is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1260, 08-11-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zorgen en problemen in deze tijd

Waar twee zoons

gemobiliseerd zijn

Het is Zondag, een strakke herfsthemel staat boven de polder, een koude Noordenwind waait over de wegen. Ver het land in, ligt als een oase een grote boerderij. De bomen zijn al haast kaal, zodat je hem van de weg af al goed kunt zien liggen.

De boerderij met het woonhuis aan de wegkant, hooimijt en stallen bezijden. Ik loop het lange graspad af en al gauw komt een kleine zwarte hond mij blaffend tegemoet, schijnbaar niet gesteld op Zondags bezoek. Een paar kinderen komen aanlopen en weldra ook de boerin en gezamenlijk, mensen èn hond komen we in de woonkeuken. De kleintjes worden weggestuurd en weldra zitten we met zijn vieren moeder, vader en Marietje, die 14 is en ik om de glimmende mahoniehouten tafel, waarop echt Zondags een wit, kanten kleedje ligt. Het koffieblad met het gebloemde servies staat in het midden *en voordat ik het weet, staat er een geurig bakje koffie voor mij. In deze gezellige, Zondagse kamer valt het mij dubbel moeilijk om mijn vraag te stellen, want ik weet, dat in dit gezin van tien, acht kinderen en vader en moeder, de twee oudsten in dienst zijn. Toch spreken we even later over „de toestand" en „de Dienst". De oudste zoon is bij de mobilisatie opgeroepen, de tweede was voor zijn nummer onder dienst en de derde heeft aanzegging gekregen om zich te melden

„En juist deze drie, die we bij het werk zo broodnodig hebben. De oudste is al zo'n flinke steun voor het bedrijf. En vooral bij de grote drukte met de aardappels een week of wat geleden, hebben we hem erg gemist. Je kunt voor die paar centen, die je krijgt, geen knecht aannemen, dan ben je al meer aan eten kwijt, dan je werk van ze krijgt. En je wil de jongens toch ook wel een pakje sturen, want ze zitten te ver weg om elk verlof over te komen, dat zijn toch allemaal extra uitgaven.

Maar we redden het zo wel met elkaar, het ergste is, dat ze weg zijn en nog erger, waarom ze weg zijn. We missen onze jongens erg bij het werk natuurlijk, maar in de huiselijke kring, die twee lege plaatsen en straks misschien drie..."

„Gek", zegt de man, die tot nu toe gezwegen heeft", gek, dat de mensen, die toch zo knap zijn en zoveel weten, in 25 jaar nog niets hebben geleerd".

INTERVIEWSTER.

Kostwinnersvergoeding

Zoals wij reeds schreven, is in sommige gevallen de kostwinnersvergoeding voldoende. In zeer vele andere echter absoluut te gering — veel te gering zelfs. Wie klachten heeft, moet deze niet

voor zich houden, maar onmiddellijk duidelijk omschreven aan het juiste adres zenden. Dat adres, waartoe men zich moet wenden, is dat van de vakbond van den man. De vakbeweging heeft onmiddellijk een commissie voor deze zaken ingesteld, welke de gevallen kan beoordelen en de weg tot handelen aanwijzen. Er schijnt trouwens een nieuwe regeling in de maak te zijn.

Dus niet knorren en mopperen alleen — maar de rechtmatige grieven mededelen aan hen, die trachten ze tot oplossing te brengen. En natuurlijk zijn kostwinnersvergoeding en prijsstijging ten nauwste met elkaar verbonden.

Het lijstje van de prijsstijgingen wordt met de dag langer. Elke keer komen er artikelen bij, die duurder zijn geworden; ieder onzer kent ze. Dat kan op den duur niet, zonder dat de toestand ondragelijk wordt.

Maar ook hier geldt hetzelfde. Meldt elke prijsstijging, die u onrechtmatig toeschijnt. Er moet gezorgd worden, dat de toestand in de gezinnen op peil blijft!

Mijn twee zoons

Ik las in de ..Proletarische Vrouw" dat stukje van Interviewster en naar aanleiding daarvan schrijf ik u iets als moeder van een gemobiüseerde.

Onze oudste zoon (27 jaar) heeft destijds wegens gewetensbezwaren de dienstplicht niet aanvaard. De jongste (hij is nu 24 jaar) moest toen dienen en ging. Vlak voor een examen werd hij opgeroepen. Toen hij gekeurd moest worden was de uitslag; prachtig.

Maar als hij nu thuis komt met verlof en elke keer weer. doet hij niet anders dan hoesten. Alle jongens daaf hoesten. „Want, Moeder", zegt hij, „we worden daar niet warm."

De verhouding onder elkaar lijkt gelukkig goed. maar van gelegenheid tot lezen wordt weinig gebruik gemaakt. Wat zal van dit alles weer het gevolg zijn?

W- • G. M. B.—G.

Kinderen

Mevrouw Bontenbal—v. Bommel stelt de vraag: Hebben wij er n^t aan misdaan om onze kinderen op deze wereld te brengen? Volgens mij hebben we dat zeer zeker. Zou het niet een veel groter indruk maken, als wij eens ophielden met het voornaamste oorlogsmateriaal te leveren, dan alle vredesoptochten en dergelijke tezamen? Bespaart toch aan kinderen de ellende dezer wereld! Laten de vrouwen zich dit offer getroosten. Anders zullen zij later grotere moeten brengen.

Rotterdam. E. LAANEN—HOFFMANN.

ONDERSCHRIFT.

Wellicht- zullen nog meer lezeressen hun oordeel over dit laatste probleem geven. Daarna stellen wij ons voor, het oordeel der redactie te geven.

Correspondentie

B. B. O. te H. — 't Was zeker ongepast, maar 't lijkt ons niet juist hiervan melding te maken. In het burgerlijke leven waren bedoelde militairen waarschijnlijk precies zo.

J. v. d. M.—M. te H. — Wij geloven niet, dat uw verzoek voor inwilliging vatbaar is. Maar wij proberen reeds in die geest iets te doen, zij 't dan niet betreffende het contact, waarover u spreekt.

Redactionele opmerkingen over de Dienstweigeringswet en 'n Rode-Kruisstaat komen in het volgende nummer.

UIT DE GEWESTEN

OVERIJSEL.

De Gewest. Commissie van Overijsel hiel4 Woensdag 25 Oct. haar jaarverg. Na een welkomswoord herdacht de voorz. p.ge A. Leendertz —Ladenius in haar openingswoord de overleden partijgenoten en gaf zij een uiteenzetting van de tegenwoordige toestand, allen opwekkend pal te blijven staan voor onze soc. beginselen. Ze besloot met de woorden: „Moge er een vrede komen, die leidt tot een betere samenleving' tussen de volkeren, opdat het socialisme zal kunnen opbloeien."

Almelo wenst organisatie van gewest, cursusbijeenkomsten. Wegens financiële bezwaren moest hiervan worden afgezien.

Kampen bepleitte meer propaganda op het platteland, waaraan het bestuur aandacht zal schenken.

Bij de bestuursverkiezingen werden de aftredenden, mevr. Leendertz—Ladenius (Almelo) mevr. Van Osch—Van Dam (Zwolle) en mevr. Beekman—Kok (Enkhuizen) herkozen. In de plaats van mevr. v. d. Kemp—Somer uit Deventer, die wegens gezondheidsredenen moest aftreden, werd gekozen mej. A. Mansholt te Deventer.

Pg. De Vroome sprak over „De grondslagen van het democratisch socialisme" van dr. H. Brugman, pg. Voogdgeert begroette de vergadering namens het gewest, p.ge Buis—Groeneveld lichtte de actie met de „Prol. Vrouw" toe en p.ge Me.vboom—Broersma behandelde het werk in de vrouwenclubs. Zij * wekte o.m. op voor vrijwillige hulpverlening en de bloedtransfusie. Zij besloot met een beroep op de vrouwen, te blijven strijden voor het socialisme. Een uitstekende vergadering, waarop op een enkele na alle clubs vertegenwoordigd waren.

Des middags bezochten de vrouwen de Coöp. Zuivelfabriek te Almelo, nadat de directeur dezer onderneming een inleidende beschouwing over het bedrijf gehouden had.

FRIESLAND.

De jaarverg. van de Friese clubs was Zondag 29 Oct. bezocht door een 80-tal afgev., van 37 clubs en één partijafdeling. Voor het Hoofdbestuur was p.ge Ribbius Peletier aanwezig, voor de „Pr. Vr." p.ge Buis—Groeneveld. De voorz.. p.ge B Bogaard—Hoekstra, wees op de moeilijke crisis- en oorlogsomstandigheden. Juist wij moeten klaar zijn, als het weer vrede is. De afhandeling der agenda liep bijzonder vlot van stapel. Met gespannen aandacht werd geluisterd naar de keurige verslagen van p.gen I. Ronner —Van Dokkum, G. Wiersma—Van Holwerd en Sipkes—Jorritsma van Boornbergum, over de cursus van leesclubleidsters en die van bestuursleden op „De Bom".

De Gew. Comm. werd in haar geheel herkozen en bestaat uit p.gen B. Bogaard—Hoekstra. T. Geertsma—Haanstra, F. Kalma—Koops, G. v. Putten—v. d. Tol, H. Sikkes—Hartelust, T. Toornstra—De Hondt met H. de Boer als secretaris.

P.ge Buis—Groeneveld besprak op onderhoudende wijze de prop. met de „Prol. Vr." en vond gelegenheid met tal van clubs kennis te maken, hetgeen de actie ten goede zal komen Besloten werd de Prov. Zomerbijeenkomst op Zondag 9 Juni te houden te Rijs, in Gaasterland. Voor hec organiseren van tweedaagse-reisjes naar „De Born zal de comm. in samenwerking met het Hoofdbestuur regelend optreden, naar de wens van de club te Sneek.

Na de pauze hield p.ge Ribbius Peletier een leerzame inleiding over „Ons ontwikkelingswerk", waarmee de clubs ongetwijfeld hun voordeel zullen doen. Met instemming werd begroet haar mededeling, dat met medewerking van het departement van Soc. Zaken de mogelijkheid geopend wordt voor een meisjeskamp op „De Born" van drie maanden.

Een uitstekende jaarvergadering! H. d. B.