is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 12, 1928, no 8, 15-08-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. Jacobs stelt voor de Zomervergadering van 1929 in September op den herdenkingsdag te houden, wat ook goed uitkomt met de verkiezingen. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen.

Mw. Polak-Kiek deelt nog mee dat Amsterdam reeds een plan heeft gevormd om 26 Sept. 1928 feestelijk te herdenken, dat tien jaar geleden het vrouwenkiesrecht werd toegezegd. Een gondelvaart en autotocht door Amsterdam zal worden gehouden, voor welk plan zij hoopt op veler medewerking te kunnen rekenen.

11c. Over de wenschelijkheid om de opvoeding tot de gezinstaak in den loop van het volgend vereenigingsjaar in studie te nemen zegt Mr. Bakker-Nort, dat de Vereeniging van Staatsburgeressen als zoodanig zich nog geen meening over dit punt gevormd heeft, hetgeen toch wel wenschelijk zou zijn nu de Unie het initiatief tot het vormen van een Comité genomen heeft waarin de meerderheid van meening schijnt te zijn, dat deze stof vooral ook in het 7de leerjaar ondergebracht moest worden.

Mw. |Polak-Kiek merkt hiertegen op dat het comité in dezen zijn houding nog niet bepaald heeft.

Mw. Heijn-Bieren licht nader toe dat het comité in latere vergaderingen zijn eerst ingenomen standpunt heeft gewijzigd.

Mr. Bakker-Nort stelt nu voor dit onderwerp aan de reeds bestaande onderwijscommissie ter bestudeering over te laten, wat aangenomen wordt.

Mw. Bolten (Amersfoort) zou graag zien dat de vergadering zich uitsprak tegen opvoeding tot de gezinstaak in het zevende leerjaar. Het amendement van Amersfoort op punt 11c zou dan kunnen vervallen.

Dr. Jacobs ondersteunt dit en stelt de volgende motie voor :

„De Vereeniging van Staatsburgeressen in Alg. Verg. bijeen op 17 Juni 1928 te Arnhem, spreekt als haar meening uit dat het 7de leerjaar moet dienen voor algemeen vormend lager onderwijs".

Deze motie wordt met algemeene stemmen aangenomen.

12. Mw. Buttinger (Gron.) licht het voorstel van haar afdeeling, dat het H.B. er bij de Gemeentebesturen op aan zal dringen vrouwen als inspectrices bij de kinder- en zedenpolitie aan te stellen toe. Men was n.1. van meening dat het meer effect zou hebben wanneer het H.B. dit deed, dan wanneer het uitging van de afdeelingen.

Mw. Marcus (Apeldoorn) merkt op, dat men zich hiervoor wenden moet tot den burgemeester als hoofd van de politie. Mw. v. Itallie zegt dat een beroep op den'Raad meer effect kan hebben.

Na eenige discussie wordt besloten, het voorstel van Groningen in eenigszins gewijzigden vorm en in samenvoeging met het amendement Amsterdam als volgt te redigeeren :

„Het Hoofdbestuur dringe er bij de afdeelingsbesturen op aan, dat deze zich wenden tot Burgemeester en Raad hunner gemeenten om te verzoeken één of meer inspectrices bij dë kinder- en zedenpolitie aan te stellen".

12b. 1. Nu volgt de discussie over het Hilversumsche voorstel n.1. de benoeming van een commissie om de wenschelijkheid van verandering van naam en doelstelling der Vereeniging te onderzoeken.

Ter verdediging van het door haar afdeeling gedane voorstel legt de afgevaardigde Mej. Warmolts er allereerst nog eens sterk den nadruk op dat dit niets inhoudt dan de benoeming van

een Commissie tot onderzoek. Dat een dergelijk onderzoek gewenscht en noodig is blijkt volgens haar uit verschillende dingen

Ten eerste wordt dikwijls de doelstelling overschreden, gezief het zich bezig houden der Vereeniging met onderwerpen al

Wereldvrede, onderwijskwesties en dergelijke, aan de andere ^

Kant woraen vele vrouwenbelangen, vooral wat betreft de economische en maatschappelijke gelijkstelling met den man nie voldoende behartigd, want in de vakvereenigingen wordt aan d« vrouwen zelden voldoende gehoor verleent. Zou daarom éét groote Vrouwenvereeniging met zoo ruim mogelijke naam ef doelstelling niet beter zijn ? vraagt Mej. Warmolts, daar daf ook waarschijnlijk door de autoriteiten aan wenschen en verlangens door zoo'n organisatie geuit, meer gehoor zou worde" gegeven ?

Mr. Bakker-Nort antwoordt Mej. Warmolts, dat zij zeker voo'i een deel met haar bedenkingen mee kan gaan, doch dit voorste'

op het oogenblik niet opportuun acht, gezien de reeds door d<

Pres. medegedeelde plannen om met de Unie voor Vrouwenbelangen tot een fusie te komen. Er bestaat dan groote kans> dat de te benoemen Commissie noodeloos werk zou doen.

Dan is de naam Staatsburgeressen gekozen op Internationa^ gronden. Een andere en betere zal niet gemakkelijk te vinden

zijn. En ook de Unie v. Vrouwenbelangen, wier naam toch we!

zoo ruim mogelijk is, heeft dezelfde klachten als de Staats'

burgeressen. Bij een mogelijke fusie zal echter ook een nieuw'; naam gevonden moeten worden en zoo meent Mr. Bakker-Nof1 Hilversum te moeten adviseeren, dit jaar haar voorstel in V trekken.

Verschillende afgevaardigden betuigen hun instemming me de woorden van Mw. Bakker-Nort.

Hierna antwoordt Me], Warmolts nog dat zij Het argumen

van mogelijke fusie niet zoo belangrijk vindt. Het kan, als he' gebeurt, nog wel 2 jaar duren voor deze tot stand komt en 1"!

dien tusschentijd zal de vereeniging hoe langer hoe meer achteruit gaan. Zij zou daarom gaarne zien dat het voorstel van Hil' versum in stemming werd gebracht, waarbij zij nogmaals na'

drukkelijk zesrt dat het alléén eaat om het al of niet instellen K

_____ „ . . . .... . , > f re

eener commissie van onderzoek -en dat men niet vooruit moe1

willen loopen op de uitkomsten hiervan. Na gehouden stemmin? wordt het voorstel Hilversum met 16 tegen 14 stemmen en éét stem blanco verworpen.

12b. 2. Voorstel van Hilversum om de afdracht def afdeelingen aan het H.B. van de helft der ledencontributi' te brengen op 2/5, wordt zonder hoofdelijke stemming verwof pen, daar men algemeen inziet, dat het H.B., terwijl er op balans van 1927 al een tekort van ƒ700 is, het zeker niet m^! r.og minder zal kunnen doen.

12b. 3. Voorstel van Hilversum om in het Maandblad adverj

tenties op te nemen.

De Pres. deelt mee, dat dit voorstel practisch reeds in wei" kingis en dat in het vervolg het Maandblad met een advertentie pagina verschijnen zal.

12c. Het voorstel van Leeuwarden om een onderzoek te doe{ naar bestaande huwelijksverboden bij cultuurondernemingen Ned.-Indië en naar de mogelijkheid van opheffing hiervan, word'

aangenomen zonder hoofdelijke stemming. terwiil nn vnnrsF

van Mw. Wilkens besloten wordt, dat het H.B. zich hiervoo'L

zal wenden tot de Indische Vereeniging voor Vrouwenkiesrecl1'

13. Vaststelling van het te behandelen onderwerp op 27 Sep tember.

Vi

ee

sa be

va be va

CO]

Wc

hu aai in gir

J

*iji

de

1

dai Vrc 1

Wo

%

grc gel ger liei I

gev

Slui ^an

D

M

%

1>Cl\

c'ait W

V-A

Vg

tiet

^00 Zi