is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 151-190, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§4. INFORMATIEPLICHT

Artikel 10

1. Onze Minister legt bij in de Staatscourant bekend te maken beschikking aan natuurlijke personen en rechtspersonen, behorende tot de in het tweede lid genoemde categorieën, de verplichting op met inachtneming van de daarbij gestelde regels hem schriftelijk gegevens te verstrekken of stukken over te leggen betreffende de in het derde lid genoemde onderwerpen. 2. De verplichting kan worden opgelegd aan natuurlijke personen of rechtspersonen, die in de uitoefening van een bedrijf a. aardolieprodukten op de binnenlandse markt verhandelen, b. aardolieprodukten in Nederland be- of verwerken, dan wel doen be- of verwerken, c. aardolieprodukten invoeren, d. aardolieprodukten uitvoeren, e. aardolieprodukten binnen Nederland brengen zonder deze onmiddellijk in te voeren, f. niet uit het vrije verkeer afkomstige aardolieprodukten buiten Nederland brengen, g. aardolieprodukten in Nederland voor zichzelf of voor derden in opslag hebben, dan wel h. een in Nederland gelegen buisleiding voor het vervoeren van aardolieprodukten exploiteren. 3. De verplichting kan betrekking hebben op gegevens en stukken betreffende: a. de in het tweede lid, onder a-g, bedoelde handelingen, zomede het vervoeren van aardolieprodukten door een buisleiding; b. de winning van ruwe aardolie zowel binnen als buiten Nederland; c. de toebedeling en de voorwaarden van toebedeling van aardolieprodukten aan afnemers; d. de voorwaarden van verwerving van aardolieprodukten; e. de kostprijs en de bestanddelen daarvan van aardolieprodukten; f. de structuur van de onderneming en van de groep van ondernemingen waartoe deze behoort; g. de financiële structuur, met inbegrip van balansen, verlies- en winstrekeningen en betaalde belastingen van de onderneming; h. de gedane alsmede de voorgenomen investeringen; i. onderwerpen vastgesteld krachtens artikel 27, eerste lid, onder j, of artikel 33, onder f, van de Overeenkomst, alsmede onderwerpen, de beschikbaarheid en voorwaarden van beschikbaarheid van aardolieprodukten betreffende, ten aanzien waarvan voor Nederland op grond van een internationale overeenkomst of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie een verplichting bestaat gegevens te verstrekken. 4. De in het eerste lid bedoelde regels hebben in ieder geval betrekking op: a. de aard van de te verstrekken gegevens en van de over te leggen stukken; b. de tijdvakken of de tijdstippen waarop de gegevens of de stukken betrekking dienen te hebben; c. de termijn waarbinnen aan de verplichting moet worden voldaan.

Artikel 11

1. Onze Minister kan van het krachtens artikel 10 bepaalde op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen. 2. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. 3. Een beschikking krachtens het eerste lid wordt aan de verzoeker schriftelijk en, indien zij een weigering inhoudt, onder opgave van redenen medegedeeld.