is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

448

Wet van 5 juli 1979 tot herziening van de Wet op de ondernemingsraden

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dathetwenselijkisdesamenstelling van de ondernemingsraden te wijzigen en de bevoegdheden van die raden uit te breiden, alsmede in de Wet op de ondernemingsraden nog andere wijzigingen aan te brengen waaraan behoefte gebleken is;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op de ondernemingsraden' wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, eerste lid, letter a, vervallen de woorden «en Volksgezondheid».

Artikel 1, eerste lid, onder d, wordt gelezen:

d. ondernemer:

1°. de natuurlijke persoon en de niet-publiekrechtelijke rechtspersoon die een onderneming in stand houdt,

2 °. de publiekrechtelijke rechtspersoon die een onderneming in stand houdt waarin uitsluitend of nagenoeg uitsluitend krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht;.

Artikel 1, eerste lid, letter g, vervalt.

Aan artikel 1 worden drie nieuwe leden toegevoegd, luidende:

4. De bedrijfscommissie kan, indien dit haar voor een goede toepassing van deze wet wenselijk voorkomt, op verzoek van een ondernemer, van in een onderneming werkzame personen of van personen die regelmatig in een onderneming arbeid verrichten zonder met de betrokken ondernemer een arbeidsovereenkomst te hebben gesloten, bepalen dat een door haar aangewezen groep van de laatstbedoelde personen voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde geacht wordt in de betrokken onderneming werkzaam te zijn.