is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der stadhuys gecompareerd sijndc roir de kloeke half uijren tien geslagen sal sijn.” Actum den 7en in Mei A°. 1563.” »Op den 20en April A°. 1566 hebben Burgemrëiï gecogf. van Ilendrick van, ïhuyl , veertien tonnen fijn kruyt kleijn karrel naer ’t monster dat denselven aen den artillerymeester gelevert heelt, desgelijcks mede drie tonnen Salpeter ook na dat monster dat denselven artillerymeester gelevert is , endc dat om twee en twintich gulden ’t hondert hier binnen der stad Delft gelevert, eH nog omtrent drie Duysent pond kloten ofte XXVe pond , tot verkiesinghe van Burgemrën te betalen ’t sestich pond groot gereed , de resle St. Gillisdage daeraen , des is expres bedongen ëa ondersproocken, dat men het kruyt sal overgieteu van d’eene tonne in d’andere êii ondersoerken of ook ’t selve binnen is van deugde van ’t monster , Ook mede heeft Ilendrick voorsz belooft de voorn Salpeter goet te waren twintich jaer lang, ën sullen de voorsz kloten gelevert werden 10l de kleyne veldstucken na de malen die hem vertoont sijn , om vier gl. ’t honden Ie betalen als voren. In kennisse van desen is dit by Ilendrick voorsz onderteeckent ten dage alsvoren , ën was get. Henrijck Antoni; van Tuyl.” )> Endc alsoo mr. Gerrit van Barncveld voor dezen (ijt hem niet vermeet soo wel inden 2

17