is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1224, 01-03-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meegemaakt, kwam dit Jaar nogmaals een week op „De Born" bijeen. Deze vervolgcursus was speciaal georganiseerd voor partijgenoten, die in haar club de functie van voorzitster bekleden. Ook deze cursus zal zeker voor ons clubwerk zijn practisch nut afwerpen.

Tiele Wïbautfonds.

, Dat onze Bond in staat is dit ontwikkelingswerk te organiseren en dat wij in staat zijn de clubs uit de kleinere plaatsen op gemakkelijke voorwaarden aan dit werk te laten deelnemen, danken wij aan het bestaan van het Tiele Wibautfonds. Dat ook de clubs de betekenis van dit Fonds Inzien, blijkt uit haar bereidwilligheid jaarlijks ëen inzameling te houden tot versterking van dit Fonds. Aan de jaarlijkse inzameling namen 169 clubs deel, die ruim ƒ 600.— bijeenbrachten.

Zomerbij eenkomsten.

Behalve bovengenoemde cursussen hadden op „De Born" een aantal undere bijeenkomsten plaats van verschillende aard.

Er werden gehouden 9 algemene bijeenkomsten van 2 of meer dagen waaraan partijgenoten uit verschillende streken van ons land deelnamen' een Pinksterbijeenkomst voor echtparen, een vacantieweek voor werkende vrouwen en meisjes.

Een Conferentie diende ter bespreking van het onderwerp „De vrouw in de vertegenwoordigende lichamen". Hier werden inleidingen gehouden door p.ge H. Verwey—Jonker over „Taak en plaats van de wouw in parlement en gemeenteraad"; voorts werden twee speciale onderwerpen behandeld, n.1. „De vrouw en de zorg voor de goede volkshuisvesting" door p.ge J. Dekhuyzen—Zeehuisen en „De sociale zorg op het platteland" door p.ge J. A de Vries—Frowijn.

In opdracht van de Centrale Arbeiders Verzekerings- en Depositobank en in samenwerking met het Instituut voor Arbeidersontwikkeling werden twee weken gehouden voor vrouwen uit werkloze gezinnen. Het onderwerD voor deze weken was ons blad „De Proletarische Vrouw" en als deelneemsters werden een aantal werksters voor onze krant aangewezen. Door loting werd bepaald welke clubs tot het aanwijzen van een of meer deelneemsters zouden worden uitgenodigd.

Voor werkloze meisjes was er een veertiendaags Leer- en Werkkamp hetgeen door een regeringssubsidie mogelijk werd gemaakt.

In totaal werden bovengenoemde bijeenkomsten en cursussen bezocht door 553 deelneemsters. Daarenboven ontving „De Born" 31 clubs met tezamen 574 deelneemsters voor een ééndaags bezoek.

Dit jaar eindigde de eerste huurovereenkomst, destijds voor „De Born" gesloten. Gezien de belangstelling der clubs en de goede resultaten mer, de exploitatie verkregen werd het huurcontract opnieuw voor een termijn van 5 jaar en 5 optiejaren aangegaan.

V.A.R.A.-uitzendingen.

Behalve in de zomermaanden verzorgde de Bond op verzoek van de V.A.R.A. elke Woensdagmiddag een uitzending voor de vrouwen.

Verdediging vrijheid van arbeid voor de vrouw.

De actie tegen het zgn. „voor-ontwerp Romme" in het laatst van 1937 aangevangen, werd in de voorjaarsmaanden met kracht voortgezet. De Bond werkt voor deze actie samen met een groot aantal andere verenigingen in het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van arbeid voor de vrouw. Het bericht van het afwijzend advies door de Hoge Raad van Arbeid omtrent dit voor-ontwerp uitgebracht, gaf uiteraard een grote voldoening aan allen, die tegen dit voor-ontwerp haar stem hadden verheven. Wij herinneren er aan, dat in de sub-commissie van de Hoge Raad van Arbeid, belast met de bestudering van dit voor-ontwerp, onze Bond door zijn voorzitster was vertegenwoordigd.

Nadat dit afwijzend advies was uitgebracht besloten de verenigingen, die in bovengenoemd Comité samenwerken, voor het ogenblik geen speciale actie te voeren, doch eerst af te wachten, welke houding door den Minister van Sociale Zaken in deze zal worden aangenomen

Ter voorlichting van onze leden omtrent de problemen op de vrouwenarbeid betrekking hebbende, gaf de Bond een boekje uit geschreven door p.ge H. Verwey—Jonker. Van dit boekje werden pl.m. 1000 exemplaren verkocht.

Internationaal contact.

Het Internationaal Vrouwen-Comité kwam dit jaar twee maal te Brussel bijeen. De kring der partijgenoten, die aan de Comité-zittingen kan deelnemen, wordt in de loop der jaren steeds kleiner en bepaalt zich feitelijk tot de afgevaardigden uit de landen van West- en Noord-Europa, nu onze Tsjechoslowaakse partijgenoten de vergaderingen ook niet meei' zullen bezoeken.

Des te meer wordt in het Comité de behoefte gevoeld aan geregeld contact en aan een samenspreken over de problemen, die ons als socialistische vrouwen bezighouden. Een plan hiertoe was door het Comité ontworpen, n.1. het houden van een Internationale Vrouwen-Studieconferentie °P Born". Helaas moest deze Conferentie echter worden afgelast De grote belemmeringen, die toen reeds in ons land aan het optreden van vreemdelingen in de weg werden gelegd, maakten het onmogelijk een dergelijke Studieconferentie te beleggen, zodat deze gelegenheid, onze buitenlandse partijgenoten bij ons te ontvangen, aan ons voorbijging.

Kunnen wij in ons land niet meer samenspreken met de buitenlandse kameraden over de dingen, die ons ter harte gaan, in gedachten zijn wil met haar en met de duizenden, die zij vertegenwoordigen, te samen ter gelegenheid van de Internationale Saamhorigheidsweek, die onze clubs in de lente-week overal plegen te vieren. Onze gedachten gaan dan uit naar de vrouwen, die leven en werken in de democratisch geregeerde

innrw'w™1 °°k naar de vrouwen' die Wen en strijden in de landen, der dictatuur, onze gedachten, die vrij zijn.

E. RIBBIUS PELETIER, secretaresse.

Jaarverslag

„De Proletarische Vrouw" 1938

De Octoberactie.

Aan onze Octoberactie namen dit jaar 185 clubs en commissies deel. De Arbeiderspers verstrekte gratis proefnummers en een propagandafolder.

Van 1 October tot 26 November werden 2914 nieuwe abonné's ingesc -reven, n.1. 2618 vaste abonné's en 296 losse-nummer-lezeressen.

Een woord van hulde aan de talrijke werksters, die dit resultaat bereikten, is hier zeker op zijn plaats.

Meikrant.

Er verscheen weer een speciale Meikrant. 147 clubs en commissies bestelden hiervan een groot aantal exemplaren, n.1. 12.713 stuks.

Overige werkzaamheden.

Verschillende clubs voerden niet alleen in October en November actie maar vroegen regelmatig proef- en colportagenummers aan

Vele clubs bezochten de abonné's, die bedankten, waardoor althans een deel van hen behouden kon blijven

Ook voor de Vrouwendagen van verschillende clubs werden proef- en colportagenummers aangevraagd.

Hoewel we dit jaar geen speciaal Kerstnummer hadden, is er in verschillende plaatsen met het nummer van 21 December gecolporteerd.

Kaartsystemen.

De sub-agentessen van verschillende clubs werden in het bezit gesteld van een kaaitsysteem, waardoor ze nu ook van de vaste abonné's een goed \ overzicht hebben. I

Aantal abonné's.

Ook in het jaar 1938 vertoonde het abonnementental een daling. Hoewel door de Octoberactie vele lezeressen werden gewonnen, is van 1 Januari 1938 tot 1 Januari 1939 het aantal abonné's teruggelopen met 2647 n 1. 1702 z.g. vaste abonné's en 945 losse-nummer-lezeressen.

Wij hopen niet alleen, dat in 1939 deze daling tot stilstand zal komen maar ook, dat zij in een stijging zal worden omgezet.

Onze wens voor 1939

is dan ook: deelname van alle clubs en commissies aan een regelmatige actie, b.v. eens per week of eens per maand.

Het aantal plaatsen, dat op deze manier met ons blad op pad gaat wordt al groter.

We hopen, dat de clubs, die nog niet meedoen, spoedig dit mooie voorbeeld zullen volgen, zodat we aan het einde van het jaar in plaats van een verlies een winst aan lezeressen zullen kunnen constateren.

Tenslotte

willen wij niet nalaten dank te betuigen aan de vele partijgenoten die in het afgelopen jaar zich op een of andere wijze voor De Proletarische Vrouw verdienstelijk hebben gemaakt. Dat in 1939 het aantal van deze werksters belangrijk moge toenemen.

G. J. DE JONG, propagandiste

VERLIES- EN WINSTREKENING S.D.V.C. PER 31 DECEMBER 1933

VERLIES

1. Algemene Propaganda ' f

2. Vergaderingen H.B. en D.B

3. Uitleendienst -

4. Jaarvergadering "

5. Kosten studieweken

6. Subsidie gewesten

7. Contributies

8 Onkosten diversen

Voordelig saldo 1938

65.— 17183 10040 888 55 289 60 367.72 20.— 87.17 89S.30

WINST

1. Geschriftjes f 28gng

2 subsidies 25929a

3. Coupon obligatie " 4 50

ƒ 2886.57

ƒ 2886 57