is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 12, 1928, no 4, 15-04-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Komt, moeders van de wereld, laat ons het gebroken speeltuig Onderzoeken en doen wat onze onstuimige broeders van ons eischen:

Lijmen dadelijk.

Rotterdam, 28 Februari. C. S. GROOT.

DE OPVOEDING TOT DE GEZINSTAAK.

Mw. W. W. F.—D. schrijft in het Maartnummer van „De Wig" °ver den tegenstand tegen "het streven, het 7e leerjaar dienstbaar te maken aan de opvoeding tot de gezinstaak: „dat de Socialistische presidente van de Staatsburgeressen ook niet aan °nze zijde staat. (Maandblad van 15 dezer), wie zou, gezien houding van Su,ze Groeneweg in de Tweede Kamer, zich daarover verbazen".

Maar het is niet de soc. pres. doch het geheele hoofdbestuur (benevens Mw. v. Balen-Klaar, Red.) dat er zoo over denkt, hetgeen ook uitdrukkelijk werd verklaard in het artikel, dat reeds geschreven was, voordat Mej. Groeneweg én de Tweede ^amer daarover het woord voerden.

Ook de afgevaardigde in het comité, Mw. Heijn—Bieren Sfaat op dit standpunt.

Er zijn gelukkig ook nog andere menschen dan de Socialisten, tfie weten wat het volkskind in de eerste plaats noodig heeft.

S. v. d. H— B.

LES IDéES MARCHENT !

De Standaard, orgaan van de Anti-Revolutionaire Partij, in

^ier program te lezen staat: Krachtens beginsel wraakt zij

6en Staatkundig vrouwenkiesrecht. De Standaard schrijft:

De gewijzigde maatschappelijke ontwikkeling dreef als van zelf tot een ruimer trekken der grenzen van het levensterrein, waarop de vrouw zich heeft te bewegen.

Toch wordt haar of uit sleur óf uit zekere kortzichtigheid soms een plaats ontzegd op posten, die door de vrouw zoo voortreffelijk konden worden bezet.

In ons goede vaderland deed zich in een onzer provinciesteden de behoefte aan Christelijk nijverheidsonderwijs gevoelen. Een vereeniging tot oprichting van eene Christelijke industrie- en huishoudschool werd gesticht — voortreffelijk!

Vrouwen alleen zullen dit onderwijs genieten.

Vrouwen hoofdzakelijk zullen de opleiding geven.

Vrouwelijke kundigheden als handwerken, costuumnaaien en dergelijke zullen worden bijgebracht; cursussen voor vrouwen in lingerienaaien, costuumnaaien en fraaie handwerken worden in uitzicht gesteld.

En het bestuur wordt gevormd door 12 mannen.

Welbewust wordt elke vertegenwoordiging van het vrouwelijk element geweerd!

Niet alzoo, mannen broeders!

De vrouw moet vrouw blijven — goed!

Maar de man moet ook man blijven en niet doen wat

der vrouw is — niet minder voortreffelijk!

to

Standaard — ge zijt op den goeden weg. Laat Uw yrouwen e> overal waar ze behooren, en wij worden nog vrienden.

Buitenland.

v De Fransche minister Paul Boncour beleeft niet veel plezier ofi; ^ n z'jn voorstel, om ook de vrouwen te betrekken in de mobiligedurende oorlogstijd.

De c'ausule in zijn wetsvoorstel, die vrouwen deze gedwongen dienstplicht oplegde, is na heftigen tegenstand van Rechts zoowel als Links op Vrijdag 17 Febr. gevallen.

Voor Frankrijk is nu dit gevaar voorloopig geweken. Ons geweten gevoelt zich niet bezwaard over de vreugde, die het over dezen uitslag gevoelt, hoezeer wij ook gelijkheid voor beide sexen voorstaan.

Wij zouden het van ganscher harte toejuichen als deze uitsluiting ook op de mannen werd toegepast.

(Womans Leader and Common Cause).

In St. Ives in Cornwall werd Mw. Walter Runciman, echtgenoote van den liberalen oud-minister, die voor Swansea in Wales zitting heeft, tot Parlementslid gekozen. Voor de eerste maal in de annalen van het Lagerhuis neemt een echtpaar daar samen zitting.

MASTER HOME—MAKERS.

Vrij vertaald beteekent deze titel: Meester-huisvrouwen.

In 23 Staten van N.-Amerika, die voor een belangrijk deel hun welvaart danken aan landbouw en veeteelt, zal dit jaar voor 't eerst eene nieuwe beweging op touw worden gezet om boerinnen te eeren, die er het best in geslaagd zijn van de boerenhofsteden een aangenaam, gezellig en opvoedend tehuis te maken. In eiken Staat zullen 5 vrouwen uitgekozen worden die voortaan den titel van Master Farm Home-Maker mogen dragen. Deze titel is nieuw in de geschiedenis van het boerenleven en dankt zijn ontstaan aan den boer Faber, die bij de totstandkoming van deze overeenkomst van boeren uit 23 Staten o.a. zeide : „indien deze beweging tot volle ontwikkeling zal zijn gebracht, zal zij meer dan eenig andere doen voor de verbetering van den landbouw in N.-Amerika".

Elke boerin uit deze 23 Staten is verkiesbaar als zij door minstens vijf buren candidaat wordt gesteld. Zij moet dan de volgende vijf punten beantwoorden: la. Hoe zij in verhouding tot haar inkomen heeft voldaan aan de hygiënische voorwaarden tot vorming van een gezond gezin. 2a. Hoe zij haar tijd, energie en inkomen doelmatig heeft besteed. 3e. Welke gezondheidsgraad zij in haar gezin bereikt heeft en wat de levensgewoonten van haar gezin zijn. 4e. Wat de ontspanning, de sociale ontwikkeling en familieverhouding in het gezin is. 5e. Hoe haar kinderen worden opgevoed en wat zij nog aan gemeenschapsarbeid kan verrichten.

Tot zoover Equal Rights van 3 Maart 1.1.

Het komt mij voor dat inderdaad niet alleen in Amerika maar ook in andere landen wat meer kleur en voldoening in het werk van boerinnen, vaak op afgelegen hofsteden, gebracht kon worden, indien zij op de een of andere wijze ondervonden dat hun nuttigen arbeid door de gemeenschap op prijs werd gesteld.

A. H. J.

ENGELAND.

Het wetsontwerp waarbij aan vrouwen evenals aan mannen onder de 30 jaar het kiesrecht verleend wordt, is door Minister Baldwin bij het Parlement ingediend, en het is geen gewaagde voorspelling, dat het er met vlag efi wimpel door zal gaan. Hiermee behaalt de Engelsche Kiesrechtstrijd, die men gerust de oudste en beroemdste van Europa zou kunnen noemen, haar eindoverwinning, waarin de geheele internationale Vrouwenbeweging zich met haar verheugt.