is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 271-310, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

303

Wet van 23 mei 1979, houdende wijziging van de begroting van ontvangsten en uitgaven van het Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling A, voor het dienstjaar 1977

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid is gebleken van een wijziging van de begroting van ontvangsten en uitgaven van het Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling A, voor het dienstjaar 1977, vastgesteld bij de wet van 10 februari 1977, Stb. 107;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

De begroting van ontvangsten en uitgaven van het Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling A, voor het dienstjaar 1977 wordt als volgt gewijzigd:

Ontvangsten Gewone Dienst

Artikel bij af verwachte ontvangsten 2 Bijdrage van de Europese Gemeenschappen van 10% van de door Nederland afgedragen landbouwheffingen wordt verhoogd met 42 850 000 125 850 000 3 Voordelig saldo van niet voor rekening van de Europese Gemeenschappen komende ontvangsten en uitgaven voortvloeiende uit E.E.G.-maatregelen wordt verhoogd met 24 100 000 34 100 000 4 Opbrengst van vervallen waarborgsommen wordt verhoogd met 1 600 000 5 600 000 6 Overige ontvangsten wordt verhoogd met 250 000 250 000 Saldo verhoging ontvangsten Gewone Dienst 68 800 000