is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL VII

De artikelen 429a-429r van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering treden in werking voor de behandeling van verzoeken als bedoeld in artikel 26 van de Wet op de ondernemingsraden. Artikel 345 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering treedt met betrekking tot deze verzoeken buiten werking.

ARTIKEL VIII

1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag, volgende op de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

2. De tekst van de Wet op de ondernemingsraden, zoals deze luidt na de wijzigingen, vervat in deze wet, wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 5 juli 1979

Juliana

De Minister van Sociale Zaken, Albeda

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

De Minister van Economische Zaken, G. M. V. van Aardenne

Uitgegeven de eenendertigste augustus 1979

De Minister van Justitie J. de Ruiter

1 Stb. 1971,54, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 april 1976, Stb. 229 2 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 mei 1978, Stb. 269 3 Stb. 1950, K 258, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 mei 1979, Stb. 323 4 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13cecember 1978, Stb. 652

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal; Kamerstukken I11975/76,13954; 1976/77, 13954; 1977/78,13 954; 1978/79, 13954 Hand. II 1976/77, blz. 3726-3767; 3805-3817:3866-3884; 1977/78, 3540-3575; 3620-3631; 3636-3678; 1978/79, blz. 25-43; 55-67; 78-89; 102-111; 210-212. Kamerstukken 11978/79,13 954 (8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e) Hand. I 1978/79, bladz. 1220-1235; 1254-1261