is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 271-310, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

302

Besluit van 11 juni 1979, houdende wijziging van het Besluit registratie justitiële gegevens (Stb. 1958,467)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 19 april 1979, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 229/679;

Gelet op artikel 1, eerste lid, van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (Stb. 1955, 395);

Gezien het advies van de Commissie van advies inzake de justitiële documentatie;

De Raad van State gehoord (advies van 9 mei 1979, nr. 7);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 6juni 1979, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 312/679;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 2, onder 4, onderdelen b en d, in artikel 2, onder 7, onderdeel b, 2e en 4e, en in artikel 2, onder 9, onderdelen b en c, van het Besluit registratie justitiële gegevens (Stb. 1958,467)' wordt in plaats van 'honderd gulden of meer' gelezen: honderdvijftig gulden of meer.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 11 juni 1979

Juliana

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Uitgegeven de negentiende juni 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

’ Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 23 augustus 1977, Stb. 486