is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1851, 1851

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SCHERPSCHÜTTERS-COLLEGIE

GEVESTIGD BINNEN DELFT. ONDER DE ZINSPREUK : • Ridderlijke Confrérie Diletto cd Arme.” Onder de merkwaardige oud-Vaderlandsche instellingen , behooren vooral de Schutterijen , waarvan men reeds inden tijd der Grafelijke Regering vindt gewag gemaakt, en die zoo wel, ter heirvaart uittrekkende tot bet bedwingen van den gemeenschappelijken vijand , als inde steden , ter krachtige beveiliging van erkende privilegiën, inden vroegsten tijd de gewigtigste diensten bewezen hebben. Deze Schutterijen waren nu eens de oorsprong en dan weder het uitvloeisel van Sghutters-gilden of Broederschappen ; vereenigingen van uitgelezene mannen , die zich op gezette dagen en naar bepaalde Reglementen , in het behandelen van verschillende