is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1224, 01-03-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toelichting Verlies- en Winstrekening Post 6. Subsidies voor gewestelijk werk.

Verlies Post 7. Contributie Comité tot verdediging van de vrijheid van arbeid van

, , , . , .. , _ .. . , , , ,. . , de vrouw en Internationaal archief voor de vrouwenbeweging.

Post 1. Kosten toneelstukje en bijdrage Comité tot verdediging van de post g uitgaven van verschillende aard.

vrijheid van arbeid voor de vrouw.

Post 2. Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen H B, en D B. W inst

Post 3. Kosten aanschaffen boeken en brochures. Post 1. Opbrengst geschriftjes ƒ 2293.40

Post 4. Zaalhuur en microfoon ƒ 338.60 uitgaven 2104.31

Af: kaartverkoop 58.10

ƒ 280.50 ƒ 189 09

Beschrijvingsbrief en ander drukwerk 94.90 voorraad „ 100 —

Toeslag reiskosten afgevaardigden „ 342.98 ƒ 289 09

Onkosten voorbereiding, logiescommissie H.B.-leden, Post 2. Subsidie S.D.A.P ƒ 2250.—

genodigden, personeel en spreekkoor 17017 ,. inzake toeslag reiskosten Jaar-

vergadering 342.98

ƒ 888 55 —— ƒ 2592.98

Post 5. Toeslag reiskosten scholings- en studieweken. Post 3. Interest obligatie Excelsior.

BALANS PER 31 DECEMBER 1938

BEZITTINGEN SCHULDEN

1. Kassa ƒ 662 73 1. Tiele Wibautfonds ƒ 2.922 43

2. Postchèque en Girodienst 2 890.67 2. Stichting tot het oprichten en/of exploiteren van vacantie-

3. Effecten „ 1.095.84 huizen „ 3.959.31

4. Vorderingen „ 112 45 3. Nog te betalen posten 507.57

5. Geschriftjes 100— 4. Voordelig saldo per 1 Jan. 1938 ƒ 1805.35

6. Rijkspostspaarbank (T.W.-fonds) 1.851.85 Bij voordelig saldo 1938 896.30

7. „ (Stichting) 2.362 41 „ 2.701.65

8. Gemeentegiro Amsterdam (T.W.-fonds) 1.015.01

ƒ 10.090 96 ƒ 10.090 95

Toelichting belansposten Schulden

Bezittingen Post 1. Tiele Wibautfonds.

Post 1. In kas per 31 December 1938. 1 f 283315

Post 2. Ons tegoed bij de Postchèque- en Girodienst per 31 Dec. 1938. s Spaarbank ƒ 52.77

Post 3. Eén obligatie Coöp. Excelsior te Leeuwarden en 1 obligatie Neder- " r,^m' ° "

land 1938 a /1000.— 3 tot 3J % (dit laatste stukje is belegging " 10,0 ec en "

j_ uriiL-cn. iy«jo ƒ ozu.iu

Post 4. Nog te vorderen van diverse clubs. Onkosten kalenderkaartjes 78 68

Post 5. Voorraad reglementen, muziekbundels enz. "

Punten 6, 7, 8. Ons tegoed bij de Rijkspostspaarbank en Gemeente Giro "

Amsterdam per 31 December 1938. „

/ J.449.2B

Tegemoetkoming aan verschillende p.gen. om aan werk

op „De Born" deel te nemen 525.85

ƒ 2.922 43

Post 2. In kas inzake Stichting tot het oplichten en/of exploiteren van

vacantiehuizen.

Post 3. Nog te betalen:

N.V. „De Arbeiderspers" ƒ 424.07

S.D.A.P 3.50

Subsidie gewesten 80.—

ƒ 507 57

Post 4. Behoeft geen omschrijving.

BEGROTING 1939 S.D.V.C.

INKOMSTEN UITGAVEN

Subsidie S.D.A.P ƒ 2250.— Algemene propaganda inclusief subsidie gewesten ƒ 700.—

Extra inzake reiskosten afgevaardigden Jaarvergadering 4C0.— Geschriftjes 100 —

Vergaderingen H B. en D.B 250.—

Uitleendienst 50.

Jaarvergadering 1050.—

Studieweken (reistoeslag) 350.—

Vertegenwoordiging 50.—

Diverse onkosten en onvoorziene uitgaven 100.—

ƒ 2650.— ƒ 2650.—

STICHTING TOT HET OPRICHTEN EN/OF EXPLOITEREN VAN VACANTIEHUIZEN GEVESTIGD TE AMSTERDAM

Verlies- en winstrekening per 31 December 1938

VERLIES WINST

Onkosten leiding en spreeksters ƒ 299.91 Deelnemersgelden ƒ3 530 —

Huur (inclusief electriciteit) 981.50 Prentbriefkaarten „ 178 20

Personeelkosten „ 695.85 Giften en subsidies 91198

Voeding „ 1.524.37

Wasgoed 131.23

Onderhoud inventaris 100.57

Afschrijving inventaris 468.68

Algemene onkosten 199.65

Voordelig 1938 218.42

/ 4.620.18 ƒ 4.620.18

Balans per 31 December 1938

BEZITTINGEN SCHULDEN

S.D.V.C ƒ 3.959.31 Voordelig saldo 1 Januari 1938 ƒ 5.715.58

Inventaris „ 1.874 69 Bij: voordelig 1938 218.42

Voorraad Prentbriefkaarten „ 100 — ƒ 5.934.—

Post 6. Subsidies voor gewestelijk werk.

Post 7. Contributie Comité tot verdediging van de vrijheid van arbeid van

de vrouw en Internationaal archief voor de vrouwenbeweging. Post 8. Uitgaven van verschillende aard.

ƒ 3 530 — „ 178 20 ,. 91198

f 5.934.

/ 5.934.— ƒ 5.934 —