is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 1, 1930-1931, no 10, 15-03-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE AFDEELINGEN.

Door plaatsgebrek reeds de vorige maal blijven liggen, thans, weer door 't zelfde euvel zeer verkort.

Alkmaar hield op 21 Jan. een openbare verg., waar Mw. v. d. Hoeve-Bakker sprak over het recht van bestaan der Vereeniging en de houding der jongeren t.o. van de Vereeniging.

Doordat de A.V.R.O. een bijeenkomst op dienzelfden avond had, was er weinig publiek.

f Apeldoorn had op 27 Jan. een ledenverg. waar een nieuw bestuur moest worden gekozen. Daar de pres. Mw. MarcusNijland door ziekte verhinderd was, de verg. te leiden, heeft Mw. Mr. B.Bakker-Nort hare taak overgenomen en tevens een causerie over het werk der Ver. gehouden. Een nieuw bestuur werd gekozen, eenige nieuwe leden traden toe.

Arnhem had op 5 Jan. haar eerste openbare verg. na de fusie, in de gezellige kamers van de Arnhemsche Vrouwenclub.

Nadat Mw. v. d. Hoeve-Bakker een inleiding over het werk der Ver. had gegeven, leidde de pres. Mw. Mansfeldtde Witt Huberts de geanimeerde discussies die naar aanleiding van het gehoorde ontstonden. Er waren ook eenige jongeren opgekomen.

Amsterdam hield hare jaarvergadering op 19 Jan. in de Vrouwenclub. Secr. en penningm. gaven een overzicht der werkzaamheden sinds de fusie.

Verschillende plannen werden besproken over 't geen de afd. kan doen met het oog op de komende verkiezingen.

Eindhoven had op 29 Jan. een openbare verg. waar door prof. Scheltema op zeer duidelijke en aangename wijze het ontwerp-Wet tot Wijziging v. h. Huwelijksgoederenrecht werd behandeld.

Utrecht. 15 Febr. goed bezochte middagverg. Jaarverslagen. Definitief bestuur gekozen: Pres. Mej. E. H. Piepers, Vicc-pres. Mw. E. Heyn-Bieren, Penningm. Mw. E. Koolhaas-IJssel de Schepper, Secr. Mej. F. Bogaerd, Fred. Hendrikstr. 134, Mw. van Panhuys-Waller, Mw. S. v. d. HoeveBakker en Mw. G. Sax-van Bakergem.

Daarna lezing met lichtbeelden van Mw. v. d. Hoeve over haar reis naar Scandinavië. Het 2e deel daarvan in de Maartvergadering.

Nijmegen hield Woensdag 18 Febr. een openbare vergadering met Mevr. Ch. L. Polak - Rozenberg als spreekster.

Onderwerp: beginselen der Vereeniging en daarna onder den titel: „moeilijk moederschap" de positie van de ongehuwde moeder en haar kind. Zeer interessante lezing. De afd. Nijmegen is thans definitief opgericht met als bestuur Mej. H van Mensch pres. Mevr. C. J. v. Gelder Willems Lombokstraat 24 secr. Mevr. C. Monshouwer-van Servellen.

INGEZONDEN.

Geachte Redactie.

Mag ik door middel van Uw blad de aandacht vragen voor het volgende?

Er bestaat sinds ecnigen tijd eene „Federation internationale des femm?s magistrats, avocats ou qui exercent un autre carrière juridique" gevestigd te Parijs.

Deze heeft ten doel k I'exclusion de toutes préoccupations politiques et confessionnelles, d'établir des relations et des échanges entre les femmes de tous les pays, magistrats, avocats, avoués, not.aires, professeurs de droit, ou qui, pourvues d'un diplome de droit, exercent une autre carriere juridique; d'unir leurs efforts afin que toutes les carrières

juridiques deviennent accessibles aux femmes; de rassembler toutes les informations sur le statut et la vie professionnelle de ces femmes dans le monde; d'étudier, au point de vue international, toutes les lois qui intéressent les femmes; de favoriser 1'établissement de liens d'amitié et de solidarité entre tous ses membres, et enfin de contribuer k répandre 1'idée de Paix dans le monde.

De federatie is samengesteld uit nationale vereenigingen en voor landen waar dergelijke nationale vereenigingen van vrouwelijke juristen niet bestaan kan bij wijze van uitzondering een persoonlijk lidmaatschap worden toegestaan.

Ik kreeg het verzoek ons land te willen vertegenwoordigen en heb — onder mededeeling vat een vereeniging van vrouwelijke juristen hier te lande niet bestaat — dat voorloopig voor mij persoonlijk aangenomen. Ik ben overtuigd, dat internationaal contact ook voor de vrouwelijke juristen, voor wie in ons land nog heel wat te bereiken is, zeer gewenscht is.

Ik heb toegezegd te zullen nagaan of het mogelijk zou zijn de vrouwelijke juristen hier te organiseeren, ten einde zoo doende de toetreding van eene nationale vereeniging mogelijk te maken.

In verband hiermede verzoek ik alle vrouwelijke juristen, die voor een dergelijk idee mochten voelen, mij zoo spoedig mogelijk, in elk geval voor 1 April a.s. hare adhaesiebetuiging te doen toekomen. Wanneer er voldoende belangstelling blijkt te bestaan, kan nader mondeling overleg volgen.

Mr. ESTELLA C. SIMONS.

Koningslaan 19. Utrecht.

Het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid zond het onderstaand verzoekschrift aan Zijne Excellentie den Minister van Financiën.

Excellentie,

Wij ondergeteekenden, optredende voor de Nat. Ver. voor Vrouwenarbeid (laatstelijk goedgek. bij K- B. van 14 Juni 1930),

ten doel hebbend, de uitbreiding van den werkkring der vrouw te bevorderen en haar arbeidsvoorwaarden te verbeteren,

richten zich tot U — de redenen worden in bijgevoegde brochure ') uiteengezet — met een tweevoudig verzoek:

1°. dat artikel 10 van het Besluit van den 8en Maart 1929, tot vaststelling van regelen ten aanzien van de bezoldiging van burgerlijke Rijksambtenaren, in welk artikel wordt voorgeschreven, dat „de wedden van de ongehuwden worden verminderd met 3 ten honderd", worde geschrapt;

2°. dat zoo spoedig mogelijk een Wetsontwerp tot wijziging der Pensioenwet worde ingediend, van zoodanigen inhoud, dat bij overlijden van arbeidskrachten in overheidsdienst niet langer uitsluitend weduween weezen-pensioen worde uitgekeerd, doch familie-pensioen; aan door gen gesteunde nabestaanden van vrouwelijke zoowel als van mannelijke ambtenaren.

voor de Vereeniging bovengenoemd tv. g. M. ROOSENBURO, waarn. vice-pres. w. g. E. H. ALBERTS, le secr.

Amsterdam, Keizersgracht 519.

's-Gravenhage, 27 Februari 1921.

') Deze brochure „Financiëele verplichtingen van ongehuwden, waarmede het arbeidsinkomen geen rekening houdt" (No. 51 in de reeks der Bureau-brochures) is — a 50 ets. franco per post — verkrijgbaar aan het Nat. Bureau voor Vrouwenarbeid.

Onderstaand Concept is opgemaakt door een commissie uit het H.B. bestaande uit:

Mr. A. van Dullemen, Mr. Dr. P. M. Franken—van Driel en S. van der Hoeve—Bakker.

Door allerlei omstandigheden is dit reglement nog niet behandeld in een hoofdbestuursvergadering. Dit zal, tegelijk met eventueele amendementen van de afdeelingen, in de eerstvolgende vergadering geschieden.

Maar de publikatie kon niet langer worden uitgesteld met het oog op de Algemeene Vergadering, in Mei.

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Hoofdbestuur.

Art. 1. Het Hoofdbestuur bestaat uit ten minste elf en ten hoogste dertien meerderjarige leden der vereeniging.

Uit elk der drie grootste afdeelingen der vereeniging zal één Hoofdbestuurslid moeten worden gekozen.