is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 751-787, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f. de categorie corrosief: gevaarlijke stoffen die bij aanraking een vernietigende werking op levende weefsels kunnen uitoefenen; g. de categorie irriterend: gevaarlijke niet-corrosieve stoffen die door directe, langdurige of herhaalde aanraking met de huid of de slijmvliezen, een ontsteking kunnen veroorzaken. 3. Het in het tweede lid, onder b en c, voor licht ontvlambare onderscheidenlijk ontvlambare vloeibare gevaarlijke stoffen genoemde vlampunt wordt vastgesteld met inachtneming van het bepaalde onder de randnummers 1300,1301 en 1302 van het Reglement voor het vervoer over de spoorweg van gevaarlijke goederen (V.S.G., Stb. 1968, 99).

§ 2. Verpakking en aanduidingen op de verpakking

Artikel 4

1. De verpakking die een ingevolge artikel 2, eerste lid, aangewezen gevaarlijke stof rechtstreeks omsluit, moet: a. zodanig zijn, dat daaruit niets van de gevaarlijke stof kan ontsnappen, b. vervaardigd zijn van materiaal dat niet door de gevaarlijke stof kan worden aangetast, noch hiermede een gevaarlijke reactie kan aangaan of een gevaarlijke verbinding kan vormen, en c. tegen normale behandeling bestand zijn. 2. In afwijking van het eerste lid, onder a, mogen aan de verpakking, indien nodig, een of meer ontluchtingsventielen of andersoortige veiligheidsvoorzieningen aangebracht zijn.

Artikel 5

1. Op een verpakking als bedoeld in artikel 4, eerste lid, moeten duidelijk en onuitwisbaar vermeld zijn: a. de naam van de gevaarlijke stof of de gevaarlijke stoffen, onderscheidenlijk de groep van de gevaarlijke stoffen, een en ander in de gevallen en op de wijze door Onze Ministers te bepalen; b. de naam en het adres van de fabrikant of van degene die de gevaarlijke stof in de handel brengt; c. de benaming van het gevaar of de gevaren van de gevaarlijke stof met het bijbehorende symbool onderscheidenlijk de bijbehorende symbolen, een en ander op een door Onze Ministers aan te geven wijze; d. een verwijzing naar de bijzondere, aan het gebruik van de gevaarlijke stof verbonden, gevaren door middel van door Onze Ministers vast te stellen waarschuwingszinnen (R-zinnen); e. de door Onze Ministers te bepalen aanduidingen in door hen aan te wijzen gevallen. 2. Onverminderd het eerste lid van dit artikel, moeten op een verpakking als bedoeld in artikel 4, eerste lid, door Onze Ministers vast te stellen veiligheidsaanbevelingen ter vermijding van de belangrijkste, aan het gebruik van de gevaarlijke stof verbonden, gevaren vermeld zijn (S-zinnen). 3. De bij het eerste en tweede lid voorgeschreven aanduidingen moeten gesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij de gevaarlijke stof bestemd is om te worden gebruikt in een laboratorium en tevens de nominale inhoud van de verpakking niet meer bedraagt dan 250 gram, in welk geval de aanduidingen gesteld mogen zijn in de Franse, Duitse of Engelse taal.

Artikel 6

1. De bij artikel 5, eerste en tweede lid, voorgeschreven aanduidingen moeten op de verpakking aangebracht zijn door middel van een etiket of rechtstreeks, op duidelijke wijze, door opdruk. 2. De afmetingen van een etiket of een opdruk als bedoeld in het eerste lid moeten bedragen, bij een nominale inhoud van de verpakking van 3 I of min-