is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BB

In artikel 99 wordt «de artikelen 6, tweede lid, onder a, en derde lid» vervangen door: de artikelen 6, vierde lid, onder a, en vijfde lid.

ARTIKEL II

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977,492) 2 wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 30 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

4. Onze Minister kan met betrekking tot de bij dit artikel aan de bedrijfsvereniging gegeven bevoegdheid nadere regelen stellen.

Artikel 40 wordt gelezen:

Artikel 40

1. Indien ter zake van toeneming van de arbeidsongeschiktheid tot 80% of meer herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering alsmede toekenning van ziekengeld krachtens de Ziektewet heeft plaatsgevonden, vindt wanneer de arbeidsongeschiktheid op de dag na de beëindiging van het ziekengeld op grond van het bepaalde in artikel 29, tweede en vijfde lid, van de Ziektewet 80% of meer bedraagt, op die dag hernieuwde vaststelling van een dagloon plaats overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 14, mits dat leidt tot een hoger dagloon dan hetwelk laatstelijk aan de arbeidsongeschiktheidsuitkering ten grondslag werd gelegd. 2. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid wordt in artikel 14, eerste lid, in plaats van de woorden «ware hij niet arbeidsongeschikt» gelezen: «ware zijn arbeidsongeschiktheid niet toegenomen» en voorts in plaats van de woorden «gerekend naar het loonpeil op de dag van ingang van de arbeidsongeschiktheidsuitkering» gelezen: «gerekend naar het loonpeil op de dag, met ingang waarvan op grond van het bepaalde in artikel 40, eerste lid, hernieuwde vaststelling van een dagloon plaatsvindt». 3. Onze Minister kan met betrekking tot het bepaalde in dit artikel nadere en zo nodig afwijkende regelen stellen.

C

Artikel 46a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «de artikelen 27, 28 en 29» vervangen door: de artikelen 27, 28 en 29a. 2. In het vijfde lid wordt «de artikelen 10 en 11 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de artikelen 10a, 11 en 12a van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.

ARTIKEL III

De Ziektewet (Stb. 1967, 473) 2 wordt gewijzigd als volgt:

Aan artikel 44 wordteen nieuw lid toegevoegd, luidende: 3. Onze Minister kan met betrekking tot de bij dit artikel aan de bedrijfsvereniging gegeven bevoegdheid nadere regelen stellen.