is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 31, 1936, no 1101, 14-10-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenwerken, want dan gaat het als in dat ongelukkige land.

Konden wij dat Spaanse spook maar het witte laken afrukfeen, waarin 't zich met het bolsjewistische merkteken gehuld heeft. Konden wij dan allen laten zien, dat de werkelijkheid anders is, dat zich onder het omhulsel verbergt het hakenkruis.

Dat het spook van Spanje, geschapen om de mensen angstig te maken voor naderend communisme, in zijn ware gedaante het fascisme vertoont.

Wie zich laat beïnvloeden door het z.g. communistische spook van Spanje, die werkt mee aan de triomf voor het fascisme.

Ook vele vrouwen, vooral in katholieke en christelijke kringen laten zich hierdoor in de war brengen.

Niemand zal ontkennen, dat de burgeroorlog in Spanje vreselijk is, ook niet, dat priesters, die tegen de wettige regering opstaan en de wapens gebruiken, bestreden worden als elke andere rebel.

Maar het spook, dat hun wordt voorgehouden, is onwerkelijk.

Werkelijk is 't het fascisme, dat winnen wil.

En het fascisme willen ook de katholieke en de christelijke vrouwen niet.

De hand, die klaar ligt om toe te grijpen, is de fascistische hand. Als zij toe kan grijpen — wee dan de geloofsvrijheid voor katholieken en protestanten.

DE GASTHEER

(Na de Olympiade)

Wee doet mij deze massa sterken,

snelsten:

luide Geschald wordt ze om winst van

seconden,

doch de schaduw ligt over ze van felste vechters voor menswaarden, krimpend

aan wonden,

de smet van folterkampen, die

bestonden nooit te voren, opgevuld met ge-

kweldsten,

huilenden naar hun vrijheid, door de

helse

gedachte van den gastheer uitgevonden.

Dans niet in zijne hand, Olympisch

vuur,

ge zijt maar arme schijn naar zijn

behoeven,

een blos te verven op de dood'lijk droeve trekken der aard — doofdet gij in dit

uur,

stak er een storm op, werd de hemel dof, viel op deez' wrede vredelach het stof!

M ar ie Roet man.

In het Vrouwenhalfuur van Woensdag 21 October a.s. precies om half drie zal spreken mw. A. Sieffers over „Van oudnieuw en nog wat".

Verslag van de Hoofdbestuursvergadering

Het Hoofdbestuur vergaderde op 24 September des morgens te half elf op het Bondssecretariaat.

Afwezig met kennisgeving pge. H. Straalman—Kremer.

Van het 6 Septembernummer van „De Proletarische Vrouw" zijn 13.000 exemplaren verkocht. In veel clubs blijkt de voorbereiding van de October-actie reeds in volle gang te zijn.

Het Inventarisonderzoek is gaande in een 100-tal plaatsen. Er zijn ruim 4000 lijsten uitgezet.

Besloten wordt de clubs op te wekken op 11 November wederom met een speciaal vredesgeschriftje te colporteren.

Besloten wordt, dat de Bond zich zal wenden tot het Partijbestuur met het verzoek in het nieuwe Beginselprogram een passage op te nemen, waaruit duidelijk blijkt, dat de Partij de vrouwen steunt in haar strijd voor economische zelfstandigheid.

Als leuze voor de Vrouwendag wordt vastgesteld:

„Vrouwen, wij roepen U, Strijdt met ons sociaaldemocraten Voor vrede en vrijheid tegen slaafsheid en fascisme."

Verslag wordt uitgebracht van de zitting van het Vrouwencomité der S.A.I. te Uccle gehouden. Het Hoofdbestuur zal uitvoering geven aan het door de vergadering genomen besluit, om einde Maart gedurende een bepaalde week op al het werk, dat door de clubs in die week zal worden gedaan, het stempel van de internationale saamhorigheid te drukken.

De clubs ontvangen hieromtrent te zijner tijd nog nader bericht.

E. RIBBIUS PELETIER, Secretares.

Bii ons in Groningen

Ik was op een vergadering, waar de actie voor „De Proletarische Vrouw" besproken werd.

Verschillende middelen werden aan de hand gedaan.

Proefadressen moesten gezocht worden.

Het bleek toen, dat er al enkele leden waren, die geregeld de krant aan een buurvrouw gaven.

Naar aanleiding van deze besprekingen zag ik weer, hoe graag onze vrouwen de krant lezen. Er was een, die zei: „Dat vind ik zonde om de krant weg te geven, ik bewaar de krant altijd."

Een ander vond: „Als ik de krant uit heb, is het al zo ver in de week en dam is het al weer oud nieuws, dus kan ik 'm dan niet meer weggeven."

Maar een derde zei spontaan: „Hoe kom je daar nou bij, de krant lees je toch dadelijk 's avonds uit, en dan kun je hem de volgende dag al naar een ander brengen."

Zie, dat waren zo ongezochte uitingen van de trouw aan onze „Proletarische Vrouw".

* * *

Even voor een huishoudelijke vergadering fluisterde een van de leden me in: „Zie je wel, dat ik de Plan-jurk aan heb?" Ik verbaasd: „De Plan-jurk?" „Ja, in onze Plan-krant komt een patroon van een eenvoudige japon voor, dat heb ik gebruikt om er een japon naar te maken." Verrast bekeek ik toen de jurk. Inderdaad aardig, eenvoudig en mooi. En ik was blij, dat onze vrouwen ook aan dat deel van de krant wat hebben.

Ik keek in de loop van de avond zo eens de zaal rond, of ik nog meer Planjurken kon ontdekken. Die waren er niet, maar toch zag ik er wel enkele bekende japonnen tussen, waarvan het patroon al eens eerder in de krant had gestaan en ik werd weer gesterkt in mijn overtuiging, dat onze krant in een behoefte voorziet. L.

INHOUD:

Men waarschuwt voor het communisme, maar het is fascisme, dat dreigt. — De gastheer. — Verslag de Hoofdbestuursvergadering. — Bij ons in Groningen. — Feuilleton. — De wereld van uit een vliegmachine. — Groeiend verzet. — In en om huis. — Kleding en handwerkjes. — Ontstaan van de Internationale Vrouwendag. — Piopagandahoek. — Vara-vrouwenhalfuur. — Clubberichten.