is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 11, 1926-1927, no 10, 15-10-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkzaam aandeel zal nemen aan onderzoeken in strafzaken, bij het surveilleeren op straat enz.

Daar het werk van de vrouw bij de politie óveral nog in beginstadium is, zal het niet gemakkelijk zijn tot een algemene richtsnoer te komen.

Daarvoor is allereerst noodig een juist beeld te krijgen, van wat reeds op dit gebied gedaan wordt en van de houding die de politieautoiiteiten en het, publiek daar tegenover aannemen.

Een grondige studie hiervan kan het werk van de vrouw bij de politie slechts ten goede komen, mits daarbij voor oogen gehouden worde, dat het er, niet om gaat in elk geval de vrouw een plaatsje bij de politie te geven, maar zich duidelijk te maken welke de taak is, die zij als vrouw bij de politie heeft te vervullen, opdat zij het werk van de politie in 't algemeen, tezamen met den man, vollediger make.

Het comité is van plan ditmaal voornamelijk onderling te vergaderen.

Ten einde echter degenen die in dit werk staan, of die.er zich zeer bijzonder voor interesseeren, in de gelegenheid te stellen van gedachte te wisselen met de buitenlandsche vrouwen, die in Nov. in Amsterdam zullen komen, zal, zeer waarschijnlijk op Zaterdag 12 Nov. des avonds een eenvoudige besloten bijeenkomst te Amsterdam belegd worden, waartoe uitnoodigingen zullen worden gezonden.

Degenen die er prijs op stellen een dergelijke uitnoodiging le ontvangen kunnen dit schriftelijk mededeelen aan ondergeteekende.

A'darn, Vondelstraat 182. M. KEHRER.

MEJ. A. C. M. PASTOORS.

Eerste Vrouwelijke Katholieke Wethouder.

Op denzelfden dag dat Deventer Mevr. Blauwboer tot wethouder koos, vereenjgde de meerderheid v. d. Raad van den gemeente Heino (Overijsel) hare stemmen op Mej. A. C. M. Pastoors, sinds 4 jaren lid v. d. Raad aldaar. In „de Maasbode" schrijft Mr. A. W. E. Brandsma een van groote waardeering getuigend artikel over deze Edel Achtbare Vrouwe, die zich reeds gedurende haar Raadslidmaatschap door groote menschenkennis en rechtvaardigheid onderscheiden had.

Buitenland.

DE STRIJD VOOR EN TEGEN DE BESCHERMING.

In de Engelsche Vrouwenbeweging bestond een groot meeningsveischil over de vraag of er al of niet bizondere beschermende rechten voor de arbeidende vrouw moeten zijn en dit heeft als gevolg gehad een splitsing in-de N.U.S.E.C. (National Union of Societies for Equal Citizenship).

De uitgetredenen, van meening dat de Unie zich uitsluitend moest wijden aan de verkrijging van gelijke rechten voor mah en vrouw, in plaats van andere hervormingen in haar programma op te nemen, richtten tbén een speciale Commissie de z. g. „Open Door Council" op, daar zij de onmogelijkheid inzagen om zich te vereenigen met de nieuwe gedragslijn van de N.U.S.E.C. waarbij niet meer „gelijkheid" den doorslag gaf wanneer de N.U.S.E.C. haar standpunt t.o.v. wettelijke maatregelen moest bepalen De „Open Door Council" stelt zich nu het volgende ten doel :

lo. Te verkrijgen dat de vrouwen volmaakt vrij zullen zijn als arbeidsters te werken en beschermd te worden, op dezelfde

voorwaaiden als de mannen, en dat wetten en vprnrripnincreM

betrekking hebbend op arbeidsvoorwaarden en arbeidsduiu

aanvangsleeftijd en opleiding, gebaseerd zullen zijn op het sOöï,

werk en niet od de sexe van den arhpirW P'gi

Or» T ' ... Ih

1C vciK.ujBen uai vrouwen,, ongeacht huwelijk of zwa" gerschap, ten allen tijde het recht zullen hebben zelf te beslisse'

oi zij zich al of niet tot betaalden arbeid willen verbinden; en e' zorg voor te dragen dat geen wetten of verordeningen haar va" dit recht zullen berooven.

De „O.D.C." werd dus nnpprirhf mpf snonltiaVn „

i o *-**L upvuntrvc uuci ii.i. *

werken voor gelijke rechten op industrieel en economisch gebie* daar geen enkele organisatie dit als PPnio" nf vnnrn q nr>-io+/-v Anè I

• *ö w* » wv/iuuaiiioic civ/

iieeiT.

De oprichtsters, hoewel afgetreden als bestuursleden van & N.U.S.E.C., blijven werkzaam in haar eigen organisaties. („Equal Rights".)

Z;

tai

'eid

m ,

he

die Pi

'eer

O

:elc

kijk

s0f i

%

W

let

:og

f'en

F' te

'aa

k ,

EEN LEGAAT VOOR DEN WERELDBOND.

De heer Jaakoff Prelooker, heeft den Wereldbond voor Vro'J wenkiesrecht en gelijke burgerschapsrechten medegedeeld, dl hij den Bond bij testament 300 pond (ƒ3.600) vermaakt heeft.1' De Secretaresse heeft die mededeeling in het Intern. Blad opg«' nomen en naar aanleiding daarvan schrijft nu de erflater i'1

„jur. van (Jetober:.

Waarde Secretaresse. Het is zeker niet gebruikelijk en geef* aanleiding tot kritiek in de Pers, wanneer men, gedurende zijr' leven, een deel van zijn testament bekend maakt. Gij echter vond het gewenscht publiciteit aan mijne; mededeeling te geven, omdat, zooals gij schrijft, het als voorbeeld zou kunnen dienen voor anderen. Nu andere algemeene en in andere kringen gelezen bladen uw bericht sympathiek hebben overgenomen en zelf5

k oote aitikels er aan gewijd hebben, voel ik mii verolicht in

kort uiteen te zetten, van waar mijn diene levenslane-e helanff

stelling in de Vrouwenbeweging, en waarom, naar mijne ovef'*1

tuiging, de strijd der Vrouwen eene eerste plaats moet innemen/we

n cle harten van alle vrienden van menschelijke vooruitgang, j

In mijne kinderjaren, onder den invloed van „Genesis" was innig doordrongen van de slechtheid der vrouwen, geloofde ^ in het recht van de onderwerping der vrouw en van de plich' van eene echtgenoote haar man blindelings te gehoorzamen, hoe ook zijn gedrag of karakter mocht zijn. Vanaf mijn vierde'jaa' zeide ik eiken morgen in mijn gebed de voorgeschreven formule' .,Gezegénd zijt Gij Eeuwige God, Koning der wereld, dat ö>j mij niet gemaakt hebt een gentiel, noch een slaaf, noch eef vrouw". Mijne zusters zeiden voor dien zin „dat Gij mij heb; geschapen volgens Uw Wil". Opgroeiende kwam ik reeds in vef' zet tegen deze leer en op mijn 21e jaar stichtte ik in Odessa „reform Brotherhood", welke'4ater bekend werd onder den na af van „Nieuw Israël" en waarin mannen en vrouwen volkome11 gelijke rechten hadden.

De nobele en nooit te vergeten rol die de vrouwen in deze be' weging speelden leidde mij tot de studie van de positie die vrouwen innemen in het Jodendom, het Christendom, het Mohammedanisme, het Brahmanisme en het Buddhisme, welke studie ik gebruikte voor even zoove'le lezingen over dat onde'"' w^rp. Deze lezingen werden door de Russische regeering in 1888 gestaakt en dit was voor mij reden mijn staatsbetrekking 'n Rusland te verlaten en naar Engeland te gaan. Vanaf dien tij^ heb ik qen werkzaam aandeel genomen in de Vrouwenbeweging hier en elders, waarover genoeg gepubliceerd is. En nu mijn 70e

t frn

flte

'«e;

%(

hu

E

%

«ij %

K

\

!*ar

'fa

y S