is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De Raad van toezicht herziet een doorhem genomen beslissing op de gronden bedoeld in het vorige lid. 3. Indien na een beslissing van de directie of van de Raad van toezicht de feiten waarmede in die beslissing rekening is gehouden zodanig zijn gewijzigd, dat deze beslissing anders zou luiden als zij nog genomen zou moeten worden, wijzigt de directie de beslissing rekening houdend met de gewijzigde feiten. 4. De directie herstelt een door haar genomen beslissing omtrent toekenning -inbegrepen aanpassing overeenkomstig artikel A 8-, herziening, wijziging of betaalbaarstelling van een pensioen, indien daarin een onjuistheid, anders dan bedoeld in de vorige leden, voorkomt. 5. De Raad van toezicht herstelt een door hem genomen beslissing, als bedoeld in het vorige lid, op de daar genoemde grond. 6. De directie, onderscheidenlijk de Raad van toezicht, stelt de belanghebbende in kennis van de gronden, waarop een beslissing, als bedoeld in de vorige leden, steunt. 7. Indien vijf jaren zijn verstreken na de dagtekening van een overeenkomstig de vorige leden voor herziening, wijziging of herstel vatbare beslissing, kan de directie na goedkeuring van de Raad van toezicht, onderscheidenlijk de Raad van toezicht die leden buiten toepassing laten.

Artikel S 4

1. Een herzieningsbeslissing, een wijzigingsbeslissing en een herstelbeslissing vermelden de dag van de inwerkingtreding. Bij een herzieningsbeslissing is deze dag dezelfde als die waarop de herziene beslissing in werking is getreden, tenzij een latere dag wordt bepaald. 2. Een herzieningsbeslissing leidt niet tot terugvordering of verrekening van reeds betaalde bedragen, tenzij de betrokkene redelijkerwijze had moeten begrijpen, dat hem te veel werd uitbetaald. 3. Een wijzigingsbeslissing leidt slechts tot terugvordering of verrekening van reeds betaalde bedragen indien de betrokkene, hoewel enige bepaling van deze wet hem daartoe verplicht of dit redelijkerwijs van hem mocht worden verwacht, heeft nagelaten aan de directie mededeling te doen van een wijziging in de feiten. 4. In afwijking van de vorige twee leden en onverminderd artikel Q 7 is de directie bevoegd tot terugvordering of verrekening van te veel betaalde bedragen, indien de herzieningsbeslissing, onderscheidenlijk de wijzigingsbeslissing, is genomen binnen vier maanden na de dagtekening van de herziene beslissing, onderscheidenlijk binnen vier maanden nadat de directie bericht heeft ontvangen van wijziging in de feiten. 5. Herstel van een beslissing, als bedoeld in artikel S 3, vierde en vijfde lid, binnen vier maanden na de dagtekening van de herstelde beslissing, leidt tot terugvordering of verrekening van te veel betaalde pensioenbedragen. Herstel van een beslissing, als bedoeld in de vorige volzin, na de daargenoemde termijn, leidt slechts tot terugvordering of verrekening van te veel betaalde pensioenbedragen, indien de betrokkene redelijkerwijze had moeten begrijpen, dat hem te veel werd uitbetaald.

Artikel S 5

Ten aanzien van de krachtens de artikelen S 3 en S 4 genomen beslissingen zijn de artikelen S 1 en S 2 van overeenkomstige toepassing.