is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 452t

Van overeenkomstige toepassing zijn de artikelen 405, 407, eerste-zesde lid, voorzover het de verblijven, de kombuis en andere ruimten voor de voeding betreft, met dien verstande dat in artikel 407, eerste lid, voor «reder» wordt gelezen: eigenaar, de artikelen 411,412 en 416, met dien verstande dat in het laatstgenoemde artikel voor «in dienst van de reder» moet worden gelezen: deel uitmakend van de maatschap, en voor «reder»: maatschap.

Artikel 452u

De artikelen 444 en 451-451 i zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in de artikelen 451,451a en 451e in plaats van «reder» wordt gelezen: eigenaar, of ingeval van rompbevrachting: rompbevrachter, en in artikel 451 d: maatschap, dat in plaats van «arbeidsovereenkomst» wordt gelezen: maatschapsovereenkomst en dat in plaats van «loon» wordt gelezen: aandeel in de besomming.

Artikel 452v

Na het eindigen van een reis is de schepeling gedurende drie werkdagen gehouden op verlangen van de kapitein mede te werken tot het opmaken van een scheepsverklaring.

Artikel 452w

Bij overeenkomst kunnen partijen niet afwijken van het bepaalde in artikel 452q en de in artikel 452t genoemde artikelen 407, eerste-zesde lid, 411,412 en 416.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 21 november 1979

Juliana

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

De Minister van Sociale Zaken, Albeda

De Minister van Landbouw en Visserij, Van der Stee

Uitgegeven de zesde december 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

' Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 maart 1977, Stb. 153. Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: kamerstukken 1978/79,15 488; 1979/80, 15 488; Hand. I 1 1979/80, blz. 416-417; kamerstukken I 1979/80,15 488 (20); Hand. 1 1979/80, blz. 23