is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

707

Besluit van 20 december 1979 tot intrekking van het Koninklijk besluit van 10 april 1959, Stb. 120 (Toelageregeling praktische vorming) en tot wijziging van het Rechtspositiebesluit KO/LO (Stb. 1978,228)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze minister van onderwijs en wetenschappen, van 19 november 1979, nr. 141684 I, directie Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Gelet op artikel 30, eerste lid van de Lager-onderwijswet 1920;

De Raad van State gehoord (advies van 12 december 1979, nr 4);

Gezien het nader rapport van Onze minister van onderwijs en wetenschappen van 19 december 1979, nr. 141.684 II, directie Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Ons besluit van 10 april 1959, Stb. 120, houdende de Toelageregeling praktische vorming, wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

Het Rechtspositiebesluit KO/LO (Stb. 1978, 228) 1 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel I-P1, tweede en derde lid, wordt gelezen als volgt: 2. De functies van de leidster en de onderwijzer omvatten: a. het geven van onderwijs, inclusief de daaruit rechtstreeks voortvloeiende werkzaamheden; b. algemene werkzaamheden, die redelijkerwijs voortvloeien uit het onderwijs aan de school, zoals: - deelnemen aan teamvergaderingen; - onderhouden van contacten met collega's van de school, ouders, begeleidingsdiensten en dergelijke; - deelnemen aan her- en bijscholingscursussen; - vorming en begeleiding van aanstaande leidsters en onderwijzers; - overige werkzaamheden ten behoeve van de goede gang van zaken aan de school. 3. De functies van de hoofdleidster en van het hoofd omvatten: - het geven van leiding aan de school; - het vervullen van de hun wettelijk opgedragen taken;