is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het gewijzigde vierde lid is vastgelegd dat de limiet voor gasolie met ingang van 1 oktober 1980 zal worden teruggebracht tot 0,3 %.

Het vijfde lid van artikel 1 is vervallen omdat het onderhavige besluit niet in een gefaseerde verlaging van het zwavelgehalte van enige brandstof voorziet. Wanneer in het kader van het SO 2 -beleidskaderplan het niveau van verdere verlagingen is vastgesteld zal het Besluit zwavelgehalte brandstoffen opnieuw worden gewijzigd.

Artikel I, onder B, bevat de tekst van een nieuw in te voeren artikel inzake een regeling van het zwavelgehalte in geval van zeer ernstige stoornissen in de aanvoer van ruwe aardolie.

Dit artikel geeft de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne de mogelijkheid om tijdelijk een hoger zwavelgehalte voor gasolie, lichte stookolie, zware stookolie of andere minerale oliën toe te staan, indien ten gevolge van de stoornissen een distributiemaatregel moet worden genomen. Een dergelijke regeling bestaat reeds ten aanzien van het loodgehalte van benzine (Besluit loodgehalte benzine, Stb. 1977, 588). De periode na het intrekken van de distributiemaatregel, gedurende welke een hoger zwavelgehalte nog is toegestaan, geeft de handel de mogelijkheid zich aan te passen. Deze periode is langer dan bij de overeenkomstige regeling ten aanzien van lood in benzine werd vastgesteld, omdat de wijze van voorziening van de gebruiker anders is gestructureerd.

Ten aanzien van gasolie zal eventuele toepassing van het artikel 5a dienen te geschieden met inachtneming van de eerder genoemde Europese richtlijn inzake gasolie. Artikel 2, derde lid, van die richtlijn beperkt de mogelijkheden van de lid-staten om gasoliën tot hun grondgebied toe te laten die niet voldoen aan de in die richtlijn genoemde eisen tot gevallen waarin «ten gevolge van een plotselinge verandering in de herkomst van ruwe aardolie wijzigingen in het zwavelgehalte van deze aardolie optreden, waardoor, rekening houdend met het feit dat de beschikbare ontzwavelingscapaciteit ontoereikend is, de bevoorrading van de verbruikers in gevaar dreigtte komen».

Het grotendeels wegvallen, eind 1978, begin 1979, van de olieleveranties uit Iran en de vervanging van deze olie vooral door olie met een hoger zwavelgehalte uit Saoedi-Rabië, hebben de vrees doen ontstaan dat onder omstandigheden onvoldoende laagzwavelige olie beschikbaar zou kunnen zijn om aan de thans verscherpte eisen met betrekking tot het zwavelgehalte te kunnen voldoen, zonder dat nochtans de vermindering van de aanvoer dusdanig is dat daardoor een distributiemaatregel wordt gerechtvaardigd. Mijn ambtgenoot van Economische Zaken is daarom met mij in overleg getreden om te komen tot een regeling die tijdelijke verhoging van de zwavelgehalten mogelijk maakt, in perioden van kwantitatieve en kwalitatieve schaarste van ruwe olie of olieprodukten, als hierboven genoemd (subcrisisregeling). Tevens zal bij dit overleg worden bezien op welke wijze verruiming van het maximale zwavelgehalte in (sub)crisissituatieszo effectief mogelijk door zal kunnen werken in concrete op het zwavelgehalte betrekking hebbende vergunningvoorwaarden.

Een subcrisisregeling zal door een aparte wijziging van het Besluit zwavelgehalte brandstoffen worden ingevoerd. Het ligt in het voornemen een subcrisisregeling door middel van een afzonderlijke wijziging van het Besluit zwavelgehalte brandstoffen per 1 januari 1980 in te voeren.

Artikel II

In het ontwerp voor de onderhavige maatregel dat in de Nederlandse Staatscourant van 28 juli 1978, nr. 145, werd gepubliceerd was inwerkingtreding in de loop van de (vorige) winter voorzien. De verlaging van het zwavelgehalte van zware stookolie zal thans van kracht worden vóór het winterseizoen. In verband daarmee is de overgangstermijn voor gebruikers van stookolie nu op één maand gebracht. Er is daarbij van uitgegaan dat publikatie van de maatregel tijdig genoeg zal plaatsvinden om de producenten van stookolie tijd te geven de produktie aan te passen en de gebruikers de gelegenheid te geven bij het bestellen van stookolie voor het nieuwe stookseizoen met de verlaging van het zwavelgehalte rekening te houden.