is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Op deze inkoop zijn van overeenkomstige toepassing de artikelen 40, 41,42, 42a en 42c van de Pensioenwet 1922, zoals deze laatstelijk luidden voor het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet, met dien verstande dat a. als dag van inkoop geldt de dag waarop belanghebbende de hoedanigheid van ambtenaar verkrijgt; b. als pensioengrondslag geldt het bedrag dat als zodanig zou hebben gegolden, wanneer belanghebbende op de laatste dag van het in te kopen tijdvak reeds ambtenaar in de zin van de Pensioenwet 1922 zou zijn geweest; artikel F 6, derde lid, is hierbij van toepassing; c. de als inkoopsom te betalen bijdrage wordt berekend met overeenkomstige toepassing van het tarief vermeld in artikel V 8.

Artikel U 11

Indien bij inkoop krachtens de artikelen U 9 of U 10 de in artikel 42, derde lid, van de Pensioenwet 1922 bedoelde resitutie wegens een plaatsgevonden hebbende afkoop van de verzekering krachtens de Invaliditeitswet niet mogelijk is, wordt, indien nog geen twee jaren zijn verstreken na het tijdstip van de inwerkingtreding van artikel 19 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, het op belanghebbende verhaalbare deel van de bijdrage verhoogd met het bedrag aan rentezegels, dat op vorenbedoelde verzekering van de belanghebbende over het tijdvak van inkoop was geboekt en betaald is door het lichaam dat de bijdrage verschuldigd is, vermeerderd met de eventueel over dat bedrag bij afkoop van de verzekering gegeven interest, met dien verstande dat die verhoging een bedrag van 25% der door het lichaam verschuldigde bijdrage niet overschrijdt.

Artikel U 12

1. Hijdieopde dag voor het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet ambtenaar is of geweest is in de zin van de Pensioenwet 1922 kan voor pensioen inkopen de tijd na 31 mei 1942, gedurende welke hij werkzaam was op of ten behoeve van een krachtens het Zeeschepenbesluit 1942 (Stb. C 17) gevorderd schip. Daartoe moet hij binnen een jaar na het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet aan de directie een schriftelijk verzoek doen. 2. Op deze inkoop zijn van overeenkomstige toepassing de artikelen 40, 41,42 en 42c van de Pensioenwet 1922 zoals deze laatstelijk luidden vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet, met dien verstande dat a. belanghebbende die gewezen ambtenaar in de zin van de Pensioenwet 1922 is, voor de toepassing daarvan geacht wordt de hoedanigheid van ambtenaar te hebben verkregen op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet in de betrekking waaruit hij laatstelijk als ambtenaar is ontslagen en met de pensioengrondslag die gold op de dag voorafgaande aan die van het ontslag, verhoogd in verband met het onder b bepaalde; b. de als inkoopsom te betalen bijdrage wordt berekend met overeenkomstige toepassing van het tarief vermeld in artikel V 8. 3. De als inkoopsom te betalen bijdrage is verschuldigd door het Rijk. 4. Reeds verleende pensioenen worden herberekend met inachtneming van de krachtens het eerste lid ingekochte diensttijd. De herberekende pensioenen gelden met ingang van het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet. 5. De voorgaande leden vinden geen toepassing indien de daar bedoelde tijd in aanmerking komt voor vergelding met pensioen of tijdelijk pensioen ten laste van het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij.

Artikel U 13

Artikel U 12, eerste tot en met vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op tijd, doorgebracht vóór 1 juli 1922 in een betrekking als auditeur-mi-