is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz. Openb. Gezondheidscomm. Manege. Kantonaal Huis van Bewaring. Beestenmarkt. Graan- en Groentemarkt 17 Boter- en Kaasmarkt. Vischmarkt 18 Ambtenaren', Beambten, belast met Bestuur enz Directeur der Lakenhal. Direct, der Muziekschool Directeur der Gem. Begraafplaats. Bidders enz. Keurmeesters. Hoofdlieden. Meters. Wegers.. 20 Commissarissen en Schippers der Schuitenveeren 21 Pachters van Eigendommen der Gemeente 24 Eeredienst. Nederduitsoh Hervormde Kerken 25 Walsehe Kerk 27 Luthersohe Kerk 28 Remonstrantsohe Kerk 29 Christelijk Afgescheiden Kerk. R. K. Kerken,. 30 Oud R. K. Kerken Ned. Isr. Riug-Sijnagoge... 31 Bestuur over de Godshuizen enz 32 Weeshuis der Gereformeerden. Pundatie —■ Gasthuis. Oude Mannen- en Vrouwenhuis 33 Meisjeshuis. Geneesk. Gesticht v. Krankzinnigen 34 Parochiaal Armbestuur voor de beide R. K. Gem. 35 Begraafplaats der Roomsch-Katholijken ■— Onderwijs enz. Koninklijke Akademie 36 Gijmnasium 38 Plaatselijke Schoolcommissie. Onderwijzers 39 Nederlandsch Ondeiwijzers-Genootsobap 41 Teeken en Industrieschool 42 Bewaarschool. Leer en Werkschool Naai-enßreisohool. Zangsch. Rijsch. Gymnastiesch. 43 Zwemschool en Badinrigting 44 letterkundige, Muziek- en andere Vereenigingen .... Genootschap = Tandem fit surculus arbor Onderwijzers-Zangvereeniging. Rederijkerskamer Withnys. Letterl. Gen. Geestbeschaving 45 Koninklijk Instituut van Ingenieurs 46 Idem voor de taal- land- en volkenkunde. O. en W. Ind. Opvoedings-Maatschappij 47