is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 151-190, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Een kind van 18 jaar of ouder, vallende onder artikel 7, eerste lid, onder d, wordt daarenboven nogmaals geteld, indien het niet tot het huishouden van de verzekerde behoort en geheel of nagenoeg geheel op diens kosten wordt onderhouden.

ARTIKEL II

Ten aanzien van kinderen welke zijn geboren na 1 januari 1961, doch vóór 2 januari 1963, blijft artikel 9 van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dit artikel luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet, van toepassing met betrekking tot tijdvakken gelegen in 1979 en 1980.

ARTIKEL III

In de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1967, 482) 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. Artikel 19 wordt vervangen door: Artikel 19. Voor het vaststellen van het aantal kinderen, waarvoor recht op kinderbijslag bestaat, wordt voor twee kinderen geteld: a. een kind, vallende onder artikel 17, eerste lid, onder c, dat hetzij door of in verband met het volgen van onderwijs of van een beroepsopleiding niet tot het huishouden van de werknemer behoort, hetzij door of in verband met ziekte of gebreken vermoedelijk het eerstkomende jaar niet tot dat huishouden zal behoren, b. een kind, vallende onder artikel 17, eerste lid, onder d of f, indien het niet tot het huishouden van de werknemer behoort, c. een kind van 18 jaar of ouder, vallende onder artikel 17, eerste lid, onder d of onder het tweede lid, een en ander indien dat kind grotendeels op kosten van de werknemer wordt onderhouden. B. Aan artikel 21 wordt, onder vernummering van het zesde in zevende lid, een nieuw lid ingevoegd, luidende: 6. Ten aanzien van degene, die voor een of meer kinderen gedurende een geheel kalenderkwartaal of een gedeelte daarvan ingevolge deze wet aanspraak heeft op kinderbijslag, wordt voor het eerste kind, indien dat op de eerste dag van dat kwartaal jonger is dan drie jaar, op het overeenkomstig de vorige leden voor dat kind geldende bedrag een korting van 50 percent toegepast.

ARTIKEL IV

1. Ten aanzien van kinderen welke zijn geboren na 1 januari 1961, doch vóór 2 januari 1963, blijft artikel 19 van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden, zoals dit artikel luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet, van toepassing met betrekking tot tijdvakken gelegen in 1979 en 1980. 2. Ten aanzien van kinderen, welke zijn geboren vóór 2 januari 1979, blijft artikel 21 van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden, zoals dit artikel luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet, van toepassing.