is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 31, 1936, no 1106, 18-11-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ster en penningm. werden herkozen. Tot secretaresse werd benoemd pge. C. Jansen v. d. Berg —Bod. Verder werden in het bestuur gekozen de pgen Ter Huurne en Aalbers. 500 11-Novembergeschriftjes waren besteld en zijn die dag verkocht. Op de Vrouwendag, die 30 November a.s. in de „Vereniging" gehouden wordt, komt als spreekster pge. Ploeg—Ploeg uit Utrecht. Het spreekkoor „De kinderen roepen" is door de vrouwen ingestudeerd. Verder wordt de avond gevuld met muziek en zang. Entrée 15 cent. Er wordt op een volle zaal gerekend.

P. J. v. d. B.—B.

ASSEN. Donderdag 6 Nov. hielden we onze Vrouwendag. Het bezoek was goed. Als spreekster hadden we ons H.B.-lid pge Ploeg—Ploeg, terwijl Arie Das de avond opluisterde met declamatie. Verder muziek, zang en dansen van de A.J.C. en de samenspraak „Buurpraatje" door enkele leden opgevoerd. Het was een goede vergadering. j. s. K.

BERGEN. 3 November hielden we huish. verg. Besloten werd te bestellen: 5 bonboekjes voor het Tiele Wibautfonds en 10 biljetten met de waarschuwing tegen oorlogsspeelgoed. Het winterprogram werd besproken. Pg. Den Das zal worden uitgenodigd een avond voor ons te spreken; een zangavond zal worden georganiseerd. Op 7 November hielden we met de club uit Koedijk onze uitstekend geslaagde Vrouwendag. Spreekster was Mevr. Miedema—Zondervan. Medewerking werd verleend door de Arbeiderstoneelvereniging en „Stem des Volks".

H. H. D.—O.

CAPELLE A/D IJSSEL. 25 Nov. is hier de Vrouwendag in de zaal van J. Oudenaarden (bij veer de Ruil), aanvang half 8. Vrouwen, houdt deze avond vrij. Er komt een mooi programma wegens het 25 maal vieren van de Vrouwendag. Als spreekster mevrouw De Cler—De Bruijn uit Leiden. Mevr. Moret declamatie, mej. Riek Spronkers piano en enige banjo-spelers. Laat iedere vrouw toch begrijpen, dat zij de Prol. Vr. behoort te lezen. Wij schreven 6 nieuwe abonné's in en wij blijven doorgaan met de actie.

G. W.—V.

EELDE—PATERSWOLDE. Op 12 Nov. hielden we h.h. verg. met 14 vrouwen. 15 St. Nicolaasplaten werden geplaatst. 12 vrouwen gaven zich op voor de Gew. verg. te Assen. Voorz. verduidelijkte de devaluatie en ook werd besproken een artikel uit Prol. Vrouw, kwestie huispersoneel. October-actie bracht ons 2 nieuwe leden en 11 abonné's op de Prol. Vr. We verkochten 100 brochures. We zullen 50 boekenleggers bestellen voor de Vrouwendag, welke niet zoals vermeld 26 Nov. maar 19 Dec. gehouden wordt. Ook zullen we voor die dag 20 Prol. Vr. aanvragen. Tot slot zongen we „Kameraden" en werd voorgelezen uit een mooi boek. A. H.-W.

EINDHOVEN. Dit jaar herdenkt de afd. Eindhoven dat voor 10 jaar hier een Vrouwenclub werd opgericht. Met 7 vrouwen vormden wij een commissie die geregeld op propaganda gingen onder leiding van mevr, v. Bekkum. Moeilijk ■waren die jaren en toch onder al die moeilijke omstandigheden moest worden overgegaan tot het oprichten van een club. Kort daarna moest mevr. v. Bekkum om gezondheidsredenen het moeilijke maar voor haar dankbare werk opgeven en sprak daarbij het vertrouwen uit dat haar opvolgers zouden werken met alle kracht aan het propageren van hun soc. beginselen. Een flink werkgroepje ging week in week uit op stap en het aantal abonné's op de Prol. Vr. steeg in aantal, evenals de brochureverkoop. Onze club telt nu 60 leden. 6 leesclubjes zijn in verschillende delen van de stad gevestigd. Onder leiding van mevr. Verweij wordt eens per maand een cursus gehouden voor de leesclubleidsters. Door de crisis moeten de vrouwen hun aandacht meer aan het huishouden besteden, aan het eeuwigdurende verstellen, de zorgen om rond te komen enz. Maar de vrouwen versagen niet! Onze Vrouwendag is 21 Nov. met pge. v. d. Goes—v. Naters als spreekster. G. D.-M.

ENSCHEDE. (Afd. I.) Op 10 Nov. hield onze afd. een huish. verg. met 16 vrouwen. Besproken werd de actie „Pr. Vr.", die in volle gang is; 20 proefnrs. zijn bereids uitgezet. 11 Nov. werd gecolporteerd met „Het Vreedzame WaPen"- D. S.—S.

FRANEKER. Onze clubleden zijn de laatste weken druk in actie voor de Prol. Vrouw; 10 nieuwe abonné's werden ingeschreven. Op de leesavond van 4 Nov. gaven zich vele vrouwen op om de 11 November-geschrftjes (200 st.) te verkopen en tevens voor de voorverkoop van kaarten voor onze Vrouwendag op 19 Nov. Ook werken er enige van de vrouwen mee met de intekenlijsten voor het a.s. St. Nicolaasfeest voor kinderen van leden der Partij en Vakbeweging. Van de clubs uit Dongjum en Dronrijp is bericht gekomen, dat zij met een flink aantal leden op onze Vrouwendag aanwezig denken te zijn. j. Z.—d. J.

GORINCHEM. 10 Nov. hielden wij onze Vrouwendag die prachtig geslaagd is. Wij hopen dat de rede, door mevr. Smit—Pieters gehouden, tot velen gesproken heeft. Nooit kunnen we genoeg strijden tegen slaafsheid en fascisme. Na de rede kwam nog de declamatie door mej. Willer, wat prachtig op de rede aansloot. Na de pauze „Buurpraatje". Tot slot werd nog een komisch stukje voorgelezen. Deze avond heeft hopenlijk de aanwezige vrouwen doen zien, dat haar plaats zeker bij ons is en wij schouder aan schouder straks weer de strijd moeten ingaan- A. V. D.—d. R.

's HERTOGENBOSCH. De colportagetocht op Woensdagmiddag is uitnemend geslaagd. De 150 Vredesgeschriftjes zijn alle aan „de vrouw" gebracht. Zo ziet men, wat intensief werken vermag. Bravo! vrouwen. En nu in de weer voor het slagen van onze Vrouwendag! Die wordt gehouden op Maandag 23 November e.k., des avonds om 8 uur, in de bovenzalen van het Verenigingsgebouw. Als gij zorgt voor voorverkoop van kaarten a 10 cent, dan zullen de zalen te klein zijn. De vrouwen uit de omgeving van 's Hertogenbosch zijn hartelijk welkom. Spreekster is mevr. Van Dijk—Lub, lid van de gemeenteraad van Arnhem. Er wordt een toneelstukje opgevoerd en er is declamatie, muziek en zang. T j

HILVERSUM. Er was heel wat belangstelling voor de bijeenkomst, door onze club aan de vooravond van de Wapenstilstandsdag belegd, waar pge. Ploeg uit Utrecht het ontwapeninggeschriftje van mevr. Wibaut behandelde. En onze vrouwen zijn de volgende dag, gesterkt en toegerust met een groot aantal argumenten, met de brochure aan 't werk gegaan. Want het betoog van pge. Ploeg, dat zeer grote indruk op ons allen maakte, liet ook aan duidelijkheid niets te wensen over. Namens de club hartelijk dank voor uw prachtige uiteenzetting, pge. Ploeg! Ook enige h.h. zaken werden op deze bijeenkomst afgedaan, o.a. het uitzetten van de kaarten voor onze Vrouwendag. Deze wordt, onthoudt het goed vrouwen uit Hilversum en omgeving, gehouden op 26 November. Pge. Straalman—Kremer spreekt, er wordt een éénacter opgevoerd door Hetty Beek, Carel Rijken en Jan Lemaire, eerstgenoemde declameert en er zal gezongen worden, niet door Jo Toet, zoals de kaarten abusievelijk melden, doch door Jo Hekkert—v. Eysden. Het belooft dus een prachtige avond te worden. Ons parool zij dan ook deze maand; Houdt 26 November vrij!

R. E. PI.—v. D. KOEDIJK. In samenwerkng met de club te Bergen hebben we Zaterdag 7 Nov. j.1. onze Vrouwendag gehouden in het Oranjehotel te Bergen. De zaal was geheel bezet. Als spreekster hadden we pge Miedema—Zondervan. Verder verleenden de Arbeiders Zang- en Toneelvereniging hun medewerking, wie een hartelijk applaus ten deel viel. In de pauze werd een verloting gehouden tot dekking der onkosten. Er waren mooie prijzen ter beschikking gesteld. We kunnen op een goed geslaagde avond terugzien.

D. L.—G.

LEIDEN. Donderdag 12 Nov. werd in de grote Stadsgehoorzaal de prop.-verg. gehouden. De zaal was uitverkocht. Tevens waren aanwezig onze beide wethouders Verweij en van Stralen, de raadsleden, het bestuur van de Partij en pge. Kist. Mevr. Verweij—Jonker kwam spreken. Na het zingen van de Internationale hield zij een mooie rede over de leuze van deze dag. Door de toneelver. D.O.S. werd op verdienstelijke wijze „Brand in de Jonge Jan" opgevoerd en een komisch stukje „Een potig wijfje". Er is door de vrouwen goed resultaat bereikt op deze

avond. Gewonnen zijn 28 abonné's op de Prol. Vrouw. 570 brochures verkocht, 18 donateurs gewonnen voor D.O.S. en een partijlid. Het is een avond geweest om met genoegen op terug te zien. Th. V.—Kr.

LISSE. 11 November hielden we onze lees^ club. Onze colportage met mevr. Wibaut's brochure is bijzonder goed verlopen, 's Morgens met z'n vieren en 's middags een uurtje met ons zessen er op uit en alles verkocht. Voornamelijk bij de middenstand. Pge. Nooys-Verhoeff behandelde de brochure daarna, omdat we die nog niet allen hadden gelezen. Tweede deel der avond werd vervolgd uit „De Opstan-. digen". Alles bij alles een fijne dag. A. kn.-H.

LOCHEM. Op Dindsdag 10 Nov. vergaderde onze club huish. in de Toekomst. Aanwezig 10 leden. Mevr. Secrève hield een inleiding over het Plan en in verband hiermede werden de inventarisatie-enveloppen uitgereikt om er verschillende adressen mee te bezoeken. Verder werden 150 geschriftjes onder aanwezige leden uitgereikt om er mee te colporteren. Twee bonboekjes voor het Tiele Wibautfonds en 10 St.Nicolaasplaten zijn besteld. Mevr. Secrève deelt nog mede dat zij op een volgende verg. weer aanwezig zal zijn, welke vergadering dan weer om 7 uur begint. d. P. o.

MARSUM. Op 9 Oct. verg. onze club huish.Een bonboekje voor 't Tiele—Wibautfonds werd aangevraagd, terwijl zes boekenleggers werden besteld. Met het nieuwe geschriftje wordt gecolporteerd. Enige St. Nicolaasplaten werden besteld. De Vrouwendag is vastgesteld op Woensdag 25 Nov. met als spreekster mevr. Toornstra.Een toneelstukje zal worden opgevoerd; verder; zang en muziek van enige leden van „Ons Genoegen", enz. Er werd nog gerepeteerd en galezen. w. d. W.—Tj

MUNTENDAM. 3 Nov. hielden v/ij een huishoudelijke vergadering met 15 vrouwen en pg. Venema, welke een beschouwing hield over het beginselprogram der S.D.A.P. en de betekenis van het democratisch socialisme. Het was een goede avond. j y

OOSTERBEEK. Onze Vrouwendag zal gehouden worden op 25 November 's avonds 8 uur in Ons Huis, Jan v. Embdenweg. Spreekster mevr. Werkhoven. Verder zal er muziek en declamatie zijn. In de pauze wordt er een kopje thee geschonken. U komt toch zeker allen?!

J. C. v. N.—H.-

PETTEN. 10 Nov. hielden wij onze h.h. vergadering. Wij behandelden de beschrijvingsbrief der Gew. jaarverg. en besloten deze vergadering met zoveel mogelijk wouwen bij te wonen. Er zullen nog enkele nummers van de Prol. Vrouw worden uitgezet. Volgende verg. 19 Nov bij pg. den Das. j d. D.—G.

PEIZE. Huishoudelijke verg. op 5 Nov. bij pge T. Nienhuis. Aanwezig waren 14 vrouwen. We hebben 4 nieuwe lezeressen voor de Pr. Vrouw verkregen. De jaarverg. te Assen werd besproken en als afgevaardigde werd benoemd* A. Suurd—Beuving. De volgende leesavond zal gehouden worden op 27 Nov. bij pge Roede.

A. S.—B.

ROTTERDAM Afd. I. Voor een zeer goed bezochte vergadering sprak Adri Pomper over „De a.s. verkiezingen". Voor en na de inleiding declameerde Jo de Heer op gevoelvolle wijze. De vrouwen van werkenden werden verzocht in zo groot mogelijk aantal aan het propagandawerk deel te nemen. 150 brochures voor de Wapenstilstandsdag waren 11 Nov. in 1 uur verkocht. Zo gaat het goed, vrouwen. Jammer dat wij er nog niet 150 hadden die dag. s B. v. B.

SCHAGEN. Onze h.h. verg. op 9 Nov. j.1. trof het met het weer al heel slecht. Ondanks regen en onweer waren toch. nog 6 leden aanwezig. Naar de gew. jaarverg. op 22 Nov. te Alkmaar gaan pgen Kamp en Wiersma. We zullen op 23 Nov. weer vergaderen en hopen dan op beter weer, zodat dan alle leden aanwezig kunnen zijn. p 2^

SEXBIERUM—PIETERSBIERUM. Donderdag 12 November hielden wij onze h.h. verg. Aanwezig waren 17 leden. Voorz. opent met een gedichtje uit „Verenigt U", getiteld „Ploegers"; Besteld worden 2 bonboekjes van het Tiele Wibautfonds en 10 boekenleggers. Twee groep-