is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 11, 1926-1927, no 10, 15-10-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

le. Het houden van gecombineerde Bestuursvergaderingen; de agenda zal uit den aard der zaak alleen punten bevatten, welke door beide vereenigingen behandeld kunnen worden.

2e. Het houden van gecombineerde Ledenvergaderingen.

Op deze vergaderingen mag geen propaganda gemaakt worden voor één der Vereenigingen.

3e. Het organiseeren van gemeenschappelijke openbare vergaderingen, zooals dit in het vorig seizoen geschied is. De beide afdeelingsbesturen blijven echter bestaan, om punten van bijzonderen aard met hun Hoofdbestuur te bespreken, alsook om afzonderlijke Ledenvergaderingen te organiseeren.

Dit voorstel, moest na veel debat, in stemming gebracht worden; met 15 tegen 3 stemmen en één blanco werd het voorstel aangenomen.

Wij hebben het bestuur van de Unie voor Vrouwenbelangen onze plannen medegedeeld en we wachten af, wat hierop het antwoord zal zijn.

Het komt het Bestuur en ook eenige leden voor dat door deze samenwerking meer belangstelling voor de Vrouwenbeweging zal ontstaan en wij hopen dat dit inderdaad zóó moge zijn.

De openbare Feestvergadering van den 27sten September in de groote zaal van Pulchri studio, waar onze Presidente in haar Openingswoord zou spreken over: „Op weg naar een betere huwelijkswetgeving" was goed bezocht. De Presidente heette de aanwezigen allen hartelijk welkom; daarna zong ons jongste Bestuurslid Mr. Hetty Gijse Weenink eenige liederen. Mw. v. Biema-Hijmans hervatte daarna haar Openingswoord en gaf op een bijzonder aardige wijze weer, hoe het ontwerp-Huwelijkswet van de Staatscommissie-Limburg, waarin veel te bewonderen valt, toch nog te veel vasthoudt aan de tegenwoordige wetgeving, die dateert vamhet jaar 1838 en dus weldra haar eeuwfeest zal vieren. Evenmin als onze jonge meisjes, zoo gaat spreekster voort, passen in de japonnen van 1838, evenmin passen zij in de huwelijkswetten van dezen tijd. Wel kunnen wij, zooals Mr. Bakker-Nort opmerkt, de japon wat opknappen en eenigszins passend maken door er stukken in te zetten en lappen op te naaien, maar het blijft een verouderd kleedingstuk.

Toch is er wel iets verheugends in het ontwerp. Het gaat n.1. van het beginsel uit, dat de handelingsbevoegdheid van de gehuwde vrouw in de wet moet worden neergelegd, al handhaaft het den man als hoofd van de gemeenschap. De verplichting van den man tot onderhoud van de vrouw is veranderd in wederzijdsche verplichting tot onderhoud van elkaar. Wij zien echter in dit ontwerp, dat het uit verschillende elementen is saamgesteld, en dus op een compromis berust.

Als tegensteling van dit ontwerp, stelde Mw. van Biema— Hijmans de schets van het „Comité voor een gemeenschappelijke actie tot hervorming der huwelijkswetgeving", dat uitgaat van de samenleving van twee gelijkgerechtigde menschen, dus van een gemeenschap van twee" hoofden.

De spreekster wekte alle aanwezigen op om in deze richting te werken.

Daarna zong Mr. Hetty Gijse Weenink — begeleid door Mej. A. Bleuland van Oordt — met groot succes nog eenige liederen. Na de pauze demonstreerde Mw. Dini von Essen-Bergsma — begeleid door Bep de Haas — eenige dansen. Alle medewerksters hadden veel succes en kregen mooie bloemen.

Het was een zeer geslaagde avond; de zaal was goed bezet, ook konden wij ons ledental met eenige vermeerderen.

UTRECHT. — 20 September hield de afdeeling Utrecht

eerste ledenvergadering in het nieuwe seizoen. Aan deze 3V

was.een feestelijk karakter gegeven daar tevens de herdenk11!

dag gevierd zou worden. Verscheidene leden hadden geb'

gemaakt van haar recht tot introductie. De zaal zag er zeer g£|

lig uit, de tafeltjes en stoelen vormden gezellige zitjes en

bloemen gaven aan 't geheel een vroolijke aanblik. Nadat het] verslag der zomervergadering was voorgelezen en enkele in|

deelingen gedaan waren, werd gepauzeerd. Dames boden

met versnaperingen aan, waarna het woord was aan de p'f dente Mevr. Heiss-Bieren, die in haar Feestrede nog eens n&m

wat zij in de vervlogen jaren aan lief en leed met de vereend had doorgemaakt en daarin een aansporing vond om njr1 voort te gaan. Deze pittige, van groote werkkracht getuige'

rede vond veel bijval bij de hoorders. Daarna droeg Mevr.

Bommel van Vloten op gevoelvolle wijze eenige gedichten *

van Alice Nahon, o.a. Mist, Gladiolen en Lupinen.

Mevr. van Bommel v. Vloten eindigde met een voordrJ

van Kene de Clerq — Ochtendstemming in het bosch — w zoo heerlijk tot uiting komt het ontwaken van de natuur o| wondermooie -dag.

De beurt was nu aan Mej. van Woudenberg, die, begeleid ^ j

Mej. Lintner eenige liederen zong. Het eene lied al mooier

andere, gezongen met zoo'n opgewektheid dat het aanster

werkte op 't publiek. ;We genoten veel van wat ons in zoo

mate geschonken werd. Beide dames verschaften Ons door

en spel een waardig slot; waarna een der oudste leden o'1'] afdeeling het bestuur dankte voor het organiseeren van

avond.

Rotterdam. — Op 29 Sept. hield onze afd. haar ,,Herdenkt

avond".

In afwijking van het advies van het Hoofdbestuur werd

„de huwelijkswetgeving" als onderwerp gekozen omdat fp]

drie maal over dit onderwerp in openb. bijeenkomst was

sproKen.

Voor een zeer goed gevulde zaal sprak Zr. H. C. Melk, dotf a/h Gemeente Ziekenhuis te 's Hage, over opleiding, werk^ en vooruitzichten der verpleegsters.

Wij hadden de voldoening een groot aantal verpleeg, onder haar gehoor te zien, terwijl een koor van verpleeg8'', onder leiding van Mw. S. Deys-Draayer den avond met zaflfT luisterde.

Met groote aandacht werd de zeer interessante rede va"«

tif

Melk aangehoord en een geanimeerde gedachtenwisseling vo,r op het gesprokene.

Wij kunnen met groote voldoening op dezen welgeslaaf-

avond terug zien; wij wonnen drie nieuwe léden, en W,

andere afdeelingen de behandeling van dit onderwerp ten zee aanbevelen.

Het is zoo goed om stemmen uit de praktijk te hooren e!l stem van Zr. Melk is waard gehoord te worden.

Leden van Rotterdam en Schied^l

denkt om onze

le LEDENBIJEENKOMST

op 19 OCTOBER, in de Rotterdamsche ï^fl

Brengt niet-leden mee!

HET BESTUIF

IN

m