is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 3, 1932-1933, no 6, 15-11-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mej. R. C. Henriquez, particuliere op Curagao;

Mej. F. T. M. Koenders, directrice der kostschool Welgelegen op Curagao.

Wij bieden haar, die ieder op hare wijze medewerksters zijn aan onze zaak, alsnog onze hartelijke gelukwenschen aan met hare onderscheiding.

VOLKENBOND.

Langzaam aan wordt de lijst van vrouwelijke afgevaardigden naar de Volkenbondsvergadering langer. Dit jaar verheugt de Fransche Beweging zich. Een van haar voorvechtsters, de ook bij ons goed bekende Mevrouw Malaterre-Sellier, lid van het Hoofdbestuur van de Alliance werd als eerste Fransche vrouw aan de delegatie van haar land toegevoegd. De „Francaise" geeft het portret van haar innemend gelaat, met het opschrift: „Une Victoire".

Als een overwinning van het welgezinde Frankrijk op de ongeloofelijke harde kopstukken van de mysogine Senaat, mag deze benoeming dan ook zeker aangemerkt worden.

Verder geeft de Francaise ons de volgende namen van afgevaardigden naar de 13de Assemblée.

Duitschland: Frau von Velsen plv. afgev.

Australië: Dr. Ethel Osborne

Groot Brittannië: Mrs Edgar Dugdale

Canada: Mme Charles Tremont, afgevaardigde

Columbie: Mme Marie Bugard plv. afgev.

Denemarken: Fröken Forkhamer

Spanje: Senora de Palencia

Hongarije: Gravin Apponyi

Norwegen: Mevr. Ingeberg Aas „ „

Nederland: Mevr. Kluyver

Polen: Anna Kubika

Rumenië: Mlle Hélène Vacaresco

Zweden: Mlle Kerstin Hesselgreen

Tchechoslovakye: Mevr. Plaminkova ,, ,,

BUITENLAND.

Vereenigde Staten.

De Vereeniging van Vrouwelijke Kiezers (League of Women Voters), onze Amerikaansche zustervereeniging, heeft vóór dat de campagne voor de presidentsverkiezing begon, haar programma voor 1932-1934 gepubliceerd. Daarin uit is ook voor ons belangwekkend:

Oppositie tegen averechtsche bezuiniging, die noodzakelijke maatschappelijke arbeid zou kunnnen bedreigen.

Instelling van een goed systeem van arbeidsbemiddeling en staatstoezicht op particuliere bureaux.

Wetgeving voor werkloosheidsverzekering.

Internationale congressen over oorlogsschulden en douane tarieven.

Toetreding tot het Internationaal Gerechtshof.

Internationale vermindering van bewapening.

Met smart missen wij den wensch tot toetreding tot den Volkenbond! Hoe lang nog?

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK.

De vrouw en het Recht, Mr. Jessurun Cardozo.

50 Jaar Vrouwenwerk, 1882—1932.

Uitgave van de Nederl. Vereen, ter behartiging van de belangen van Jonge meisjes. (Union).

Rapport officiel des déclarations et des petitions présentées par le Comité du désarmement a la Conférence du Désarmement, Fransch en Engelsch. Genève Febr. 1932.

In onze bibliotheek zijn nog vele exemplaren van de mooie „Liederen van Strijd en Liefde", muziek van Anna Lambretchs—Vos, texten van Angenita Klooster en H. v. Itallie van Embden. Het Hoofdbestuur stelt deze gaarne ter beschikking van leden en afdeelingsbesturen voor ƒ0,10 per ex. en bij grootere afname reductie!

ONTWIKKELINGSWERK TE BARCHEM.

De vereeniging Woodbrokers in Holland, die al sinds 1929 ontwikkelingswerk organiseert voor verschillende groepen vrouwen en meisjes, stelt zich voor van 3 tot 31 Januari 1933 een vierweeksche cursus te houden voor boerendochters en andere plattelandsmeisjes tusschen 18 en 25 jaar, in het internaat „Heidehof" te Barchem aGeld.a. Onderwerpen over gezondheidsleer, kinderverzorging, geschiedenis van het heden zullen worden ingeleid, terwijl boekbesprekingen, handenarbeid, muziek, huishoudelijk werk enz. ook een deel der dagtaak zullen uitmaken. De kosten bedragen ƒ 40,—. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt; men richtte zich ook voor aanmelding tot mej. C. C. Wilbrenninck, de Carpentierstraat 82, Den Haag.

INGEZONDEN.

Mag ik bloemenliefhebbers opmerkzaam maken, dat dit najaar in den handel wordt gebracht de Aletta Jacobs 1 ulp.

De kweeker C. Vianen te Rijnsburg bij Leiden levert 100 bollen voor ƒ 20,—. Maar ze zijn ook bij wederverkoopers te krijgen.

M. van WULFFTEN PALTHE-Br. v. Gr.

BLADVULLING.

Zij werd nooit uit 't veld geslagen door de

dooddoener, waarmee haar dikwijls gezegd werd, dat de vrouw thuis en in 't gezin hoort. Want niet alleen was 't duidelijk dat de vrouw juist daar wettelijk niets te zeggen had, maar ook, dat wat 't allermeeste nood deed 't doordringen was van de vrouwelijke gezinssfeer in gestichten, ziekenhuizen, weeshuizen, scholen, — ja zelfs in gevangenissen, -— en dus 't vrijmaken van vrouwelijke energie om al deze voorzieningen te vermenschelijken.

Uit het leven en werken van Josephine Butler door Mill.

T awcett.

„Bestaansmogelijkheden liggen ten grondslag aan alle daadwerkelijke zedelijkheid".

J. B. getuigenis voor de Royal Cowwi. van onderhoek naar

de werking van de Contag. Dis. Act.