is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 551-600, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 2

Het eerste lid bevat, zoals reeds vermeld, de eisen waaraan verpakkingen en gebruiksartikelen moeten voldoen.

In het tweede lid zijn deze eisen ten aanzien van bepaalde andere waren die met eet- of drinkwaren in aanraking komen van toepassing verklaard. Hierdoor gelden de bedoelde eisen onder meerten aanzien van artikelen die worden gebruikt of zijn bestemd voor het verpakken van grondstoffen en kauwpreparaten. Het derde lid betreft de samenloop van gemigreerde stoffen met de in een eet- of drinkwaar reeds aanwezige stoffen.

Bij de huidige analyse-methoden is het in tegenstelling tot voorheen mogelijk de ten gevolge van migratie aan de waar afgegeven stoffen aan te tonen. Migratie in een op grond van artikel 16 van de Warenwet bij algemene maatregel van bestuur geregelde waar zou tot gevolg kunnen hebben, dat de betrokken waar niet aan de gestelde eisen blijkt te voldoen. In verband hiermede voorziet het derde lid er in, dat de gemigreerde stoffen bij het berekenen van de in de waar aanwezige stoffen buiten beschouwing worden gelaten, zij het dat de in het eerste lid, onder c, gestelde eis in acht moet worden genomen.

Artikel 6

Teneinde te voorkomen, dat gangbare verpakkingen, zoals ijswafels, of verpakkingen, bestaande uit een vruchteschil, zouden zijn verboden op grond van artikel 2, eerste lid, onder a, zijn in het onderhavige artikel de onderdelen a en d opgenomen. Dit neemt niet weg, dat dergelijke verpakkingen als waar op zichzelf reeds van goede hoedanigheid moeten zijn.

Artikel 7

Dit artikel strekt er toe, dat het bepaalde onder 2° en 5° van het Besluit van 26 maart 1921 (Stb. 638) wordt aangepast aan de reikwijdte van het onderhavige ontwerp-besluit.

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, L. Ginjaar

De Minister van Landbouw en Visserij, Van der Stee

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp