is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 311-325, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

319

Besluit van 11 juni 1979, houdende intrekking van regelen ten aanzien van de invoer van enige industriële goederen (Vijfendertigste wijzigingsbesluit In- en uitvoerbesluit industriële goederen 1963)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, K. H. Beyen, van 24 april 1979, no. 679/359 W.J.A., gehoord de Commissie Regelingen In- en uitvoerwet, door de Sociaal-Economische Raad ingesteld op grond van artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22);

Overwegende, dat naar Ons oordeel het belang van de volkshuishouding, mede gelet op het buiten werking treden van Verordening (EEG) no. 3244/74 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1974 houdende verlenging en wijziging van Verordening (EEG) no. 1626/72 betreffende de instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde elektronische rekenmachines (Pb. E.G. L 346) en op de door de Commissie van de Europese Gemeenschappen vastgestelde Beschikking no. 78/560/EEG van 22 juni 1978 met betrekking tot een achteraf plaatsvindend toezicht op de invoer van schoeisel in de Gemeenschap (Pb. E.G. L 188), vereist, dat de produkten elektronische rekenmachines en schoeisel niet langer worden vermeld in bijlage A, behorende bij het In- en uitvoerbesluit industriële goederen 1963 (Stb. 126);

Gelet op de artikelen 2, 2a en 4 van de In- en uitvoerwet (Stb. 1962,295); De Raad van State gehoord (advies van 2 mei 1979, no. 18); Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatssecretaris van 1 juni 1979, 679/433 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In bijlage A, behorende bij het In- en uitvoerbesluit industriële goederen 1963 (Stb. 126) 1 , worden de aanduidingen van de posten van het tarief 64.01, 64.02, 64.03, 64.04 en ex 84.52 met de daarbij behorende omschrijvingen van de goederen geschrapt.

ARTIKEL II

1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Vijfendertigste wijzigingsbesluit In- en uitvoerbesluit industriële goederen 1963. 2. Het treedt in werking met ingang van de dag, liggende twee maanden en één dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.