is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1188, 22-06-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederland verliest zijn schoonste tradities

Er bestaat in ons land een vreemdelingenwet van 1849. Eén der belangrijkste bepalingen uit die wet is:

„Alle vreemdelingen, die niet armlastig zijn en die niet gevaarlijk zijn voor de publieke rust, worden in Nederland toegelaten."

Er is in de laatste maanden in ons land grote beroering, omdat practisch deze vreemdelingenwet door de regering overboord is gegooid. En dat wel na de tragische gebeurtenissen in Oostenrijk, waarbij stromen ongelukkigen, voornamelijk Joden, sociaal-democraten en communisten aan de poorten van ons land klopten. Deze smartelijke volksverhuizing heeft de Nederlandse regering maatregelen doen nemen, die ieder weldenkend mens met angst en verontwaardiging vervullen. De regering heeft eerst in Maart en later in Mei circulaires uitgevaardigd, die zó beperkend zijn voor de toelating van vreemdelingen, dat men terecht, zoals mevrouw Bakker—Nort in de Tweede Kamer opmerkte, mag zeggen: „Nederland verliest zijn schoonste tradities".

De tradities van gastvrijheid en hulp aan hen, die om geloof, beginsel of ras worden vervolgd.

Want woordelijk staat in de circulaire, die minster Goseling (Justitie) in Mei uitvaardigde r

„Een vluchteling zal voortaan als een ongewenste vreemdeling te beschouwen zijn."

Gelukkig mogen wij er op wijzen, dat deze harde maatregel verzet heeft gewekt. In de Tweede Kamer is naar aanleiding van dit alles door den communist, den heer De Visser, een interpellatie gehouden. Aan het debat werd door afgevaardigden van verschillende fracties met klem gestreden voor de rechten van menselijkheid en voor christenplicht.

Men erkende algemeen, dat er bij de geweldige toevloed van vreemdelingen enkele bepalingen moesten worden gesteld. Onze fractieleider Albarda vertolkte de gevoelens van velen, toen hij herinnerde aan de traditionele gastvrijheid van Nederland in vroeger eeuwen. Hij riep de tijden op, toen de Hugenoten en Portugese Joden ons land binnenkwamen, die voor een groot deel de welvaart en de betekenis van Holland op wetenschappelijk en artistiek gebied omhoog stuwden.

En hij noemde het stuitend, dat nu de grens is gesloten voor de ongelukkigen, die, om aan de vernederingen en kwellingen en de gevaren voor lijf en

leven te ontkomen, in ons land een toevlucht zoeken.

Schrijnende staaltjes werden aangehaald van het leed, dat door de regeringscirculaire over deze armen komt. Kinderen, die niet meer bij hun in Nederland wonende ouders mogen worden opgenomen; bejaarde ouders, die bij een Nederlandse schoondochter een toevlucht vonden en ... nu met uitzetting worden bedreigd!

Al deze vreselijke mededelingen, te veel om ze hier op te noemen, hebben blijkbaar hun invloed op de regering niet gemist. Minister Goseling heeft n.L toegezegd, dat de. uitzonderingsbepalingen, die hij in zijn circulaire noemde, maar die eigenlijk bij niemand bekend waren, zouden worden herzien en soepel toegepast.

Het is stellig te hopen, dat dit debat een sterke vingerwijzing zal zijn voor den minister en er toe mede zal werken om de opgejaagde vluchtelingen een veilige wijkplaats te bieden en daardoor de oude roem van Nederland als land

„waar vrijheid eeuwen stond" te handhaven. H. W.

Vliegen- en muggenplaag

Muggen en vliegen zijn kleine levende beestjes, die grote ergenissen verwekken. Wanneer men op vredige zomeravonden rustig in een gemakkelijke stoel zit, of in bed zoet tracht in te dommelen, komen daar van die kleine vliegmachientjes sarren en zoemen om je oren, je hier kriebelen en daar prikken en uit is de rust en met een verwensing op de lippen slaat men z'n slag, die 9 van de 10 maal mis is. Niet alleen zijn het orde en rustverstoorders, maar bovendien belagen ze onze gezondheid, want het zijn vuile, vieze diertjes, die overal op zitten, van het asvat naar de grond, van de grond op het eten, van het eten naar de privaten enz. Van alles nemen ze iets mee en bovendien hebben de muggen de onsmakelijke gewoonte wanneer ze zich erg dik hebben gegeten, hun maag om te keren om opnieuw hun gulzigheid te kunnen bevredigen.

Muggen en vliegen kunnen bederf en ziektekiemen overbrengen om niet te spreken van al de last en jeuk die muggensteken veroorzaken.

Verklaar de oorlog van al het ongedierte, weer ze af en verdelg ze zo veel mogelijk.

We kunnen vliegen en muggen weren door:

1. De ramen te sluiten of er horren in te plaatsen, tegén het schemeruur, want tegen de avond komen de insecten binnen; wanneer het eenmaal donker is

kunt u de ramen zonder gevaar weer openzetten.

2. Geen licht op te steken bij open ramen. Iedere insect wordt aangetrokken door licht.

3. Door tocht. In een vertrek waar veel vliegen zijn, doet men goed ramen en deuren tegen elkaar open te zetten, de insecten „tochten dan weg". Voor goede ventilatie moet men steeds zorg dragen, het spreekt vanzelf, dat ongedierte graag huist in slecht bewoonde huizen, waar een bedompte lucht hangt en waar bederfkiemen welig kunnen tieren.

4. Etenswaren zorgvuldig weg te bergen of af te dekken. In de handel zijn verkrijgbaar (o.a. in de Bijenkorf) ronde kleedjes van cellophaanpapier in diverse maten. In de rand van het kleedje zit; elastiek, zodat men iedere schaal, kom of kan geheel kan afsluiten.

5. Vuilnisvaten en afvalstoffen niet in de keuken te bewaren, daar deze de trekpleisters bij uitnemendheid zijn. Bij bovenwoningen is allicht voor het vuilnisvat een plekje op balcon of veranda te vinden.

6. Door citronella. Citronella is in vaste- zo wel als in vloeibare vorm bij iederen drogist te verkrijgen. Een paar druppels op het hoofdkussen en ge zult van gonzenden vliegen geen last hebben. Om kleine kinderen en baby's in hun bedje de narigheid der muggenplaag geheel te besparen, doet men he beste het bed geheel af te dekken met tulle of fijne gordlijnsof.

We kunnen muggen en vliegen verdelgen door geregeld te werken met de flitspuit en door ze met de vliegenklapper te doden.

Vliegenvangers ophangen helpt natuurlijk ook, maar het is een zeer onsmakelijk gezicht en de vliegen zelf worden langzaam doodgemarteld, daarom is de vliegenklap of de flitspuit wel zeer te verkiezen.

Zeer nuttig is het wanneer men 's winters de vliegen en muggen in hun schuilplaatsen zoals kelders, donkere kasten enz. opzoekt en door middel van de stofzuiger verwijdert. E. J. BRUINS.

Nederlandse wasserij-dag

De besturen van de Federatie- en het Proefstation voor de Wasindustrie organiseren op Zaterdag 25 Juni a.s. des n.m. 4 uur in Krasnapolsky te Amsterdam een Nederlandse Wasserij-dag. Als spreeksters zullen optreden: mevrouw A. J. Wolthers—Arnolli, lid van de gemeenteraad te Utrecht en mejuffrouw W. H. v d. Tak, onderwerp: Waarom de was uit huis? Beschouwingen door een huisvrouw, terwijl de heer ir. A. ten Bruggencate, directeur van de Rijksvezeldienst te Delft zal spreken over: De practische betekenis van het proefstation voor de wasindustrie en het publiek. Deze Wasserijdag wordt speciaal gehouden om dames-afgevaardigden van de verschillende Verenigingen van Huisvrouwen en derzelver afdelingen, directrices van huishoudscholen en vakscholen, afgevaardigden van Verenigingen van Leeraren en Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs, verslaggevers van de dagblad-, periodieke- en geïllustreerde pers, in de gelegenheid te stellen, kennis te maken met het doel van het Proefstation, terwijl tevens de voordelen van de fabriekmatige wasbehandeling boven de thuiswasbehandeling uiteengezet zullen worden.