is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staat, bedoeld in artikel I van de wet houdende vaststelling van de begroting van het Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden voor het jaar 1979

1e Afdeling Lasten en baten der exploitatie

Art. Lasten Geraamd voor Art. Baten Geraamd voor 1979 1979 r Havens 2 430 000 19 Havens 294 000 2* Hallen 2 868 000 20 Hallen 2 404 000 3* Waterleiding 346 000 21 Waterleiding 422 000 4* Elektriciteitsnet 3 070 000 22 Elektriciteitsnet 3 275 000 5" Terreinen 936 000 23 Terreinen 849 000 6' Scheepshellingen en droogdok 229 000 24 Scheepshellingen en droogdok 230 000 7’ Elektrische kraan 13 000 25 Elektrische kraan 2 000 8* Spoorweginrichtingen 6 000 26 Spoorweginrichtingen 1 000 9* Uitkering aan het Algemeen Burgerlijk 27 Rente van de door het bedrijf aan het Rijk in Pensioenfonds als bedoeld in artikel 5, 1ste rekening-courant verstrekte gelden Memorie lid, sub c, van de Bedrijvenwet (Stb. 1928, 28 Verhaal van pensioenbijdragen 182 000 249) 628 000 29 Voordelig verschil tussen ingecalculeerde en 10* Uitkering aan het Rijk als premie voor door wettelijk vastgestelde rente 677 000 de Staat te dragen risico van brand 3 000 30 Beschikking over de reserve voor onderhoud 11* Rente over het bij de aanvang van het dienstvan de havenkommen Memorie jaar te boek staande kapitaal 1 1 27 000 31 Uitkering van het Rijk ten bedrage van het 12* Afschrijvingen 752 000 nadelig saldo van het bedrijf 4 391 000 13* Rente van de door het Rijk aan het bedrijf in rekening-courant verstrekte gelden 120 000 14* Wachtgelden en uitkeringen 96 000 15* Uitkeringen ingevolge de Premiespaarregeling Rijksambtenaren 3 000 16 Subsidies en bijdragen aan derden Memorie 17 Toevoeging aan de reserve voor onderhoud van de havenkommen 100 000 18 Uitkering aan het Rijk ten bedrage van het voordelig saldo van het bedrijf Memorie 12 727 000 12 727 000

2e Afdeling Kapitaalsuitgaven en -ontvangsten

Art. Uitgaven Geraamd voor 1979 Art. Ontvangsten Geraamd voor 1979 32 Terreinen, gebouwen en inrichtingen 760 000 39 Uitkering van het Rijk ten bedrage van de Aangewezen voor toepassing van artikel 16 uitgaven voor uitbreiding en vernieuwing van de Bedrijvenwet (Stb. 1928, 249) van terreinen, gebouwen en inrichtingen 760 000 33 Magazijnvoorraad. Het bedrag, waarmede de 40 Uitkering van het Rijk van het bedrag, waarwaarde van de voorraden op het einde van het mede de waarde van de voorraden op het dienstjaar de waarde bij de aanvang daarvan einde van het dienstjaar de waarde bij de overtreft Memorie aanvang daarvan overtreft Memorie 34 Uitkering aan het Rijk van het bedrag, waar41 Magazijnvoorraad. Het bedrag, waarmede de mede de waarde van de voorraden bij de waarde van de voorraden bij de aanvang van aanvang van het dienstjaar de waarde op het het dienstjaar de waarde op het einde daarvan einde daarvan overtreft Memorie overtreft Memorie 35 Uitkering aan het Rijk wegens aflossing op 42 Het bedrag van de afschrijvingen, voor afloshet kapitaal tot het bedrag van de gedane sing op het kapitaal beschikbaar gekomen 752 000 afschrijvingen 752 000 43 Het bedrag van de toevoeging aan de reserve 36 Deponering bij het Rijk wegens toevoeging voor onderhoud van de havenkommen voor aan de reserve voor onderhoud van de havendeponering bij het Rijk beschikbaar gekomen 100 000 kommen 100000 44 Uitkering van het Rijk wegens beschikking 37 Het bedrag van de beschikking over de over de reserve voor onderhoud van de havenreserve voor onderhoud van de havenkommen kommen Memorie uit te keren door het Rijk Memorie 45 Opbrengst van overgedragen kapitaals38 Uitkering aan het Rijk wegens opbrengst van goederen Memorie overgedragen kapitaalsgoederen Memorie 1 612000 1 612000