is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1996, no. 331-349, 01-01-1996

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK 7. OVERGANGSRECHT EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 22

1. Het Wachtgeldbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, het Uitkeringsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, het Wachtgeld- en uitkeringsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie bij privatisering en de Militaire wachtgeldregeling 1961 worden ingetrokken. 2. De in het eerste lid genoemde besluiten blijven van kracht ten aanzien van degenen, van wie de ontslagdatum is gelegen voor 1 juli 1996 en ten aanzien van degenen die zijn of worden ontslagen in het kader van het Sociaal Beleidskader Defensie.

Artikel 23

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1996.

Artikel 24

Dit besluit wordt aangehaald als: Werkloosheidsbesluit defensiepersoneel.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 juni 1996

Beatrix

De Minister van Defensie, J. J. C. Voorhoeve

Uitgegeven de achtentwintigste juni 1996

De Minister van Justitie, W. Sorgdrager

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Defensie. Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in het bijvoegsel bij de Staatscourant van 9 juli 1996, nr. 129.

6S0343 ISSN 0920 • 2064 Sdu Uitgevers 's-Gravenhage 1996