is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 11, 1926-1927, no 11, 15-11-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oofdbure^^jguH^^cob Hopstraat 12. Voor aangeteekende zendingen: Bijkantoor Willem de Zwijgerlaan

'3êgSï AANDBLAD —

vaa ^Ncderlandschc Vereeniging van Staatsburgeressen

(vroeger Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht)»

Doel der vereeniging: Wettelijke, maatschappelijke en economische gelijkstelling van man eh vrouw.

Eere-Presidente : Dr. ALETTA H. JACOBS.

HOOFDBESTUUR:

S. V d. HOEVE—BAKKER, Presidente. Mr. B. BAKKER—NORT.

C. S. GROOT.

W v ITALLIE—v. EMBDEN.

CL MULDER v. d. GRAAF—DE BRUIN, Penningm.

R. MANUS. '

U.'COHEN TERVAERT—ISRAELS, wnd. Secr.

REDACTIE-COMMISSIE :

D'r. ALETTA H. JACOBS. S. v. d. HOEVE—BAKKER. H. v. BIEMA—HYMANS.

M. COHEN TERVAERT—ISRAELS.

Stukken voor de Redactie vóór den 30sten der maand. Het auteursrecht voor deze afl. wordt voorbehouden. Abonnementsprijs voor niet-leden ƒ2.50.

Giro 110444, Den Haag.

Leden ontvangen het Maandblad gratis.

WELKOM IN NEDERLAND.

,,, „QT1 Hpyp niaats een hartelijk welkomstwoord te richten tot de feministen-pacifisten aller ' nden, Het is ons een voorreekt van dze^ ^ ^ ^ onder,.nge bespreking san s)udievraaK=.lulckeI|

ie onzen roeps em ge oor middelen om haar te bestrijden te willen wijden. Het is ons een voorrecht dat

Over de oorzaken van den oorlog en ue unuu

deze conferentie onder gezamenlijke leiding onzer Ve,een,g,ng en van die der Urne voor Vrouwenbelangen zal plaats

hebben het is ons een voorrecht dat zoovelen naar wier woord geluisterd wordt tot onze gewaardeerde gasten znllen behooren.

Oude „iendsehap,banden znllen versterkt, nieuwe zullen gelegd worden. Met onze vroegere le.dster Carr.e Chapman Catt

. r> acfihv aann/ezier znn. De Nederlandsche vrouwen stellen heider tpcrpn-

Zal de presidente van den Wereldbond, mrs. ^uiucn — - - —

Woordigheid op hoogen prijs, haar medewerking is

ons een waarborg voor de belangrijkheid der besprekingen.

dagen in Amsterdam dit groote moeilijke vraagstuk, nader tot zijn oplossing brengen !

dit vraagstuk dat geen onzer met rust mag laten

Mogen de

een stapje

ÜHOUD. WpIW, in Nederland. — Mededeelingen van het Hoofd¬

bestuur. — H. v. B—H., Langs verschillende wegen. — studieconferentie voor vredesvraagstukken. — Mr. Corbett Ashby. Intern. Spr. in Den Haag. - S. v. d. H.-B., Een nieuw feminisme? — A. H. 1. Een Amerikaansche katholieke vrouw aan het woord. A. H. J Vrouwen-parlementsleden. — R. v. Oosten Mossinger, Besluit van het H.B tot uittreding uit de Nooit-meer-Oorlog Federatie. — Uit de afdeelingen. — Advertenties.

MEDEDEELINGEN VAN HET HOOFDBESTUUR.

Het HrvrvfrihpRtiiiir heeft als medelid-secretaresse geassumeerd

tor. r.npHhnrt tnt wie verder alle correspondentie p. a.

'cob Hopstraat \2, gericht kan worden.

LANGS VERSCHILLENDE WEGEN.

'eder jaar, als wij op 11 November den dag van den wapen-

!ï ■ _ _ „ l. x iroti rlr\tl

stand herdenken, die het begin was van nei van

/>/-»«-1 /-»r* \x7ii na rif isten ons af tc vragen of de

UUllUg, ll^uuv,n »»

•cvj - . linrt vninnpnnp aan

^uesbewegïng in net jaar, aai aumci uno

?iivang en kracht heeft gewonnen; of de vredesgedachte weer

ll\J ö - i • • A V. r\4-

5 dieper is doorgedrongen in het bewustzijn uer vuuui, np»? A^-i. /-vr\rr rmni+mpihaar wortelt in de menschen-

w«, Udl UC UU11U5

'aatschappij, nog altijd ongeschokt voortbestaat, ondanks onze Orr;„_ ' ïtirronor +p Hoen vinden

enigen om een anuere upvaumg ~—

Zelfs de grootste optimisten moeten zich bij een terugblik op ^ oitiï+on van Hpn wanenstilstand verloopen

.. uie seuen nci oiunw* ^

'K rekpnsphan reven van de groote moeilijkheden, die nog

:ed« ^„Q,„,onnPn met name van het wantrouwen, dat

ilici v v v^l vv wi*"v.

'8 steeds overheerschend is in de verhoudingen tusschen de

«til

F0

'ets

Kei

Hl

Po

Me

"o

"at

"atisn ^ U„„, nnptiitiof tin? steeds niet! voor ontwa-

CI1 waaruuui ue ucvYapvm»ö , ening jcan piaats maken. Maar toch kunnen wij dankbaar er.^irien, dat de georganiseerde arbeid voor den vrede niet vruch*lQos is geweest. De invloed van het pacifisme wint veld en

langs verschillende wegen trachten steeds grootere scharen van overtuigde bestrijders van den oorlog, het gemeenschappelijk doel te benaderen.

Dat niet allen éénzelfden weg gaan is niet te verwonderen en misschien is het juist goed, dat er zooveel verschillende richtingen zijn, omdat nu van alle kanten aan de uitroeiing van den oorlog kan worden gewerkt.

Voor een deel hebben de groote internationale vredes-organisaties zich georiënteerd naar den Volkenbond, maar er zijn er ook, die een geheel andere richting voorstaan, zoowel In Europa als in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Wel zijn er ook in de Vereenigde Staten groote vereenigingen, die ten doel hebben het toetreden van hun land tot den Volkenbond en het Hof van Internationale Justitie te bevorderen, maar voor een groot gedeelte heeft de vredesbeweging daar haar eigen banen gevonden en werkt nu met het bepaalde doel voor oogen, de internationale oorlogswetten te vervangen door een internationale wet tegen den oorlog.

De vader van deze gedachte is de Amerikaansche rechtsgeleerde Samuel O. Levinson en de weinige geestverwanten, met wie hij in 1917 begon de openbare meening voor zijn denkbeelden te winnen, zijn sedert dien tijd tot een machtige organisatie gegroeid, wier voornaamste woordvoerder, Senator Borah, in de laatste jaren niets onbeproefd heeft gelaten om de wetgevende macht van zijn land tot een daad in die richting aan te sporen. Op 9 December 1926 diende hij tot dat doel bij den [Senaat een voorstel in tot onwettig verklaring van den oorlog, waarin hij er den nadruk op legt, dat oorlog de grootst mogelijke bedreiging is voor de beschaving en dat de menschelijke beschaving zich in haar opwaartsche beweging altijd gekenteekend heeft door de ontwikkeling van wet en rechtspraak ter vervanging van geweldmiddelen. Voorts, dat er voor het beslechten van internationale