is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

647

Besluit van 6 november 1979 tot aanpassing van de toelage van de Voorzitter der Eerste Kamer, van de bedragen inzake de schadeloosstelling van de leden der Tweede Kamer en van de toelagen enz. van Voorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters dier Kamer

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 20 september 1979, nr. B79/U2519, Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Wetgeving en Bestuurszaken;

Gelet op artikel 1, tweede lid, der wet van 12 november 1975, Stb. 657, op artikel 7 der wet van 30 oktober 1968, Stb. 584, en op Ons besluit van 22 juni 1979, nr. 3;

De Raad van State gehoord (advies van 10 oktober 1979, nr. 9);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 31 oktober 1979, nr. B79/2956, Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Wetgeving en Be stuurszaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het in artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 november 1975, Stb. 657, genoemde bedrag wordt nader vastgesteld op f 19 362.

Artikel 2

De in artikel 1, onder b, artikel 2, artikel 3, derde en zesde lid, artikel 4, eerste lid, artikel 8 en artikel 9 der wet van 30 oktober 1968, Stb. 584, genoemde bedragen worden nader vastgesteld als volgt:

maximumschadeloosstelling f 88 161,bedrag van buiten beschouwing blijvende neveninkomsten 10 988grootste aftrek wegens neveninkomsten 32 040 - minimumschadeloosstelling 56 121verhoging schadeloosstelling fractievoorzitters basisbedrag 1 291,verhoogd per lid met 387tot maximaal 12 901,toelage Voorzitter 38 724,toelage ondervoorzitters: eerste ondervoorzitter 3 872,tweede ondervoorzitter 2 582overige ondervoorzitters 1 291,-