is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 4, 1933-1934, no 5, 15-10-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laan 3 (Mazdaznan staat erbij) vermelden. Voor mij liggen vlugschriftjes, waarop inzendster wellicht doelt. Zij dragen op de voor-pagina het opschrift: „Allgemeine Deutsche Reichsbewegung für die Rechte der Gesamtheit". Mijn naam ten spijt moet ik hier toch opmerken, dat het niet aangaat de „Gesamtheit" met allgemein-Deutsch te identificeeren. Onder dit opschrift volgt dan het Nederlandsche onderschrift: „Rijksprogram voor Duitschland. Aangezien de hierin vervatte grondstellingen alle volken in gelijke mate aangaan, wordt dit rijksprogram ook in Nederland bekend gemaakt (!!)• Voorzitter is: Dr. Otto Rauth, Rechtsanwalt, Postscheck 93.33 Leipzig. Hoe Hitier over dezen concurrent denkt, staat er niet bij vermeld. Maar hoe ondergeteekende er over denkt, zij haar vergund hieronder te doen volgen.

Laat mij vervolgen met te zeggen, dat ik af en toe geschaterd heb. Au sérieux nemen kan men dit Rijksprogram met toe- en bijvullingen onmogelijk. Het is „an sich" volkomen onschadelijk, en nauwelijks de moeite van een bespreking waard. Als ik er dan toch toe overga enkele frappante gedeelten naar voren te brengen is het, omdat ik in het verschijnsel zelf: de sérieuse aankondiging door een bezielde en strijdbare vrouw in on^e omgeving van de^e nonsens een tendens in onze beweging belichaamd zie, die niet onbesproken dient te blijven. Een keuze te doen uit het embarras du choix aan dolle dingen, die deze 12 blz. druk inhouden, (het geheel doet denken aan een 1 April-grap of carnaval) is niet gemakkelijk: in deze donkere tijden laat men graag een ander eens hartelijk meelachen. Vóór de jolijt echter de ernst!: Hier zijn dan van het Hoofdprogram art. 1 en 2. Om zoo te zeggen dus het fundamenteelste der fundeering van den

nieuwen ideaal-staat:

Art. 1. De nieuwe regeering verklaart, dat het nieuwe Duitsche Rijk het eerste lid is van de Vereenigde Staten van Europa (U. S. E.).

Art. 2. Het nieuwe Duitsche Rijk erkent geen politieke verbintenissen of verplichtingen van vroegere regeeringen, in het bijzonder niet die, welke op de herstelbetalingen betrekking hebben. Want de oude regeering en al de andere, die haar voorafgingen, zijn opgeheven en hare verplichtingen kunnen niet'worden overgenomen, omdat een volk niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de daden eener regeering. Deze vrijheidsverklaring wordt, zoolang er georganiseerde volkeren bestaan, volgens recht, moraal en ethiek als juist erkend.

Duidelijker volgt in Programma 2:

Een land als Duitschland, dat bankroet gegaan is, moet evenals andere ondernemingen getaxeerd worden en op den grondslag van de getaxeerde waarde worden beheerd. Maar als land is het aan andere landen niets schuldig, omdat het als land geen schulden gemaakt heeft en men het noch volgens moraal, noch volgens ethiek schulden opdringen kan.

Nu, dat hebben Hitler-Rauth Cy. ons dan alvast geschonken. Maar wij, hier in ons vrije Nederland, lezeressen en lezers, stellen nog altijd prijs op onzen solieden naam; wij erkennen de schulden, die onze volksvertegenwoordiging aangaat, niet waar? Ook al bestaat deze niet uit 50% vrouwen! Maar nu een kolfje naar'onze hand! Er zijn in dezen staat, tusschen haakjes, geen bezoldigde rijks-, staats- en gemeente-ambtenaren. Daarom zijn zij eerst na hun 45stejaarambtenaarsfahig! Zij hebben dan tijd gehad hun schaapjes door andere middelen op het droge te krijgen (en hierover staan weer elders bij- of toe-regelingen). Bezoldied ziin alleen beambten als klerken, secretarissen, boekhouders, wiskundigen