is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 151-190, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begroting van uitgaven

TOTAAL 5 229 550 000 AFDELING I. MINISTERIE 57713500 Onderafdeling I. Algemene leiding 1* Minister, Staatssecretaris en personeel behorende tot de algemene leiding 2* Regeringscommissaris ex artikel 120, 2e lid van de Grondwet 3' Coördinerende activiteiten ten behoeve van de Molukse minderheid in Nederland 4 Subsidies en bijdragen 3 943 000 2 681 000 128 000 1 050 000 84 000 Onderafdeling II. Centrale diensten van algemene aard 5* Personeel 22136 000 22 136 000 Onderafdeling III. Uitgaven van algemene aard 6* Materieel Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 000 000 7* Uitbreiding personeelsformatie 8* Representatie 9* Bijdrage aan hoofdstuk VIII van de rijksbegroting in het subsidie aan de 'Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek' (artikel 3 van de wet van 30 oktober 1930, Stb. 416) 10 Sociale lasten 31 634 500 10 761 000 1 500 000 55 000 1 242 000 63 360 000 waarvan wordt doorberekend aan de artikelen 'personeel' 63 360 000 zodat wordt uitgetrokken Nihil 11 * Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, voormalig personeel of hun betrekkingen 11 570 000 12" Commissies 110 000 13* Functionele kosten van het Koninklijk Huis 6 050 000 14 Bouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst Aandeel in het onder hoofdstuk XI uitgetrokken bouw- en aankoopprogramma 28 200 000 De financiering van het hiervan te verwerken bedrag geschiedt ten laste van hoofdstuk XI, zodat wordt uitgetrokken Nihil 15 Onvoorziene uitgaven 346 500 AFDELING II. GRONDWETSZAKEN 1 668 000 16* Personeel 17* Herziening van de Grondwet Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 100 000 1 558 000 100 000

18 Bijdrage aan het Nederlands Juristen Comité voorde Mensenrechten AFDELING III. HET BINNENLANDS BESTUUR Onderafdeling I. Algemeen beheer 1 19" Personeel 20* Raad voor het Binnenlands Bestuur Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 600 000 21 * Tegemoetkoming in de kosten van gemeentelijke inspraakregelingen Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 000 000 22* Vergoeding van reis- en verblijfkosten aan sollicitanten naar het ambt van burgemeester 23* Grenstekens en grenswijzigingen 24* Begraven van op het strand aangespoelde of uit zee aangebrachte lijken 25* Wachtgelden, uitkeringen en toelagen aan burgemeesters, ambtenaren en arbeidscontractanten van opgeheven gemeenten en van voormalige drostambten, alsmede uitkeringen en onderstanden aan overige gerechtigden 26 Subsidies 27* Overige uitgaven en bijdragen in het belang van het binnenlands bestuur Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 250 000 28" Wetenschappelijk onderzoek Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 800 000 29" Kosten verband houdende met de oprichting van een Nationaal Monument Koningin Wilhelmina 30* Commissaris van onderzoek 31* Bijdrage in de algemene kosten van Rijnmond als bedoeld in artikel 55, 2e lid, van de wet openbaar lichaam Rijnmond 32" Bijdrage in de algemene kosten van de agglomeratie Eindhoven als bedoeld in artikel 68 van de wet agglomeratie Eindhoven 33* Kosten reorganisatie binnenlands bestuur en bijdrage in de algemene kosten van pregewesten 34* Overige uitgaven ten behoeve van lagere publiekrechtelijke lichamen Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 800 000 35* Uitkering aan het Gemeentefonds wegens de door dit fonds te verrichten uitkeringen lager onderwijs ingevolge artikel 5 van de Financiële-Verhoudingswet 1960 1 10 000 995 092 200 989125 200 8 632 000 673 000 1 060 000 50 000 50 000 1 500 11 000 000 7 643 000 350 000 817 000 Memorie 2 120 000 14 000 000 4 710 000 15 380 000 1 200 000 921 000 000