is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 1, 1930, no 2, 15-08-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Congres voor Plattelandsvrouwen, dat terzelfder tijd onder de auspiciën van den Internationalen Vrouwenraad in Weenen gehouden werd, bij te wonen.

De reis ging door het afwisselende gezelschap gauw voorbij en toen ik den volgenden avond om tien uur in Weenen aankwam ontmoette ik al dadelijk in mijn hotel „Oesterreichischer Hof" (zeer aanbevelenswaardig!) een van mijn medebestuursleden van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht en gelijk Staatsburgerschap, Dr. Milena Atanatskovitch uit Belgrado. Reeds dadelijk bracht ik met haar en een aantal gedelegeerden uit Joego-Slavië een aangenaam uurtje door.

Den 28en, 's morgens om half tien, moest ik present zijn in den Hofburg. Nadat ik mijn enveloppe met de noodige paperassen ontvangen had, ontmoette ik gelukkig de Presidente van den Nederlandschen Vrouwenraad, Mevrouw Doorman-Kielstra, die mij met enkele woorden op de hoogte stelde. Veel tijd was er niet te verliezen, daar ik als Nederlandsche afgevaardigde voor het Kiesrechtcomité al dadelijk een vergadering moest bijwonen.

De zitting van dit comité, waarvan Senator Plaminkova uit Praag convener is, was zeer druk bezocht. De Presidente bracht een uitstekend rapport uit. Zij had voor de samenstelling hiervan het noodige materiaal uit de verschillende landen verzameld.

Hierop Volgde een levendige discussie, die in hoofdzaak tot onderwerp had: het systeem van open of gesloten kiezerslijsten, aparte vrouwenlijsten, en de verschillende kiessystemen. De landen, waar het Vrouwenkiesrecht nog niet is ingevoerd, drongen met kracht aan op grooter steun uit de meer bevoorrechte landen.

Tenslotte stelde de Presidente voor, de vraag aan alle landen te richten, of Vrouwenraden nog tegen het kiesrecht zijn; doch gelukkig werd dit voorstel met groote meerderheid verworpen.

Ik wil hier even vermelden dat ik op den laatsten dag van het congres tot vice-convener van het Kiesrechtcomité van den Internationalen Vrouwenraad benoemd ben.

Dienzelfden middag gaf de Nederlandsche Gezant, Baron F. E. M. H. Michiels van Verduynen, een thee die door de leden van het Hoofdbestuur van den Internationalen Vrouwenraad, de presidenten der delegaties en de Hollandsche deelneemsters aan het congres werd bezocht. Deze ontvangst in de zoo smaakvol ingerichte vertrekken van het prachtige gezantschapsgebouw mocht door de prettige stemming, die er heerschte, alleszins geslaagd heeten.

's Avonds had de officieële opening plaats in den Hofburg, waar Lady Aberdeen, de internationale Presidente, de openingsrede uitsprak. Dr. Michael Hainisch, oud-Bondspresident van Oostenrijk, hield een warm feministische rede, die grooten bijval vond; maar het enthousiasme steeg ten top toen zijn bejaarde moeder, de 92 jarige Marianne Hainisch het woord had genomen en met haar nog zoo klankrijke stem, in vloeiend Engelsch pleitte voor het ideaal van den internationalen vrede.

Tevens vermeld ik hier, dat Mrs. Corbett Ashby, Mlle Gourd en ikzelf, resp. presidente, secretaresse en vice-presidente van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht en gelijk Staatsburgerschap als afgevaardigden naar den Internationalen Vrouwenraad waren gegaan om aldaar den Wereldbond officieel te vertegenwoordigen. Door de Presidente, Lady Aberdeen, werd ons voor alle zittingen een plaats op het podium aangewezen. Dit bleek een groot voorrecht te zijn, want

vanuit de zaal waren de debatten slechts met de grootste inspanning te volgen door het voortdurend in en uit, en heen weer geloop van de toehoorderessen.

Behalve het bijwonen van de zittingen van den Raad hield het Bestuur van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht en Gelijk Staatsburgerschap zelf een vergadering en tevens een bijeenkomst met de presidenten der aangesloten landen, alsmede een vergadering van het Internationaal Financieel Comité. Alle vergaderingen waren zeer druk bezocht. Als hoofdpunt van bespreking is voornamelijk het financieele gedeelte sterk naar voren getreden. Meer en meer zien wij in, hoe noodzakelijk het is, dat de Wereldbond haar omvangrijke taak niet opgeeft, dat zij de kiesgerechtigde vrouwen bijeenhoudt en daarnaast ook de landen blijft steunen, die nog steeds haar strijd niet volstreden hebben. Geldmiddelen moeten gevonden worden. De Internationale Financieele Commissie wordt nu bijgestaan door een speciale Campagne Commissie, welke reeds plannen beraamd heeft om op internationale basis geld in te zamelen.

Ook in Holland is men bezig een speciaal comité samen te stellen en hoopt men in het a.s. seizoen giften bijeen te krijgen. Een aantrekkelijkheid hiervan is zeker, dat een percentage van het geld, dat door Nederland bijeen gebracht wordt, in de kas van onze nieuwe vereeniging zal vloeien.

Ook dit jaar zal wederom te Genève een Bureau van den Wereldbond gehouden worden. Onze internationale penningmeesteresse, Miss Sterling, heeft toegezegd om gedurende de 4 weken van de Assemblée dagelijks aldaar aanwezig te zijn, terwijl Mrs. Corbett Ashby, Mme Malaterre, Senator Plaminkova, Frau Adèle Schreiber, en een verder aantal bestuursleden tegenwoordig zullen zijn. Het Bureau zal gevestigd zijn rue de Saussure 6, enkele minuten van de Salie de 1'Assemblée verwijderd.

Besloten werd in Maart 1931 een studie-conferentie te organiseeren in Belgrado, uitgaande van de Commissie van Vrede en Volkenbond. Tegelijkertijd zal dan het bestuur van den Wereldbond vergaderen. In 1932 zal het Internationale Congres waarschijnlijk in Athene plaats vinden.

Ik wil nu nog even terugkomen op het Congres van den Internationalen Vrouwenraad. Alle gezellige bijeenkomsten, thees en soirées waren met de grootste toewijding door het Weensche Comité gearrangeerd en ieder die ooit een internationaal congres heeft bijgewoond, zal weten van hoeveel belang deze ontmoetingen zijn, waar een werkelijk onderling contact wordt verkregen en waar een vertrouwelijkheid ontstaat, die het begin is van vele waardevolle vriendschapsbanden. De Presidente van de kiesrechtvereeniging in Weenen, Frau von Furth, heeft aan deze bijeenkomsten een groot werkzaam aandeel gehad. Zij wist met haar tact en energie veel te bereiken.

Van de voor het groote publiek bestemde bijeenkomsten was de avond voor de jeugd wel de belangrijkste. Namens de jongeren sprak de gymnasiaste Christl Beek, die in een goed doordachte, en met veel vuur voorgedragen rede er vooral den nadruk op legde, dat de jonge generatie, die opgegroeid is te midden van de zware zorgen en moeilijkheden van de jaren na den oorlog, met alle inspanning aan een betere toekomst wil werken en groote verwachtingen van de vrouwenbeweging heeft.

Onder de verdere spreeksters bevond zich ook Mrs. Corbett Ashby, die met groote welsprekendheid de jongeren aanspoorde en wist te boeien.