is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 11, 1926-1927, no 7, 15-07-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

321.

da

ï Provinciale griffie te kunnen benoemen, onze regeering een leine schrede verder heeft gezet op den goeden weg.

Met trots vermelden wii ook de benoeming van een derde vrou-

.vnfKeliike orofessor en wel oo een arbeidsterrein, dat vrouwen van

r 2#^ture aantrekt. Wij hopen dat Professor Cornelia de Lange vele

rouwen zal mogen opleiden tot de zoo schoone taak, het lijden

raf6fer kinderen te verzachten en te voorkomen, te genezen.

Vrienden, ook dit jaar hebben wij in onzen kring lieve dooden 'e betreuren, trouwe werksters die ons ontvielen. Hier in Haarlem ^orH+ 7ppr hpt crpmis cevoeld van Mw. Vromans-Rit, in Rotter-

A'HV o o

eerdaam was het Mej. Alida Grutterink, elders weer anderen wier nejjd Semis betreurd wordt. Laten wij haar een oogenblik in stilte

'erdenken .

Vereaderine. miin ooeningswoord is ditmaal wat langademig

"itgevallen, maar ik wil toch niet eindigen alvorens mijne groote keup-Hp te hebben uiteesoroken dat Dr. Jacobs zoo gezond en

welf°l werklust in ons midden is. Zij is toch een wonderbaar krach¬

je, sterke persoonlijkheid.

Gertrud Baer, die in het laatste nummer van „Die Frau im

eVe' 'iaat" een artikel aan Dr. Jacobs wijdt, zegt het zoo juist : jpfl! I „Das Leben der heute immer wieder gefeierten Dreiund ctifÜ Nbzigjahrigen ist" wie eine reine Accord, in dem jeder einzelne voll erklingt.

ielijK Ihr Leben ist ein ungebrochenes Ganzes, das gespeist wird von glühenden Lebenssaft der Wahrheit und Menschlichkeit." CH0" Met den wensch dat het werk onzer Vereeniging, dat de besPrekingen dezer jaarvergadering mogen staan in dit teeken van zje|i barheid en menschelijkheid open ik deze vergadering. \0 S. v. d. H.-B.

iM

jdt

rrff

rw

ïm

■n

:Ou"l tiiefl

U

au be'1 op1

bu'

nA

:be''

1 *

V

ui

KORT OVERZICHT VAN DE ZOMERVERGADERING TE HAARLEM.

De gezellige bovenzaal van Restaurant„Hildebrand" wasgoed ezet, toen onze presidente te 2 ure de vergadering opende met

^ rede, welke onze lezeressen in dit Maandblad afgedrukt vin-

'en. Zooals altijd, gaf deze spreekster, ondanks de minder verengende feiten, die zij moest herdenken, de aanwezigen toch het ^Wekkende gevoel; dat er met vrucht kan worden gewerkt, J's de wil tot samenwerking krachtig in de Staatsburgeressen ''jft leven. En dat die wil bij bestuur en afgevaardigden overzend was, daarvan droeg de vergadering van het begin tot einde het stempel. Bij alle discussies kwam het verlangen om 5'kaars bezwaren te begrijpen en tot overeenstmming te geraken 1,1 moeilijke kwesties, steeds naar voren, en de sfeer van wel^'Hendheid waarin de discussies werden gevoerd, maakte deze *°niervergadering tot een bijzonder aangename bijeenkomst, Varaan wij het genoegen terugdenken, öe eerste middagvergadering was als gewoonlijk gewijd aan benoemen van commissies voor nazien der notulen en voor stemopname en aan het uitbrengen van de verschillende ver5'agen. Het verslag van de vorige notulen-commissie behelsde ^Uurlijk de goedkeuring van de vorige notulen. Het verslag

an de w.n. secretaresse van het Hoofdbestuur (verschenen in

i

n 'iet

i'

Maandblad van 15 luni) gaf geen aanleiding tot op- of aan-

^rkingen en de vergadering sloot zich aan bij de betuiging hulde haar door de presidente gebracht. De penningmees^ knoopte zelf eenige opmerkingen vast aan haar finantieel Verslag. Zij wees op het nadeelig saldo van het vorig jaar, dat ^el ten deele een gevolg is van de lagere stand der effekten I^r toch ook voor een deel is te wijten aan het minder ruim

VI

°eien van de geregelde inkomsten, reden waarom het Hoofd¬

bestuur en zijzelf in de eerste plaats ernstig naar bezuiniging streeft. Zij drong er evenals het vorig jaar op aan, dat ieder lid zal trachten een nieuw lid te winnen en zoo de financiën op peil houden.

Naar aanleiding van het verslag van het „Nationaal Comité voor Internationale belangen" (zie verder in dit Maandblad), wekten Mevr. v. d. Hoeve en Dr. Jacobs de aanwezigen op tot het bijwonen van de studie-conferentie over het onderwerp „Cause en Cure of War", die op 17,( 18 en 19 ,N°veml:)er te Amsterdam zal worden gehouden. Aan het H. B. werd de benoeming opgedragen van officieele afgevaardigden naar de conferentie.

Uit de verslagen van de afdeelingen Haarlem, Amsterdam, Hilversum, Leiden en Enkhuizen bleek wéderom, dat er door de besturen hard is gewerkt maar dat er op medewerking van de afdeelingsleden niet teveel moet worden gerekend. Mevr. Groustra, de afgevaardigde van Haarlem wees er terecht op, Gat vele van de leden behooren tot politieke partijen en vaak ook lid zijn van de Volksuniversiteit, zoodat zij letterlijk met vergadering overvoerd worden. Vermoedelijk is dit overal in meerdere of mindere mate het geval en had Mevr. van Vriesland (Amsterdam) gelijk, toen zij tegenover andere opvattingen haar standpunt handhaafde, dat gecombineerde vergaderingen, waar menschen komen, de voorkeur verdienen boven niet gecombineerde, die geen bezoeksters trekken. Uit alle verslagen bleek, dat er in den verkiezingstrijd door de Staatsburgeressen goed werk is gedaan, al hadden de resultaten beter kunnen zijn.

Het uitstapje naar Groenendaal was een ware verkwikking, al had het weer wat meer zomersch kunnen zijn. Wij hadden de gelegenheid onder het genot van een kopje thee, oude bekenden te spreken en het was jammer, dat de tijd slechts zoo kort was en de avondvergadering geen verdere gelegenheid tot gezellige gedachtenwisseling bood. Hoe belangrijk de beide besproken onderwerpen ook waren, wij hadden gaarne de gesprekken van 's middags nog even hervat en het thee-uurtje een weinig gerekt. Misschien dat het Hoofdbestuur hierover zijn gedachten kan laten gaan voor de volgende zomervergadering te Arnhem ?

Na den maaltijd genoten te hebben in de deftige eetzaal van liet restaurant, moest dadelijk weer het. vergaderlokaal worden opgezocht en gaf Mr. B. Bakker-Nort haar duidelijke inleiding over de „Wijzigingen in onze huwelijkswetgeving volgens het onlangs verschenen Ontwerp van de Staatscommissie Limburg". Zij toonde aan, dat het ontwerp in beginsel afwijkt van de gelijkgerechtigdheid, welke de Ver. van Staatsburgeressen verlangt, hoewel het in verschillende opzichten verbetering brengt, vergeleken bij de bestaande wet. Een groote leemte acht zij het, dat in dit ontwerp over de uitoefening der ouderlijke macht niet gesproken wordt, zoodat dus die macht onveranderd aan den vader blijft toegekend. Daarentegen is er wat betreft het huwelijksgoederenrecht een groote vooruitgang waar te nemen, zooals b.v., dat de man niet meer zonder toestemming of medewerking van zijn vrouw het gemeenschappelijk eigendom kan bezwaren of vervreemden en dat de vrouw ten allen tijde rekening en verantwoording van hem kan eischen. De maritale macht wordt dus wel eenigszins ingekort, al heeft het ontwerp die niet losgelaten. Spreekster's slot-conclusie was, dat wij eerst als wij alles zullen hebben beproefd om het betere te krijgen, dit .ontwerp als een eerste afbetaling zouden kunnen aanvaarden. Naar aanleiding van een vraag van Mr. van Eck-Thiel, die Mr. B.-N.'s standpunt