is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 11, 1926-1927, no 8, 15-08-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Verslag van de wnd. Secretaresse, v. h. H.B. Mw. CohenTervaert, wordt goedgekeurd. De Presidente brengt haar een woord van hulde.

Ook het verslag van de Penningmeesteres, Mw. Mulder v. d. Graaf wordt goedgekeurd. Ook zij krijgt een woord vag appreciatie voor haar keurig beheer.

Mw. Mulder betuigt haar leedwezen, dat zij ook over het jaar 1926 geen juichtoon kan doen hooren. Ook dit jaar hebben wij een tekort en wel van ƒ900 te boeken. De Penningm. zal trachten nog zuiniger te worden. Verder spreekt de Penn. den wensch uit, d^t er meer gegireerd zal worden.

5d. Dan brengt Mw. R. Manus haar verslag uit als secretaresse v. h. Nationaal Comité voor Intern. Belangen.

Een Conferentie over de oorzaken en voorkoming van oorlog (cause and cure of war) zal onder leiding van het subcomité Vrede en Volkenbond van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht en gelijke Burgerschapsrechten, gehouden worden te Amsterdam, 17, 18 en 19 November, 1927.

Tot doel heeft deze Conferentie verdere studie en mogelijke actie van Stb. tot bevordering v. d. vrede en steun voor den Volkenbond. Een directe actie zal van deze Conferentie niet uitgaan. Mw. Manus hoopt van harte, dat velen deze belangrijke Intern, bijeenkomst zullen bijwonen.

- Mw. v. d. Hoeve bedankte Mw. Manus zeer voor haar interessant verslag en verheugde zich erin te weten, <Jat er zooveel leven is onder de vrouwen in alle landen. Zij spoort de Vergadering aan allen naar het Studiecongres te gaan en het te doen slagen. Zij raadt aan reiskassen te vormen.

Dr. Jacobs dringt ook sterk aan op reiskassen. Nu de Conferentie hier te lande zal gehouden worden, moeten er zooveel mogelijk leden naar toe.

Het H.B. zal de delegatie benoemen, die officieel naar de Conferentie zal worden afgevaardigd.

Als plaatsvervangende leden v. h. Nat. Com. v. Internat. Belangen worden benoemd Mr. Bergsma („nation. geh. vrouw"), Mw. v. Vriesland („familietoeslagen") en Dr. v. d. Pijl zal nog •trachten iemand te vinden voor de subcom. „gelijke moraal."

Hierna leest Mw. v. d. Hoeve het telegram voor van Joh. Westerman, die tot haar spijt verhinderd is te komen.

7. Aan de orde komen nu de Verslagen van 5 Afdeelingen, te weten, Haarlem, Hilversum, Leiden, Enkhuizen en Amsterdam.

Mw. Groustra (Haarlem) memoreert o.a. de buitengewoon geslaagde avond, waarop Mw. v. d. Hoeve een lezing hield naar aanleiding van de „Opstandigen", en waarbij ook Mw. Thiel aanwezig was. Verder maakt zij melding van de verkiezingsactie, die de Vereen, heeft gevoerd, ten einde vrouwen in den Raad te krijgen. Er zijn 10 nieuwe leden geworven, waaronder ook jongeren, echter heeft de Afd. ook weer leden verloren. Spr. betreurt het, dat door de concurrentie van de Volksuniversiteit en de politieke vrouwengroepen ons zooveel leden ontgaan.

Mw. Krabbendam-Komen (Hilversum) herinnert eraan hoe Mw. Groot de Afd. Hilversum indertijd weer heeft opgericht. Ook Hilversum heeft veel propaganda gemaakt voor de verkiezingen van den Raad., in samenwerking met andere vrouwengroepen. Helaas moet spr. de droeve mededeeling doen, dat de vergaderingen zich niet in een groote belangstelling verheugen, en dat de financiën zijn uitgeput.

In 1926 heeft de afd. door bezoeken aan autoriteiten e.d. een felle actie gevoerd tegen het voorstel tot ontslag van de huwende ambtenares. Toch is het voorstel door den Raad aange¬

nomen. Men voelt hier weer duidelijk het gemis aan vrouwen den Raad.

iich

Waar

'dar (

Mw. Alings-v. Mels (Leiden) kan maar een kort verslag geve'|ejleei. Door de lezing van Mw. Groot (verbetering huw.-wetg.) iD

'Iroen tezinni

er een opflikkering in het Vereenigingsleven gekomen, maar i(,

het algemeen worden de ledenvergaderingen alleen .door hi

hpstiinr hiicrpwnnnH pn foi+Qliilr ia U/-.+ —1

v-" j ^ vcicciiigin^öieveii lui vr0]

stand gekomen. ^ ,

De i

Mw. de Kadt (Enkhuizen) betreurt het, dat de Afd. die vroege :eeft , tot de meest bloeiende behoorde, nu door de laksheid der lede! o '

Ula-tl

zoo is achteruitgegaan. Daar Mevr. de K. echter melding ka' „s t maken van 11 nieuwe leden, vindt het H.B. dat er toch geel Ver d reden tot klagen is. ieelen

Mw. v. Vriesland (Amsterdam) leest op aandringen van he' yerd H.B. het verslag voor, dat Mw. Westendorp-Jaspers eigenlij'" i'eijj ^ voor de Afd. had opgesteld. Amsterdam heeft dit jaar ve^ i, Qok

H f P1/ pre 1 si +£i« nn+i"a^£in /—> Ci.frn — r»_ . . ,/if .

upuwutu, Kj.a.. ouit uiucncwcg en jaspers oy Igen

Plan+QpliikA 70' Ro»-+ . A^ :„ ,i„ t i _i _ „A.

- ——x ciz,ci. uc viuuw in uc ueeiuenue KunsWu ^e]

iNicoiette bruyning: lchnaton, een pacifist der Oudheid. Afd A

sterdam heeft veel gecombineerde vergaderingen gehouden, oJ

met de Unie

Mw. v. d. Hoeve merkt op, dat het samenwerken met ander'

vereenigingen wel het voordeel heeft dat de vergaderingen druk' ker bezocht zullen worden, maar daartegenover staat het groote

bezwaar, dat de bii uitstek feministische belanfren in Hp knel

•> o *-

zullen komen. '

Hiertegenover stelt Mw. v. Vriesland, dat er in een groote stad

al zooveel is, wat de vrouwen boeit en in beslag neemt; en da'

0 7 „ mw.

wanneer de Vereen, apart zou vergaderen er geen enkel lid zo" L de

verschijnen, wat de praktijk dan ook al had uitgewezen. Verdet

wijst zij er op, dat de kosten van een afz. verg. zoo hoog zij" (ƒ25!), terwijl bij een gecomb. vergadering de kersten natuurlijk

gedeeld worden.

Dr. Jacobs vindt echter het nadeel, dat er bij een geGomt1,

verg. geen nieuwe leden worden geworven, overwegend. Hierna wordt de bijeenkomst geschorst tot 8 uur.

en

Om 8 uur is de Vergadering weer in de vereadprv^a] hiieefl

^ ^ o ~

houdt Mr. Bakker-Nort een zeer interessante inlpiHinw nve'

de „Wijzigingen in onze Huwelijkswetgeving volgens het Oflt-

werp Staatscommissie Limburg,

ttelij

lOver

erp,

'ïardi 'aar n agand Mw. e.ham

Rl aa

Jviw.

E>aat

Juwefij

Verv

°uden

' chtbe<

Wnr nl

I C,11

F vet

feilen.

2onc *derir 8a.

c.m

° i coi

't Ontwerp draagt geheel het karakter van een comproitii5' ier pa]

waarbij aan de conservatieve richting de meeste concessies zij"

gedaan, vooral wat betreft de persoonlijke verhouding va" man en vrouw. De handhaving van rlp hpnnlino- Hat rip man he'

O .uui. - ^

hoofd van het gezin is, en dus het beslissingsrecht bij eve^

geschil heeft is hiprvan flpf ltifvlnpicpl Hit hprrincol van rlö IL

c ) - fik UV^IUOV.1 » Uil UW »"

ritale macht is echter niet consequent doorgevoerd. Die marita^ L^

macht is met meer onaantastbaar! De rechter mag bij misbrui14 ingrijpen. Of de vrouw in de praktijk van dit beroep gebruik z3' maken, is de vraag. Een vrouw zal hiertoe niet gauw haar toe' vlucht nemen. Maar laten we hopen, dat dit ultimum remediu"1 een preventieve werking zal hebben.

Over de verhouding van ouders tot kinderen wordt in 't o0*' werp met geen woord gerept. Hier houdt dus de vader het be' slissingsrecht, zelfs zonder beroep op den rechter. Dit is ee" groot tekort.

Wat betreft de financieele Verhouding v. d. echtgenooten een veel grooter vooruitgang te constateeren. Wel houdt in t algemeen de man het beheer over de gemeenschap (waarin

W

ie«

•n de *ti de

L

■fts oi

'e be

tl. T

Z

'nt Vf

fan r

'leroQ

Si

',et nie

Sr 2

zii

Sn

S d

kn;

%

oo