is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 191-230, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

230

Wet van 25 april 1979, houdende naturalisatie van van Gemert, Joice en 19 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van van Gemert, Joice en 19 anderen, waartoe aan Ons verzoek is gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 van Gemert, Joice, geboren te Bandoeng (Indonesië) 2 mei 1956, wonende te Breda (Noord-Brabant); 2 Johanes Tjetjep, geboren te Bandoeng (Indonesië) 24 oktober 1959, wonende te Amsterdam (Noord-Holland), met bepaling dat zijn geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Jo» en zijn voornamen als «Johan Eng Tiong»; 3 Latuputty, Clara Melanie, geboren te Epe (Gelderland) 30 mei 1959, wonende te Vaassen, gemeente Epe (Gelderland); 4 Liang, Patrick George Chingsyn, geboren te Soerabaja (Indonesië) 30 september 1957, wonende te Rijswijk (Zuid-Holland); 5 Loupatty, Fransina Christina, geboren te Vught (Noord-Brabant) 6 juli 1953, wonende te Zaandam, gemeente Zaanstad (Noord-Holland); 6 Maapi, Louise Mathilda, geboren te Jakarta (Indonesië) 9 maart 1950, wonende te Amsterdam (Noord-Holland);