is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 31, 1936, no 1101, 14-10-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nomen worden. Voor de October-actie zullen proefnummers worden besteld. De Vrouwendag zal weer ijl samenwerking met Bergen gehouden worden, op een nog nader te bepalen datum. Getracht zal worden dan het „Buurpraatje" op te voeren. Tevens hebben we besloten een spaarfonds op te richten, om een reisje naar De Born te maken. D. L.—G.

KOLHORN. Dinsdag 6 Oct. hield onze club haar eerste h.h. verg. bij pge. Hoitinga—Meintema na de zomervacantie. 10 proefnummers van de „Prol. Vrouw" zijn uitgezet. Er zal geprobeerd worden, de Vrouwendag met een van de clubs uit de omtrek gezamenlijk te vieren. Pg. Krul hield een mooie inleiding. Daarna werd voorgelezen uit „De grote zomer". Vier gasten waren aanwezig van wie drie zich opgaven als lid. Volgende verg. over 14 dagen bij pge. Vries Kossen. T. H.—H.

OLDENZAAL. 7 October hield onze club een h.h. vergadering. Besloten is te beginnen met de actie voor de Prol. Vrouw. Alle vrouwen zullen hieraan meedoen. Onze leesavonden zullen ook weer gehouden worden De eerste op Woensdag 14 October ten huize van pge. Haandrikman, Sparstraat. D. K.—H.

OOSTVOORNE. Op Vrijdag 25 Sept. hielden wij onze eerste verg. na de vacantie. Er was een nieuw lid aanwezig. Tijdens de vacantie hebben wij 4 abonnees op de Proletarische Vrouw gewonnen en 200 brochures van pge. Pothuis—Smit verkocht. Bovendien wekelijks 50 st. V.A.B. verkocht. Er werd besloten om deel te nemen aan de actie voor de Proletarische Vrouw. 10 proefnummers werden aangevraagd. Ook besloten wij op 11 November onze Vrouwendag te houden; een spreekster daarvoor hebben wij aangevraagd. Ook zal het Buurpraatje opgevoerd worden. M. N.—H.

SANTPOORT—BLOEMENDAAL. Het jaarlijkse reisje van de club op 10 Sept. j.1. naar Den Haag—Scheveningen is geslaagd, 's Morgens Tweede Kamer, Departement van Waterstaat, Gevangenpoort bezichtigd, onder leiding van pge. T. v. Doorn—Vonk uit Den Haag, terwijl'smiddags de stad bezichtigd werd onder leiding van pge. Reitsma, en daarna nognaar-Scheveningen. Op 24 Sept. j.1. belegde onze club een vrouwenPlan-vergadering in de „Toorts" met spreekster pge. M. Kaas—Albarda. Een opgevoerd lekenspel, bracht de vergadering de noodzakelijkheid van het Plan onder het oog. Hierna zette de spreekster op duidelijke wijze de bedoeling van het Plan uiteen. L. V.—H.

SCHAGEN. Op 28 Sept. verg. ten huize van pge. Roobol. De Vrouwendag werd uitvoerig besproken en deze zal in samenwerking met de partij-afdeling worden gehouden. Een spreekster wordt aangevraagd en tevens 't toneelstukje „Waarom" opgevoerd. De datum is nog niet bekend. Onze jaarverg. wordt gehouden op 19 October bij pge. Roobol des avonds kwart voor acht. Willen de leden hieraan denken. Voorz. las voor uit de Prol. Vr. en er is een begin gemaakt met 't boek „Achter de mast".

A. B.—N.

STEENWXJK. Donderdag 24 Sept. hielden wij onze eerste h.h. verg. na de zomervacantie, die door 15 leden bezocht was. Er is veel werk aan de winkel, en we zullen dan ook op de medewerking van al onze leden rekenen. Er zijn tien proefnummers van de P. V. besteld en uitgezet. Dcor pgen Leerling—Ten VeenenVelsel—Duilen werd verslag uitgebracht van de week op „De Born" voor werkloze vrouwen. Onze leesclub werd opgericht met 17 vrouwen; begonnen wordt op Dinsdag 13 Oct. bij pge J. Kleiber— Hoogenberg. De spreekster voor de Vrouwendag werd aangevraagd. Het plaatselijke muziek- en zangkoor zal aangeschreven worden voor medewerking. Er bestaan tevens plannen tot het opvoeren van het spreekkoor. In de pauze zongen we onze Planliederen. J. W.—v. V.

VELP. Dinsdag 6 Oct. hield onze club haar Jaarvergadering. Pge. Bakker moest door omstandigheden als voorzitster bedanken. Het bestuur is nu als volgt: le voorz. pge. Starink; 2e voorz. pge. Rijnsaardt; le secr. pge.B. Maessen van de Brink, Joh. de Wittstr. 5; 2e secr. pge. Meacsen van de Brink, Marisstraat 2; penn. pge. Bets. Besloten werd de actie te voeren voor de „Prol. Vrouw". De Vrouwendag werd voorlopig vastgesteld op 30 Nov.

VENLO. Op Dinsdag 29 Sept. hielden wij onze eerste H.H. verg. na de vacantie in de „Toekomst". De opkomst was goed. De actie voer de „Prol. Vrouw" werd behandeld. Wij zuilen 5 proefnummers gedurende 6 weken uitzetten. Voor de Vrouwendag is reeds een spreekster aangevraagd, datum is nog niet vastgesteld. Aan de huishoudelijke voorlichting zullen wij met 20 vrouwen deelnemen. Wij wekken de vrouwen nog eens op om vooral te komen daar het erg leerzaam is. Tot slot werd nog een gedeelte voorgelezen uit „Lutte Witt". C. B.

WEESP. Donderdag 8 October hadden we, een vergadering waar pge. Mien Kist sprak. Ze wekte de vrouwen op deze winter goed aan ,r,e pakken. Er zijn nog zeer vele abonnees te winnen; vooral met het oog op de verkiezingen 't volgend jaar moet er hard gewerkt worden. Na de pauze droeg zij enige gedichten van Adama van Scheltema voor en nog 2 stukjes uit de „Christuslegenden" van Selma Lagerlöf, 'tgeen de vrouwen zo goed beviel, dat ze direct vroegen of pg. Kist nog eens kwam. Besloten werd, dat de secr. de gewestelijke leidstersclub zal bezoeken. G. L.

WILDERVANK. 30 Sept. hield onze club haar jaarvergadering. Jaarverslagen van secr.esse en penningm.esse werden goedgekeurd. Tot bestuursleden werden herkozen H. Smidt Velthuis voorzitster, A. v. d. Laan—Vegter Secr., T. Gruppelaar—Bos, penningm.esse en J. de Wit— Kampinga, terwijl in plaats van H. Meijer— Drost werd verkozen A. v. d. Wijk—Knigge.

Voor de October-actie met de Prol. Vrouw zal gewerkt worden. Besloten werd om onze vrouwenavond dit jaar op Zaterdag 21 Nov. in de zaal van Veenhuizen te houden. Spreekster is aangevraagd en ook het Buurpraatje zal worden

opgevoerd. Laten we allen ons best doen vrouwen opdat deze avond een succesvolle wordt.

A. v. d. L.—V.

WOLDENDORP. Het winterwerk hebben we flink ingezet. Pge. Mien Kist lichtte ons in over de a.s. October-actie voor „De Proletarische Vrouw", en besprak daarna met ons „De Vrouw in de S.D.A.P." We wonnen al 3 abonné's en één clublid en zetten nu nog 12 proefnummers uit. Deze winter gaan we ook socialistische lie.deren leren. Onze vlag hebben we ingewijd op de 6 Sept.-demonstratie in Groningen, waar we met pl.m. 75 mannen en vrouwen uit Woldendorp aanwezig waren. Aart v. L.—v. d. Br.

WORMER. Op 2 Oct. huish. verg. met 32 leden en 1 gast, die zich als lid opgaf. Actie „Prol. Vr." werd besproken. 55 proefnummers zullen worden uitgezet. De vrouwendag zal -gehouden worden in de tweede helft van November. Spreekster is aangevraagd, alsmede de samenspraak ..Buurpraatje". Over verdere medewerking wordt nog onderhandeld. Door te drukke werkzaamheden heeft pge. Paats v. d. Zwaag als bestuurslid bedankt. In haar plaats werd gekozen pge. Baas—Cammel. De voorzitster bedankte de scheidende 2e voorzitster voor het gedane werk. Zij zal de inleiding op de clubavonden blijven geven. Aan het slot werd nog voorgelezen en de Planliederen gezongen. C. J. —D.

ZAANDAM. De excursie op 22 Sept. naar de dr. v. Wayenburg-school is goed geslaagd. De cursus met pg. Koeman op 24 Sept. Over Woningbouw is ook de moeite waard geweest. Voor de actie met de „Prol. Vrouw" gaven zich verschillende vrouwen op. De Vrouwendag wordt op 22 Nov. gehouden. Het toneelstukje „Waarom" zal door enige clubleden worden opgevoerd. Ver. der zang en rhythm. dansen. Verschillende cursussen zullen deze winter gehouden worden. Ook zal er weer een Kerstvergadering zijn. Leesclubs worden onder leiding van mevr. Scholten—Hoefman eens in de 14 dagen gehouden op Dinsdagmiddag. Begonnen wordt in November in 'tOdd Fellowhuis. Jaarverg. zal op 10 Nov. zijn. St. Nicolaas-commissie is gevormd. Pg. Visser bracht verslag uit van de Born.

Z.—B.

ZWOLLE. Dinsdag 6 Oct. hielden we onze h.h. vergadering waar we het werk voor de komende maanden besproken hebben. (Maandag 12 Oct. en Donderdag 15 Oct.) gaan we 's middags colporteren met de brochure „De vrouw in de crisis". Daarnaast gaan een 12-tal vrouwen op huisbezoek om het lezerstal voor de Prol. Vrouw te vergroten. De Vrouwendag houden we op 19 of 25 November, waar een spreekster, de A.J.C. en een klein muziekgezelschap hun medewerking zullen verlenen. Na afloop der agenda hield pge. Truus van Andel een inleiding over „Waarom een vakbond voor huispersoneel?" De boeiende en aandacht beluisterde rede werd met een warm applaus beloond. Ten slote wekken wij alle vrouwen op, zich de komende propagandatijd niet aan het werk te onttrekken. Toont, dat gij geen „papieren" 1'd wilt zijn en werkt mede! G. S.—H.

ZOEK DE ZON OP en

laat ü alleen leiden door levensvreugde, doch breng, om daarvan volkomen te kunnen genieten, eerst. Uw lichaam in behoorlijken toestand. Herstel Uw zenuwen door de ZENt'WH(>OI van l)r -i.

B MEENK Het portret van onzen dokter in de poeder waarborgt ü de echtheid Prijs per p. 5 ets , 7ak-étui van 6 st. 28 ets Breng Uw ingewanden ln normale conditie met de bloedzuiverende, maagversterkende pillen van Dr. J. B. MEENK. in ovale doosies van 40 st. ƒ0.40 Verkr.b bil Uw Ap of Dr.

FOTOHANDEL

VAN Dm SLUIJS

OVERTOOM 356

Vraagt Uw Don bij aankoop van een filin. Zij heeft waarde

CAMKRA's vanaf f2.50.

10—10

I

'-r rMrnini r

I Cr-OOVIDLC

JASP2B EN ME3AIXE

— met MARCEL STELLE —

('n radio-succes in veelvoud!) heeft óók speciale programma's voor vrouwenavonden. Tientallen pracht aanbevelingen. Corr.: Jasper en Msraike, Sint Pancras bij Alkmaar.