is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 151-190, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

180

Besluit van 6 april 1979 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit K.O./L.O. (Stb. 1978, 228) (invoering van een hoofdstuk l-H, «Ontslaguitkeringen»)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze minister van onderwijs en wetenschappen van 16februari 1979, nr. 140052, Directie Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Gelet op de artikelen 35 en 79 van de Kleuteronderwijswet, alsmede op de artikelen 51 en 125 van de Lager-onderwijswet 1920;

De Raad van State gehoord (advies van 14 maart 1979, nr. 5);

Gezien het nader rapport van Onze minister van onderwijs en wetenschappen, van 4 april 1979, nr. 141306, Directie Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Rechtspositiebesluit K.O./L.O. (Stb. 1978, 228) wordt gewijzigd als volgt:

A. Artikel I-A4 wordt gelezen als volgt: Artikel I-A4 Algemene termijnenwet De Algemene termijnenwet (Stb. 1964, 314) is niet van toepassing op de termijnen in dit besluit gesteld, met uitzondering van die, genoemd in de artikelen I-B4, eerste en tweede lid, I-E16, eerste en tweede lid en I-H25, eerste en tweede lid. B. Na Hoofdstuk l-F en vóór Hoofdstuk l-P wordt ingevoegd een Hoofdstuk l-H luidende als volgt:

HOOFDSTUK l-H

Uitkeringen bij ontslag

Artikel I-H7 Begripsbepalingen 1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt in dit hoofdstuk verstaan onder: a. «ontslaguitkering»; 1. een wachtgeld als bedoeld in artikel I-H2; 2. een lange uitkering als bedoeld in artikel I-H5; 3. een korte uitkering als bedoeld in artikel I-H8;