is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel III

De bedragen bedoeld in artikel 11, derde lid, van de FinanciëleVerhoudingswet 1960 (Stb. 1961, 217)' worden voor het uitkeringsjaar 1979 terzake van de algemene uitkering en de aanvullende bijdrage vastgesteld op respectievelijk 11 145 100 000 en 17 000 000.

Artikel IV

De Financiële-Verhoudingswet 1960 (Stb. 1961, 217) wordt gewijzigd in dier voege, dat het percentage genoemd in artikel 4, letter a, met ingang van het uitkeringsjaar 1979 wordt gesteld op 12,94.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 21 maart 1979

Juliana

De Minister van Financiën, F. H. J. J. Andriessen

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, H. E. Koning

Uitgegeven de derde april 1979

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel

' Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 maart 1978, Stb. 162. Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11978/79,15 300 D Hand. II 1978/79, blz. 510-519; 562-579; 1125-1126 Kamerstukken 11978/79,15 300 D (65, 65a, 65b) Hand. I 1978/79, blz. 468-489; 510-545; 548