is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

748

Wet van 21 november 1979, houdende goedkeuring van het op 19 juni 1959 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de arbeidsovereenkomst van vissers

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 19 juni 1959 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de arbeidsovereenkomst van vissers (Verdrag no. 114, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar drieënveertigste zitting; Trb. 1962, 44), ingevolge artikel 60, tweede lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft alvorens te worden bekrachtigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het op 19 juni 1959 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de arbeidsovereenkomst van vissers (Verdrag nr. 114, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar drieënveertigste zitting) waarvan de Engelse en de Franse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 1962, 44, en de vertaling in het Nederlands is geplaatst in Tractatenblad 1965, 52, wordt goedgekeurd voor Nederland.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.