is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de laatste decennia zijn er geleidelijk verschuivingen opgetreden in de sector van de geestelijke gezondheidszorg, enerzijds in de richting van kleinere inrichtingen, anderzijds naar instituten waar een aangepaste psychiatrische hulp voor gedifferentieerde groepen patiënten mogelijk is. Ten dele behoort dit brede scala behandelingsinstituten tot de semimurale voorzieningen. Voor de overgang van psychiatrisch ziekenhuis naar maatschappij bieden deze voorzieningen meer mogelijkheden tot resocialisatie. Hiertoe kunnen worden gerekend centra voor dag- of nachtbehandeling, centra voor gezinsverpleging en bijzondere woonvormen voor psychiatrische patiënten.

In een instituut voor psychiatrische dag- of nachtbehandeling is de patiënt gedurende een gedeelte van een etmaal aanwezig voor observatie, behandeling en verzorging; de behandeling kan in het bijzonder van sociotherapeutische aard zijn. Deze partiële behandeling kan geboden worden in instituten voor dag- of nachtbehandeling dan wel in aan psychiatrische ziekenhuizen verbonden afdelingen.

Bijzondere woonvormen voor psychiatrische patiënten zijn te beschouwen als overgangsvoorzieningen, bedoeld voor huisvesting en behandeling van psychiatrische patiënten, die niet (meer) in een psychiatrisch ziekenhuis behoeven te worden opgenomen, doch waar wel een sociaal-psychiatrische behandeling wordt geboden met het karakter van een geleide activerende verzorging. Deze woonvormen worden op verschillende wijzen geëxploiteerd, namelijk verbonden aan een psychiatrisch ziekenhuis dan wel door een zelfstandige privaatrechtelijke rechtspersoon. In het laatste geval zal meestal geen sprake zijn van een erkenning op grond van de sociale ziektekostenverzekering.

Bij gezinsverpleging gaat het om plaatsing en behandeling van psychiatrisch gestoorden in een speciaal hierop ingesteld gezin, onder deskundige begeleiding vanuit een psychiatrisch ziekenhuis. Behandeling in het eigen gezin valt niet onder gezinsverpleging.

Verder behoren tot de psychiatrische ziekenhuizen klinieken voor kinderen jeugdpsychiatrie, klinieken voor verslaafden en voorzieningen voor acute psychiatrie en inrichtingen voor autisten. Al deze inrichtingen kunnen worden beschouwd als categorale psychiatrische ziekenhuizen.

Kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken zijn instellingen, waar in psychische nood verkerende jongeren gedurende het gehele etmaal of een deel daarvan behandeld kunnen worden. Om goed te kunnen functioneren dient bij deze voorzieningen tenminste een relatie met een goed geoutilleerd psychiatrisch ziekenhuis te bestaan.

Acute psychiatrie richt zich op een eerste opvang van personen, die behoefte hebben aan onmiddellijke psychiatrische hulp.

Klinieken voor alcohol- en drugsverslaafden zijn instituten waar in multidisciplinair verband al dan niet gedurende het gehele etmaal behandeling en verzorging geboden wordt aan patiënten, die aan alcoholische en bewustzijnsveranderende middelen verslaafd zijn.

In inrichtingen voor autisten, waarvan er slechts enkele zijn, worden contactgestoorde kinderen behandeld. Het verdient aanbeveling dat een zelfstandige voorziening van deze soort een nauwe band onderhoudt met een nabijgelegen psychiatrisch ziekenhuis of een zwakzinnigeninrichting.

Inrichtingen voor zwakzinnigen

Zwakzinnigeninrichtingen zijn intramurale instellingen voor onderzoek, behandeling, verzorging, huisvesting en begeleiding van personen, die een aangeboren of een later opgetreden stoornis van de geestvermogens hebben tengevolge waarvan hun sociale ontwikkeling bemoeilijkt wordt of onmogelijk is. Tot zwakzinnigeninrichtingen kunnen voorts gerekend worden observatiecentra, debieleninternaten en bijzondere woonvormen voor zwakzinnigen, voorzover deza verbonden zijn met zwakzinnigeninrichtingen.

Observatiecentra kunnen ofwel verbonden zijn aan een inrichting dan wel als zelfstandige eenheid functioneren. Op grond van een tijdelijk verblijf van de zwakzinnigen in het centrum wordt door een multidisciplinair onderzoek