is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 10, 1926-1927, no 7, 15-07-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l|^

verschillende in het rapport neergelegde desiderata een uitvloeisel zijn ? Mevr. Bakker-Nort heeft verklaard, dat de leden der commissie ten allen tijd bereid zijn hun werk toe te lichten. Wij hopen, dat van deze bereidheid een ruim gebruik zal worden gemaakt.

De wenschelijkheid van invoering van Plaatstelijke Keuze, als 2/3 gedeelte van de inwoners eener gemeente zich daarvoor verklaren werd ingeleid en verdedigd door Mevrouw Straalman, terwijl Mej. Joh. Westerman er tegen sprak.

Wat al dadelijk aangenaam aandeed was de aangename toon, de totale, afwezigheid van een agressieven geest. Mevrouw Straalman stelde in hef licht, dat men Plaatselijke Keuze niet moet beschouwen als een dwang, uitgeoefend door een meerderheid op een minderheid. Ook wees zij er op, dat volstrekt niet alle alcoholhoudende dranken in zulk een bepaling waren inbegrepen en dat het geheel iets anders is dan het drankverbod, waartegen men zich zoozeer verzet omdat de persoonlijke vrijheid er door wordt te niet gedaan. Zelfs kan men een voorstander van Plaatselijke Keuze zijn zonder geheelonthouder te wezen. In haar antwoord aan Mej. Westerman, die geheelonthoudster is, en in de Tweede Kamer tegen het wetsontwerp Rutgers stemde, kwamen de verschillende opvattingen heel sterk naar voren. Mej. Westerman wees op Amerika, waar het drankverbod naar haar meening minder goede toestanden in het leven heeft geroepen omdat aan den eenen kant de dwang tot verzet en ontduiking leidt en aan den anderen kant de drankbestrijders, na hun doel bereikt te hebben, de propaganda teveel hebben laten varen. Deze spreekster is ook van oordeel, dat

onze tegenwoordige drankwet door de mogelijkheid die zij biedt tot het niet verlengen van bepaalde vergunningen, de gemeentebesturen in de gelegenheid stelt waar dit noodig blijkt een kroeg te sluiten, zooals pnlangs nog te Scheveningen geschied is.

Daarenboven wees zij ,er op hoe in ons land, waar de gemeenten dikwijls lettêrlijk in elkaar loopen, degeen, die in de eene plaats geen kroegen vindt naar de aangrenzende plaats kan gaan om zijn borrel te krijgen en hoe men toch altijd een flesch mee naar huis kan nemen.

Mevrouw Straalman was het er mee eens, dat men allerminst de propaganda moet laten verslappen zoodra men iets van zijn wenschen verwezenlijkt ziet maar zij is overtuigd, dat juist de propaganda meer doeltreffend zal zijn als door het aannemen van Plaatselijke Keuze, de verleiding door de kroeg zal kunnen verdwijnen. Zij, die met drinkers in aanraking plegen te komen weten hoeveel kwaad die verleiding in de buurt van fabriek en werkplaats doet. Met tal van voorbeelden werd dit door haar toegelicht. Misschien heeft Mevr. Straalman de oogst van dien middag geen rijke gevonden omdat de Vereeniging van Staatsburgeressen zich niet kan uitspreken over het al of niet wenschelijke van een maatregel over welks draagwijdte de autoriteiten zelfs het niet eens kunnen worden, maar de conclusie waartoe de vergadering kwam, n.1. dat de leden van de Ver. van Staatsburgeressen zich steeds meer bewust dienen te worden, dat de strijd tegen den alcohol een krachtig hulpmiddel is in den strijd voor een betere samenleving, moet haar toch eenige voldoening hebben gegeven, zoodat haar gang naar Groningen geen vergeefsche is geweest.

Behalve de werkbijeenkomsten hebben wij nog de gezellige thee van Mevr. Bakker-Nort, den gemeenschappelijken maaltijd en den feestelijken avond te herdenken.

Na afloop van de Zaterdagmiddagvergadering maakten wij dankbaar gebruik van Mr. Bakker-Nort's vriendelijke uitnoodiging om in „Huize Maas" de thee te gebruiken. Wij voelden ons daar in de ruime moderne omgeving recht behagelijk en rustten er onder het genot van een strijkje en van verschillende versnaperingen, ons door aardige jonge meisjes aangeboden, van onzen vermoeienden arbeid uit. Onze vriendelijke gastvrouw zal zeker met voldoening hebben gezien hoe geanimeerd de stemming onder haar gasten was.

De gemeenschappelijke maaltijd in het Familie Hotel te Paterswolde week af van het gewone model van dergelijke maaltijden, doordat de Groningsche dames de tafelschikking niet aan het toeval hadden overgelaten maar de afdeelings-Ieden overal tusschen de afgevaardigden een plaats hadden aangewezen. Dit had het groote voordeel, dat wij verschillende leden van de afdeeling leerden kennen, welke kennismakingen later in den avond nog

kar

'gde

We -

feai

.ÏOliv

werden voortgezet. Evenals van het diner kan van den gezëllfouv avond gezegd worden, dat hij met zorg was voorbereid en pt er uiterst genoeglijk verloop had. De toespraak van de pres. Mej.jleVr

I Illco rro-f rlon inrJniIr ttom rln _J „ _ 1 T~\ - til > .

£cn utn iiiuiuiv van uc cinbi vd.11 uiiö uuei. uq zangnum" Vq met pianobegeleiding, door de dames Niek van Bruggen en Ic^

rubiiiunia xen genoore georacnt en ae verzen van Henriette KO'1 Holst en Margot Vos, door Mevr. van Oosten voorgedragen, Vfl

den het artiRtipkp crpdppltp van hpf nrncrrnmm^ Ml

jviv^iuiiuuuj vvo.ctia.ciii *'i

Bakker-Nort een historische hiidracrp tnpvnpo-Hp Hnm- »on nmiiii

sche vrouw, Mevr. Etta Palm-Aalders te herdenken, die in het! f0 1790 in redevoeringen te Parijs de Fransche vrouwen was helpen in haar strijd voor de rechten van de vrouw en daar in aanzien was. En verder kregen wij van Marijtje haar indruM t)e van Parijs te hooren. Bij onze dankbare herinneringen aan d%: mooien avond mogen wij de^ materieele genietingen niet vergeprej die ons weraen aangeboden in den vorm van gebak en bonWticj, door leerlingen van de Huishoudschool vervaardigd./ ;Q0

H. VAN BIEMA—Hl JMAWn'a: —

EEN BRIEF UIT LONDEN. ^

Een demonstratie voor Vrouwenkiesrecht. ^ij 6(

Onze lezers weten misschien niet allen, dat de vrouwen in Elf vei

land nog niet dezelfde politieke rechten hebben als de mannetySsc Daar heeft elke man van 21 jaar, onverschillig onder welke r^i standigheden hij leeft het kiesrecht, terwijl een vrouw pas ,aara kiesrecht krijgt als zij 30 jaar is en aan bepaalde voorwaarden Ni doet. Zij moet bijv. een eigen huis bewonen of een stuk gfl 0,T|e bezitten; ongemeubileerde kamers bewonen of op de een of afl^e wijze haar zelfstandig bestaan aantoonen. Een gehuwde viC^P echter wordt, als zij 30 jaar oud is, als zelfstandig persoon «Tft

Daarentegen zijn alle inwonende dienstmeisjes, alle inwon^a

-_1 !• CC .. « .. . . - . .iNJlV

wmKeijunrouwen, ane dij nare ouders inwonende ongehUi. ^

Vrouwen, ook zelfs als 7ii staan aan het ImnfH \ran pon cphn nl i ''e

aan het hoofd van een zaak en natuurlijk allen die nop peen

7lin van hpf k-ipcrprlit iti+rrooln+ati

oCt

11, van riet Kiesrecnt uitgesloten. , '

Eerst hadden de Engelsche vrouwen gemeend, nadat zii het|.

nprfcfp Upsrppht A/prlrrprron hirlrlan rïnf

vv"1 uuuuuii, lactL vvtl Ö^UCUlg 11C L aigC»' Si

kiesrecht voor de vronwpn 7nuHp vnlcrpn masr Ho oono rarrcet

E

O;

t

til

!«r

kiesrecht voor de vrouwen zoude volgen, maar de eene re

volgde de andere oo en van eene verdere uitbreiding van hpt vi

wenkiesrecht kwam niets. v

Nu hebben dezen winter de Engelsche vrouwen den ouden sj, ^ weder opgevat en zijn voornemens dien niet meer te laten vóór zij de geheele overwinning behaald hebben.

Den geheelen winter werden er in heel Engeland, maar voo^e^,c Londen groote openbare vergaderingen gehouden waarop sprejL^' en spreeksters van naam en van politieken invloed het woord den, en verschenen in dagbladen en tijdschriften onophoudelijk &e

Hl

Va

1-~1 _1 • _ 1 I Ml

Keien me on npn onni n^en rnpsrann wp7p«

Deze wintercamnapne ZOll nu pinHicrpn mp+ oon rrt-/"\/~»+Q nll^ 1

I O v.vii gi vv \J' i

wetsche demonstratie op 3 luli 1.1.. die zou loonen van Cha'

Crossbridge naar Hydepark, alwaar dan van verschillende spfe'i],' 1 gestoelten door oudere en jongere strijdsters het woord zou ^ den gevoerd. .

Was het wonder dat mijne drie medereizigsters en ik onze 'tvC'a naar hef vredescongres in Dublin een dag vervroegd hebbel» W* niet alleen getuige te kunnen zijn van deze demonstratie, maaf'op [c wiï als Oude striidstprs rins dppl wildpn hiidraoron nr» xir^lcl^rh,

J J «vvi Iiiivtv» CIC4.11 lici Wtl^'

pr vari •>

Meer dan 40 vrouwenvereenigingen, waaronder ook vele

Uprpon mnrrön „ „t_ - • Ao\ * 'U

• v^viiigiugcii xiauicu ci aan ucci, icuci aunxer eigen vaanu^ u^j. met eigen banieren. k

Mijne drie medereizigsters waren Mevr. Mulder van de Gr^ nrt de Bruyn, Dr. Cato van der Pijl, twee onzer hoofdbestuurslede|13e P Mevr. C. Kehrer—Stuart, een oud-hoofdbestuurslid en jarenlafl%h presidente en de ziel van de afdeeling Gorinchem, daarna nog ?L sidente van de afdeeling Den Haag. j, ^

Wij hadden ons voorgenomen om eerst met een auto de ( stoet voorbij te trekken om een overzicht van het geheel te 1c en dan ons te scharen achter de banier die ons het meest tf,cr-(e maar toen onze heidp Kathnliptp hnnfHliacti.nrt.i^aM Ao ba'1 'C

van de vereeniging St. Joan, de naam van de Engelsche Kathol

t