is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 501-550, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. In artikel 974, eerste lid, wordt tussen «staat» en «en» ingevoegd:, niet adoptant is.

ARTIKEL III

Artikel III van de Wet van 7 juni 1978, Stb. 303, houdende wijziging in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van enige bepalingen betreffende de adoptie en tot verbetering van de rechtspositie van pleegouders wordt als volgt gelezen:

Artikel III

Artikel 228, eerste lid onder e en f, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is ook van toepassing op verzoeken die op het tijdstip van het in werking treden van deze wet aanhangig zijn.

ARTIKEL IV

In artikel IV, tweede lid, van de Wet van 7 juni 1978, Stb. 303, houdende wijziging in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van enige bepalingen betreffende de adoptie en tot verbetering van de rechtspositie van pleegouders wordt «artikel 228, onder b, c en g,» vervangen door: artikel 228, eerste lid, onder b, c en g,.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 13 september 1979

Juliana

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Uitgegeven de vijfentwintigste september 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

' Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 juli 1979, Stb. 448. 2 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 juli 1979, Stb. 330 Zie voor de behandeling in de Staten-generaal: Kamerstukken I11977/78,14 824; 1978/79, 14 824 Hand. II 1978/79, bladz. 4637-4647; 4652-4669; 4751-4753 Kamerstukken 11978/79,14 824 (103,103a en 103b) Hand. 11978/79,35ste vergadering, 29ste weekeditie.