is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 13, 1929-1930, no 8, 15-08-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Italiaansche Handwerken.

Vervaardiging: Gespen, Spelden, Kettingen, Armbanden, Broches, Vlinders, Bloemen, Tasschen, Corsage-bloemen, Costuum-decors, Mandjes, Lainpekappen, Kussens, Loopers, Kleedjes. Ook alle fraaie Handwerken, enz., enz., van Goud- ,Zilver- en gekleurd-Metaaldraad. GEMAKKELIJK TE LEEREN.

Cursua (3 mnd.) p. klasse ƒ 6,—. Clubles 4—6 personen ƒ 10,—. — Privéles ƒ 1,—. — Lesuren na afspraak. — Kinderen halve prijs.

Dé uitgestalde handwerken zijn gratis te bezichtigen

Mej. H. CLAS, Copernicusstraat 296, Den Haag.

E. J. OFFERHAUS

TANDHEELKUNDIGE

Spreekuren 10-11 3-4

Tel. Huls 33094 „ Praktijk 17352

HOOGSTRAAT 3 - DEN HAAG

Haagsche Schakelsch^

Weissenbruchstraat 190, Den H! Opleiding voor de derde klas van LyC' H. B. S. en Handelsschool.

Kleine klassen. Langzaam tempo. Leerstof van '

H. B. S. verdeeld over 3 jaar. Gelegenheid tot inschrijving van nieuwe

leerl'

eiken schooldag.

De Directeur, W. M. HAYE, Eikstra3

MAÏSON STOOP

Speciaal op ons eigen atelier vervaardigde modellen in Costumes, Blouses, Avondtoiletten, Rokken, Mantels, Pelterijen enz. enz.

NOORDSINGEL 63 - TELEFOON 42468 = ROTTERDAM =====

I H. MACHIN & ZOON

3 HOFLAARZENMAKERS VAN Z.K.H. DEN PRINS DER NEDERLANDEN

1 AMSTERDAM - KEIZERSGRACHT 518

3 TELEFOON 49893

1 Speciaal ingericht voor luxe en avondschoeisel

J. v. d. HORST

TUINAANLEG en ONDERHOUD Teekeningen en Adviezen. LEVERING VASTE- en ROTSPLANTEN.

Hazelaarstraat 6,

TELEFOON 37206.

Académie de Danses et Mamtien

Rocco Dnbois

KM

de BEMINDE fransche SPEOAUST M

maintien lessen 34 Jan Pietersz. C&c,n,iJaat - Dea Haag Telefoon 71909.

PRIVÉ LESSEN. BESLOTEN CLUBS. VOOR ELKEN LEEFTIJD.

Mei. N. T POOCK VAN RAflÖ

s-GRAVENHAGE - JOHAN v. OtDENBARNEVELTlM

Inrichting voor Spraakonden

OPGERICHT 1904. Methodisch spreken, Stemvormina.

Spraakgebrekent stotteren, stamelen, eo

Centrale spraakstoornissen (hoorstomhe''

Cursus voor hardhoorenden (liplezen) Ademgymnastiek.

Soreekuur: Maandao. Wnn^ilnn *>n Dntii

van 1.30—2.30 uur. — Telefoon '

ei»

i4<

's-QRaVENHAAGSCHE CENTRALE VEREENIQING

„KRAAMVERZORG ING" ïruByrovweakliniek Frankenslas 142 (Til. 91301).

OpnumeprlJ* vari f 3.— tot f 12.75 psr dag. In de aerate kindse kence dokter vrij. Aanmelden: 3c klasse Woensdagu van 10—12.

Ie en 2e klasse Maandags van 10—12. Huiavarxorglng gedurende 14 dagen vanaf f 5.—

pvr 14 dagen.

Aanmelding: Vrijdags van 10—12 aan de kliniek.

Donderdags van 2—3 Laakweg 178. Daagawenacht ook knip bi) de bevalling.

HET BESTUUR.

Firma E. BLOM

MAGAZIJN VAN

Goud - Zilver - Diamant

HORLOGES. Reparatie-Inrichting van alle

UURWERKEN. Utrechtschestraat 107 AMSTERDAM.

Leden 5 pCt. korting.

RUSTHUIS

voor Zenuwzieken, Herstellenden, Nen

gische Patiënten en ouden van dagM

v. Beuningenstraat 42, Den 0 Telefoon 52502.

Zr. W. WOLBERINK,

Dipl. Nederl. Bond voor Ziekenverpleging Nederl. Vereeniging van Psych. en Ne^'

NEUTRALE SCHOOLVEREENIGING „SWEELINCKSCHOOL"

1e SWEELINCKSTRAAT 24 - - - DEN HAAG.

SCHOOL VOOR MEISJES VAN 6-19 JAAR. r 1-

Lager onderwijs In de gewone vakken met Fransch en Handenarbeid. - Uitgebreid lager onderwijs, opleiding voor het M. U. L. O.-Diploma A en B. - Vervolgklasse met stenografie en machineschrijven, letterkunde der vier talen en een cursus in het koken. - Prospectus op aanvrage. De Directie,

M. A. G. STEFFELAAR.

Rusthuis voor Bejaard* Rust- en Hulpbehoevend'

Zr. M. TERBORGH

GEDIPL. VERPLEEGSTER

Ant. Duyckstraat 177 - Tel. 55 DEN HAAG -

Damesleden, Let op dit adres

VERHUURKANTOOR

VAN VROUWELIJK DIENSTPERSONEEL

TELEFOON 13630

VOOR DAMES, CONDITIES ZEER BILLIJK voor PERSONEEL bemiddeling KOSTELOOS.

Adres: Mej. A. M. E. DE GRAAF KLEINE HOUTSTRAAT 75rood, HAARLEM.

amiiïltni!n!lliUlinill!Hinil!lini!lil!!llll!ll!l!i!!!!il!!!l!!ll!l!l!l!<llllll!!llll[nn!lin!!i!!!!innin<Hn!l!!lilt!llini!llli!iilll!iiH

JOH. BROERS

BONTWERKER

WAGENSTRAAT 108

TELEFOON 14532

DEN HAAG

GEVESTIGD IN 1891.

Electrische Metaal

Slijp- en Polijstinrichti';

„MECHANO"

Spuistraat 42 - Amsterd^

Koperwerken - Etalage's - Lichtreet'

Slijpen van alle soorten instruifle

Al n Uownln nel

naiiugvciciiu, >1

J. ZIJLS"T

f'