is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

450

Besluit van 13 augustus 1979, houdende machtiging tot bestemming van dienstplichtigen voor diensten in Libanon

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 10 augustus 1979, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving en Publiekrecht, nr. 459.272/5Z, mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelezen het verzoek van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties van 18 januari 1979;

Overwegende,

dat onderdelen van de zee-, land- en luchtstrijdkrachten zijn aangewezen om diensten te verrichten in het kader van de uitoefening van de vredestaak van de Verenigde Naties;

dat uitzending van onderdelen van de krijgsmacht naar Libanon gewenst is ter uitoefening van meergenoemde vredestaak;

dat dienstplichtigen deel uitmaken van deze onderdelen;

dat het gewenst is iedere twijfel omtrent de bevoegdheid van Onze Minister van Defensie om dienstplichtigen voor diensten in vorengenoemd verband te bestemmen weg te nemen;

Gelet op artikel 33, eerste lid aanhef en c, van de Dienstplichtwet (Stb. 1922,43);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Onze Minister van Defensie is gemachtigd om ten behoeve van de Nederlandse bijdrage aan de «United Nations Interim Force in the Lebanon» dienstplichtigen te bestemmen voor diensten in Libanon.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.