is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA VAN TOELICHTING

De voorgestelde wijzigingen houden verband met de totstandkoming van de wet van 14 september 1978, houdende vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979, voorts een verhoging van de kinderbijslag voor het vierde en elk daaropvolgend kind en voor de kalenderjaren 1979,1980 en 1981 een wijziging van het anpassingssysteem van de kinderbijslagbedragen, alsmede het treffen van een voorziening tot handhaving van de structuur van de belastingvrije sommen van de loon- en inkomstenbelasting (Stb. 465).

Ten gevolge van de totstandkoming van deze wet is een nieuwe situatieontstaan waarin de belastingplichtige nog wel aan de voorwaarden van de kinderaftrekregeling kan voldoen, terwijl uit dien hoofde geen verhoging van de belastingvrije som van de loon- en inkomstenbelasting wordt toegepast. Ingaande 1 oktober 1978 dientte worden gesproken van kinderaftrek genieten of geacht worden te genieten.

Deze wijziging heeft slechts formele betekenis en brengt materieel geen wijziging aan in het onderhavige besluit vrijstelling van premieheffing voor ongehuwde vrouwen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, L. de Graaf

De Staatssecretaris van Financiën, Nooteboom